Bedlno, dnia 10.11.2006 r.

C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A

 

do planowanych dochodów budżetu Gminy Bedlno

 

 

 

 

Z określonej w planie dochodów na 2007 rok kwoty  9.904.423,00 zł wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów :

 

Dz. 010   -   ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                   4.596,-

 

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność                                                  4.596,-

§ 0690 – wpływy z różnych opłat                                                2.000,-

               dot.  opłat pobieranych przez gminę od rolników, którzy

                       nie dopełnią obowiązku ubezpieczenia budynków

                       rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych

 

§ 0750 - dochody z dzierżawy terenów łowieckich                                 2.596,-

              Koła łowieckie zobowiązane są do uiszczenia opłat

              z każdego ha gruntów, na których odbywają się polowania.

              Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem

              Starostwa Powiatowego w Kutnie i Starostwa Powiatowego

                 w Łowiczu, w zależności od położenia terenów łowieckich.

 

Dz. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

                W  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                   205.340,-

 

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody                                                  205.340,-

§  0690  -  wpływy z opłat za czynności egzekucyjne                             700,-

§  0830  -  wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich                  

                 (198.000 m 3 w cenie brutto 1,10 zł, netto 1,03 zł –

                  różnica to 7 % podatek VAT, który Gmina musi

                  odprowadzić do Urzędu Skarbowego)                                       203.940,-

§  0920   - odsetki od nieterminowych wpłat należności za zużytą wodę      700,- 

 

Dz.700 - GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                  241.628,-

Rozdz. 70005 -  Gospodarka gruntami i nieruchomościami           241.628,-

§ 0470 -  wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów

               przez osoby fizyczne i prawne w wysokości 3 %

               wartości nieruchomości                                                           7.029,-

 

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych           72.999,-

- 2 -

- od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty

  na cele rolnicze - (dzierżawa) -         1.036,-

            - od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty                 

              na cele usługowo – handlowe  -          2.536,-

            - czynsz za wynajem lokali użytkowych    -          56.859,-

            - czynsz za wynajem lokali mieszkalnych        -         12.568,-

 

§ 0830 - wpływ za zużytą energię elektryczną przez osobę

              wynajmującą pomieszczenie w budynku komunalnym

              w Wojszycach – sklep                                                                     1.600,-                                                                                        

 

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                          160.000,-

          

             Wartość obiektów przeznaczonych do sprzedaży :                                - pałac w Mirosławicach                        - 40.000,-

- działki budowlane w Pl. Dąbrowie        - 50.000,-

- grunty na cele składowe w Pniewie       - 40.000,-

- grunty niezabudowane w Stanisławicach - 30.000,-

 

Dz.750 - ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                     79.544,-

 

Rozdz. 75011   -  Urzędy wojewódzkie                                                      76.844,-

§ 2010 - dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych

              gminie (USC, ewidencja ludności, OC)                                              69.406,-

§ 2360 - odpis 5% od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu

              opłat za wydane nowe dowody osobiste                                           998,-

§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje      6.440,-

                i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej

                oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

               ( dotacje na zakup sprzętu informatycznego)

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin                                                                       2.700,-

§ 0690 -  wpływy z różnych opłat                                                                1.200,-                      

              (prowizje za znaki skarbowe)                                              

                                     

§ 0830  - wpływy z usług                                                                             1.500,-                                                           

              (ksero – 0,50 zł / 1 strona)                                                             

 

                                                 

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

                PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA

                ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                           1.024,-

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

                          kontroli i ochrony prawa                                                             1.024,-

                                                        - 3 -

§ 2010 - dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia

               i aktualizacji stałego rejestru wyborców                                      1.024,-

 

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                PRZECIWPOŻAROWA                                                                  1.470,-

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                             1.470,-

§ 2010 - dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej   1.470,-

 

     Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB

                 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE

                 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  

                 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM      2.688.360,-

 

Rozdz.75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych       4.200,-

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie

               karty podatkowej                                                                           4.000,-

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od

               działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 200,-

 

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

                           od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat

                           lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

                           organizacyjnych                                                             510.287,-

 

§ 0310 – podatek od nieruchomości                                                           494.270,-

               Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek

               uchwalonych przez Radę Gminy obowiązujących na 2006r.

