Zarządzenie Nr 42/2021
Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Bedlno na lata 2021 – 2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się: „Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Bedlno na lata 2021-2023 dla budynku Urzędu Gminy Bedlno” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Koordynację wdrożenia planów, o których mowa w § 1, powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności w Gminie Bedlno.

§ 3. Plan, o których mowa w § 1, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bedlno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Bedlno


/-/ Józef Ignaczewski

 

Załącznik do zarządzenia Nr 42/2021
Wójta Gminy Bedlno
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Bedlno na lata 2021 – 2022 dla budynku Urzędu Gminy Bedlno.

Nazwa podmiotu: Gmina Bedlno,

Data opracowania/przyjęcia planu: 14 kwietnia 2021 r.

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: Koordynator ds. dostępności w Gminie Bedlno.

Budynek Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

I.  Dostępność w zakresie zatrudniania osób ze szczególnymi potrzebami.

Diagnoza-audyt w ramach samooceny

lp.

zalecenia do wdrożenia

1.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i powiatowym urzędem pracy, celem zwiększenia zatrudnienia bądź utrzymania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na poziomie 6%.

2.

zapewnić możliwość aplikowania na wolne stanowiska pracy drogą mailową.

3.

zapewnić dostępność rozmowy kwalifikacyjnej dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności np. głuchych, niewidomych.

4.

stały monitoring poziomu i możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

5.

szkolenia dla pracowników z zakresu rozmów/ kontaktu z osób z niepełnosprawnościami w obszarze zatrudnienia.

Harmonogram wykonania zaleceń

element zalecenia

czas realizacji/niezbędne

działania

podmiot

odpowiedzialny

koszt

współpraca z organizacjami pozarządowymi i pup celem zwiększenia zatrudnienia bądź utrzymania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością na poziomie 6%.

na bieżąco

stały monitoring

pracownik ds. kadr

brak

zapewnienie możliwości aplikowania na wolne stanowiska pracy drogą mailową.

wykonano

zarządzenie wójta gminy bedlno nr 14/2021 w sprawie regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze

sekretarz gminy/ pracownik ds. kadr

brak

zapewnienie dostępności rozmowy kwalifikacyjnej dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności.

wykonano

jak wyżej

sekretarz gminy/ pracownik ds. kadr

brak

prowadzenie monitoringu poziomu i możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

na bieżąco

stały monitoring

sekretarz gminy/ pracownik ds. kadr

brak

organizacja szkoleń dla pracowników z zakresu rozmów/ kontaktu z osób z niepełnosprawnościami w obszarze zatrudnienia.

raz na dwa lata (w ii półroczu)

współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi

koordynator/ sekretarz/ pracownik ds. kadr

koszty szkolenia

II.  Dostępność w zakresie obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Diagnoza-audyt w ramach samooceny

lp.

zalecenia do wdrożenia

1.

umieścić informację na stronie internetowej o obsłudze klientów ze szczególnymi potrzebami oraz informację o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (pjm) oraz informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

2.

w dokumentach zawierających zasady przyjmowania interesantów umieścić  zapisy, które umożliwiłyby obsługę klienta ze szczególnymi potrzebami przez technologie wspomagające.

3.

regularnie szkolić pracowników urzędu obsługujący interesantów z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

4.

przyjąć procedurę regulującą ubieganie się o dostęp alternatywny.

5.

wyposażyć budynek urzędu w pętlę indukcyjną (lub inne urządzenia wspomagające słyszenie i usługi tłumacza polskiego języka migowego.

6.

zapewnić dostępność druków i wniosków do wypełnienia przez klientów w druku powiększonym, z prawidłową czcionką oraz justowaniem do lewej.

7.

na stronie urzędu umieścić informację o formach dostępności urzędu.

8.

w zgłoszeniach dotyczących imprez masowych, rozrywkowych lub kulturalnych zapewnić informację o dostępności tych wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Harmonogram wykonania zaleceń

element zalecenia

czas realizacji/niezbędne

działania

podmiot

odpowiedzialny

koszt

umieszczenie informacji na stronie urzędu o obsłudze klientów ze szczególnymi potrzebami, o zakresie działalności urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (pjm) oraz informacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

31.05.2021 r. odczytywany maszynowo oraz w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

 

30.08.2021r. treść w pjm

koordynator/informatyk

koszty tłumacza pjm

regularne szkolenie pracowników urzędu z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

corocznie w ii półroczu

współpraca z organizacjami pozarządowymi

sekretarz/ koordynator/ pracownik ds. kadr

koszty szkolenia

przyjęcie procedury regulującej ubieganie się o dostęp alternatywny.

30.04.2021 r.

sekretarz gminy/ koordynator

brak

wyposażenie budynku urzędu w pętlę indukcyjną (lub inne urządzenia wspomagające słyszenie i usługi tłumacza polskiego języka migowego.

