WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2010 r Nr 234, poz 1536 ), oraz Uchwały Nr XIV/120/2012 Rady Gminy Bedlno z dnia 25 października 2012 r  w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r .

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

„Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

-         organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

-         organizację własnych imprez sportowych,

-         opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.

( przewidywana kwota dotacji wynosi 10.000,-)

TERMIN  REALIZACJI W/W ZADANIA:

Zadanie realizowane w okresie od  01 sierpnia 2013r  do 20 grudnia 2013r

OGÓLNE  WARUNKI  REALIZACJI  W/W ZADANIA

1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

2.    Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z tego zadania. ( DzU. Nr 6, poz 25 )

3.    Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r Nr 234, poz 1536.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

 

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 09.07. 2013 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS  NA  ZADANIE  Z  ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

 

WYMOGI  FORMALNE  OFERTY:

 

1.    Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 

2.    Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 

 

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-      kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

-      informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,

-      informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-      deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

 

-      aktualny statut organizacji pozarządowej,

-      aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

-      zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

-      inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

TRYB  I  KRYTERIA  WYBORU  OFERTY:

 

1.    Oferty  rozpatrzy  komisja  konkursowa w dniu 10 lipca 2013 roku o godz 8.30 biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

-      doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

-      przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

-      dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

-      dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.    Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

3.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 10 lipca 2013 r

 

OFERTY  WADLIWE  ALBO  NIEKOMPLETNE  POZOSTAWIA  SIĘ  BEZ  ROZPATRZENIA

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Ciężarek
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-24 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-24 08:58:47
  • Liczba odsłon: 899
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334961]

przewiń do góry