               w oparciu o składane deklaracje podatkowe poszczególnych

               płatników :

-         od budynków i ich części związanych z działalnością

gospodarczą       7.754,73 m 2 x 14 = 108.566,-

                           

-         od wartości budowli

                                          16.825.968,13 x 2% = 336.519,-

-         od gruntów związanych z działalnością gospodarczą

                              121.488,15 m 2 x 0,40 = 48.595,-

-         od gruntów pozostałych ( place , podwórza )

                               2.397,20 m 2 x 0,02 = 48,-

-         od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

                          146,40 m 2 x 3,71 = 542,-

§ 0320 – podatek rolny                                                                                  3.350,-

               

                                                                    - 4 -

               Plan skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy

               o podatku rolnym , zgodnie z którymi posiadacze gruntów

               do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5 q żyta

               z 1 ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych

               ( tj. ponad 1 ha przeliczeniowy ) obciążeni są równowartością

               pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego .

               Do planu przyjęto cenę żyta jaka została ogłoszona przez prezesa GUS

                w wysokości 27,88 zł/1q .Przy opodatkowaniu 45,56 ha

                równowartością pieniężną 2,5 q żyta  z 1 ha przeliczeniowego ,

                przy cenie żyta 27,88 zł / 1q wymiar wynosi  3.176 zł.

               Przy opodatkowaniu 1,24 ha równowartością pieniężną 5 q żyta 1 ha

               fizycznego , przy cenie żyta 27,88 zł/1q wymiar wynosi 174 zł.

§ 0330 -  podatek leśny                                                                                      811,-

               Do planu przyjęto 17,45 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej

               z równowartości pieniężnej 0,220 m 3 drewna  uzyskanej przez

                nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego

                rok podatkowy

                 Lasy ochronne :

                Do planu przyjęto 20,68 ha przy zastosowaniu stawki

                obniżonej o 50 % w  stosunku do podatku leśnego od lasów

                 pozostałych         

§ 0340 -  podatek od środków transportowych                                             8.556,-

                Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje na 2006r.

                przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu ,

                przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez R.G. na 2006 r.

§ 0500  -  podatek od czynności cywilnoprawnych

                (od umów sprzedaży )                                                               3.000,-

§ 0690 -   Wpływy z różnych opłat                                                                   100,-

                za czynności egzekucyjne

§ 0910 -  odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków

                i opłat lokalnych                                                                       200,-

 

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku

                           od spadków i darowizn , podatku od czynności

                       cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od                                          

                      osób fizycznych                                                               1.074.443,-        

 § 0310-  podatek od nieruchomości                                                         114.857,-

               Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek

               uchwalonych przez Radę Gminy obowiązujących w 2006r. ,

               w oparciu o składane deklaracje podatkowe poszczególnych

               podatników :

-         od budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą

6.365,28 m 2 x 14,- = 89.114,-

 

                                                   - 5 -

-         od budowli

307.573,94 x 2% = 6.151,-

-         od gruntów pod działaln. gospodarczą

38.696,50 m 2 x 0,40 = 15.479,-

-         od gruntów pozostałych ( place , podwórza )

                             135.756,80 m 2 x 0,02 = 2.715,-

                   

-         od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

     376,80 m 2 x 3,71 = 1.398,-

§ 0320 – podatek rolny                                                             724.231,-

               Zasady naliczania wymiaru opisano przy podatku rolnym

               od osób prawnych .

               Przy opodatkowaniu 11.506 ha równowartością pieniężną

               2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 27,88 zł./1 q

               wymiar wynosi  801.968 zł.

               Przy opodatkowaniu 136,20 ha równowartością pieniężną 5 q

               z 1 ha fizycznego , przy cenie żyta 27,88 zł./1 q wymiar wynosi

               18.986 zł.

               Razem -   820.954,- zł. .

               Uwzględniając przewidywane ulgi ustawowe w wysokości

               96.723 zł, do planu przyjęto 724.231,-

§ 0330 -  podatek leśny                                                                 1.374,-

               Do planu przyjęto cenę 1 m 3 drewna obowiązującą w b.r.

                tj. 131,35 x 0,220 m 3 drewna x 47,57 ha

§ 0340 -  podatek od środków transportowych                         154.731,-

               Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje 

               przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu,

               przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez R.G. na 2006 r.

