ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

dla zamówienia    publicznego  o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bedlno

99-311 Bedlno 24

tel.: (24) 282-14-20, fax (24) 282-17-50                                                                                                                      adres strony internetowej:     www.bedlno.pl 

e-mail: ug@bedlno.pl                                                                                                     

 

zaprasza do złożenia oferty na :

wykonanie wraz z dostawą do Urzędu Gminy Bedlno nowych urn wyborczych dla obwodów głosowania  powyżej 750 wyborców dla lokalu dostosowanego  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z pokrowcem oraz urny wyborczej pomocniczej (przenośnej) wraz z plombami i pokrowcami  w następującej ilości:

 

-  urna wyborcza   dla obwodu  głosowania powyżej 750 wyborców, w  którym lokal  wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  - 1 szt.

– pokrowiec na urnę- 1 szt.

 

- urna wyborcza pomocnicza (przenośna)   - 1 szt.                                                                                                            – pokrowiec na urnę- 1 szt.

 

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urny musza być wykonane zgodnie z parametrami określonymi w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016r., poz.312) oraz w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z 11 kwietnia  2016roku zmieniającej Uchwałę w sprawie urn wyborczych (M.P.  z 2016r.poz.398) i wyjaśnieniami Szefa Krajowego Biura Wyborczego  znak ZPOW-431-1/16 z dnia 21 kwietnia 2016roku oraz znak ZPOW-432-9/16 z dnia 25 kwietnia 2016r.

 

3.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie należy zrealizować do w terminie do  21 września 2018roku.  Miejsce dostawy Urząd Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

 

4.OKRES GWARANCJI

Gwarancja na okres 36 miesięcy od dnia końcowego protokolarnego odbioru  przedmiotu zamówienia bez uwag.

 

5. KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ PRZY OCENIE OFERT:

Najniższa cena, termin realizacji, okres gwarancji.

1)       W ofercie należy podać :

a)       cenę  jednostkową brutto i netto każdej 1 szt. z w/w  rodzajów urn wyborczych, podatek VAT;

b)       cenę  jednostkową brutto i netto każdej 1 szt. pokrowca do każdego z w/w rodzajów urn  wyborczych, podatek VAT;

c)       całkowity koszt realizacji zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.

 

2). Faktura za przedmiot zamówienia płatna będzie  przelewem z konta Zamawiającego w terminie  14 dni od dnia wpływu faktury do Urzędu Gminy Bedlno.

 

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:

Oferta winna być sporządzona w sposób zapewniający realizacje zamówienia przez  Wykonawcę  według poniższych   wymogów  i z uwzględnieniem poniższych zapisów:

- oferta powinna być napisana  w języku polskim , trwałą i czytelną techniką,

- oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji.  

  - ofertę należy złożyć do 18 września 2018r do godz.15,00 w wybrany spośród podanych niżej sposobów:

a) za pośrednictwem  poczty e-mail pod adres : ug@bedlno.pl,

b) faksem pod numer: 24 282 1750

c) złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, bedlno24, 99-311 Bedlno

 

7.OSOBA UPOWAZNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Katarzyna Golis, Tel. 24 282770, e-mail: ug@bedlno.pl

 

Zamawiający informuje, że :

 

-niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych,

- niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia  którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru  którejkolwiek ze złożonych ofert,

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, ilość zamawianych produktów oraz ogólnej ceny za wykonanie zamówienia,

-Zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-11 12:53:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 12:53:30
  • Liczba odsłon: 738
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680205]

przewiń do góry