§ 0360 -  podatek od spadków i darowizn                                        5.000,-

               Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

              

§ 0370 -  podatek od posiadania psów                                                 100,-

§ 0430 -  wpływy w opłaty targowej                                                   3.000,- 

§ 0460 -  wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                            150,-

§ 0500 -  podatek od czynności cywilnoprawnych                          62.000,-

               Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

               Jest to podatek pobierany od zawartych umów sprzedaży.

§ 0690 -  wpływy dot. kosztów egzekucyjnych (upomnienia)               3.000,-

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków           6.000,-

               i opłat                                                     

                                   

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.

                          na podstawie ustaw                                                    51.760,-

                                                                 - 6  -

§ 0410 -  wpływy z opłaty skarbowej                                                        40.000,-

  

§ 0490 -  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.        11.760,-

                na podstawie odrębnych ustaw

                -opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 3.000,-

                - za zajęcie pasa drogowego ( na reklamę)     - 8.760,-

                    

Rozdz.75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód

                         budżetu państwa                                                       1.047.670,-

§ 0010  -  podatek dochodowy od osób fizycznych                                1.041.670,-

                Planowany dochód z tyt. 36,22 % udziału gminy we

                wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych

                zamieszkałych na terenie gminy, oszacowany wg M.F.

§ 0020 -   podatek dochodowy od osób prawnych                                      6.000,-

                Planowany dochód z tyt. 6,71 % udziału gminy w podatku

                dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę

                na terenie gminy . Jeżeli osoba prawna posiada wyodrębnione

                organizacyjnie zakłady położone na terenie gminy innej niż

                gmina właściwa dla siedziby podatnika , wówczas dochody

                są przekazywane do budżetu tych gmin , na których terenie

                położone są te zakłady, proporcjonalnie do liczby osób

                w  nich zatrudnionych .

 

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA                                                        5.137.917,-

Subwencja ogólna :                                                                                 5.067.917,-

                  w tym :

             - oświatowa                     3.253.626,-

             - wyrównawcza               1.814.291,-

               w tym :

                             - podstawowa      1.268.036,-

                             - uzupełniająca       546.255,-

Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe                                    70.000,-               

                         Plan dotyczy przewidywanych wpływów z tytułu

                         odsetek od środków na rachunkach bankowych

                              (bieżących i lokat terminowych )

 

Dz.801 OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                              9.541,-

 

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe                                                               7.541,-

§ 0830 – Wpływy z usług-za wynajem sal  lekcyjnych

                od stycznia do czerwca ( 5 sal x 163,94 x 6 m-cy=4.918,-)

                od września do grudnia ( 3 sale x 163,94 x 4 m-ce = 1.967,-)

                                                      ( 2 sale x 81,97 x 4 m-ce = 656,-)

 

                                                               - 7 -

Rozdz.80110 – Gimnazja                                                                           1.000,-

§ 0830 – wpływy z usług – wynajem sali gimnastycznej                               1.000,-

 

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                    1.000,-

§ 0830 – wpływy z usług – wynajem autobusów szkolnych                   1.000,-

 

Dz. 851 OCHRONA  ZDROWIA                                                              60.000,-

                                                     

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      60.000,-

§ 0480 – wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu    60.000,-

 

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA                                                    1.470.003,-

 

Rozdz.85212

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne ,

               zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia

               emerytalne i rentowe  z ubezpieczenia społecznego              1.079.559,-

                                                            

Rozdz. 85213

§ 2010 -  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań

               ustawowych zleconych gminie , a dotyczących obowiązku

               opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające

               niektóre świadczenia z pomocy społecznej                          21.591,-

Rozdz.85214                                                                  

§ 2010  - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków

               obligatoryjnych oraz na pokrycie należnych składek na

               ubezpieczenia emerytalne i rentowe odprowadzane za

               osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                253.191,-

§ 2030  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań

                bieżących dotyczących wypłaty zasiłków i pomocy

                w naturze                                                                                     12.798,-

                                               

Rozdz.85219

§ 2030 –  dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące koszty związane

                z funkcjonowaniem GOPS-u                                                 102.864,-

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

                  NARODOWEGO                                                  %

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-16 10:25:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-16 10:25:34
  • Liczba odsłon: 697
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683732]

przewiń do góry