01.08.2021 r. zakup pętli indukcyjnej; usługa tłumacza pjm

sekretarz gminy/ koordynator

pętla 1.500 zł. tłumacz wg ilości tłumaczeń

zapewnienie dostępności druków i wniosków w druku powiększonym, z prawidłową czcionką oraz justowaniem do lewej.

na bieżąco

stały monitoring

sekretarz gminy/ koordynator

brak

zapewnienie informacji w zgłoszeniach dotyczących imprez masowych, rozrywkowych lub kulturalnych o dostępności tych wydarzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

na bieżąco

stały monitoring

sekretarz gminy/ koordynator/ dyrektor gok

brak

III.  Koordynacja dostępności w jednostce.

Diagnoza-audyt w ramach samooceny

lp.

zalecenia do wdrożenia

1.

opracować wzory ogłoszeń o zamówieniach publicznych, zlecania lub powierzania zadań publicznych oraz wzorów umów uwzględniających uniwersalne projektowanie/dostępność.

2.

przeszkolić pracowników zajmujących się inwestycjami oraz architekturą w zakresie dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

3.

sporządzić plan działania w celu zapewnienia poprawy dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Harmonogram wykonania zaleceń

element zalecenia

czas realizacji/niezbędne

działania

podmiot

odpowiedzialny

koszt

stworzenie planu poprawy dostępności w urzędzie na podstawie przeprowadzonych audytów.

30.04.2021r

sekretarz gminy/ koordynator

brak

uwzględnianie zasady dostępności i uniwersalnego projektowania w nowych działaniach w urzędzie

praca ciągła

sekretarz/ koordynator/ pracownik ds. inwestycji i zamówień publicznych

brak

monitorowanie dostępności urzędu (architektoniczną, informacyjno-komunikacyjną, cyfrową).

praca ciągła

sekretarz gminy/ koordynator/

informatyk

brak

szkolenie pracowników zajmujących się inwestycjami oraz architekturą w zakresie dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

raz na dwa lata (w ii półroczu)

współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi

sekretarz/ koordynator/ pracownik ds. kadr

koszty szkolenia

systematyczne prowadzenie przeglądu procedur pod kątem dostępności.

praca ciągła

sekretarz gminy/ koordynator

brak

zapewnienie koordynatorowi ds. dostępności możliwości zgłaszania wniosków i opinii do planów strategii i budżetu oraz przepisów wydawanych przez urząd gminy w bedlnie uwzględniające zasady dostępności.

wykonano w ramach zarządzeń wójta gminy

sekretarz/ koordynator

brak

opracowanie wieloletniego planu usuwania barier na terenie gminy.

31.08.2021r

skarbnik/ sekretarz/ koordynator

brak

konsultowanie projektów nowych inwestycji, modernizacji i remontów z osobami ze szczególnymi potrzebami lub organizacjami, które ich reprezentują.

praca ciągła

referat inwestycji/ projektanci

brak

organizowanie współpracy koordynatorów ds. dostępności z jednostek podległych, w celu usprawnienia ich działań.

wykonano

koordynatorzy

brak

IV.  Dostępność cyfrowa

Diagnoza-audyt w ramach samooceny

lp.

zalecenia do wdrożenia

1.

spowodować, by dokumenty tworzone w urzędzie oraz informacje zawarte w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej spełniały wszystkich wymogi standardu wcag 2.1 na poziomie aa.

2.

urząd nie posiada procedury/sposobu rozpatrywania żądań o zapewnienie dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej albo elementu takiej strony lub aplikacji.

3.

pracownicy zamieszczający treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych nie są przeszkoleni w zakresie dostępności cyfrowej. brakuje deklaracji dostępności cyfrowej serwisu www.

Harmonogram wykonania zaleceń

element zalecenia

czas realizacji/ niezbędne

działania

podmiot

odpowiedzialny

koszt

stronę internetową urzędu, aplikacje mobilne, biuletyn informacji publicznej oraz programy i aplikacje stworzone przez urząd dostosować do zgodności z wcag 2.1. na poziomie aa.

wykonano

informatyk

brak

stworzenie procedurę/sposób rozpatrywania żądań interesantów o zapewnienie dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej albo elementu takiej strony lub aplikacji lub zapewnienie dostępu alternatywnego.

30.04.2021 r.

koordynator/ informatyk

brak

utworzenie odrębnej zakładki na stronie głównej urzędu, w której znajdą się deklaracje o wszystkich rodzajach dostępności.

30.04.2021 r.

koordynator/ informatyk

brak

stworzenie procedury/ regulaminu/dokumentu rozpatrywania skarg na brak dostępności cyfrowej swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych.

30.08.2021 r.

koordynator/ informatyk

brak

szkolenie pracowników zamieszczających treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych w zakresie dostępności cyfrowej i tworzenia dokumentów dostępnych.

na bieżąco. informacje zamieszcza informatyk.

sekretarz/ koordynator/ informatyk

brak

współpraca ze specjalistami lub organizacjami pozarządowymi posiadającymi fachową wiedzę o dostępności cyfrowej.

na bieżąco. informacje zamieszcza informatyk.

sekretarz/ koordynator/ informatyk

brak w ramach podpisanych umów

V.  Dostępność architektoniczna

Diagnoza-audyt architektoniczny w ramach samooceny

lp.

zalecenia do wdrożenia

1.

na stronie internetowej gminy brakuje odrębnej, widocznej zakładki o dostępności obiektu (bądź jego braku) - deklaracja dostępności architektonicznej.

2.

brakuje informacji o dojeździe do urzędu, (jaką komunikacją, charakterystyczne punkty w pobliżu, przewoźnik).

3.

przed budynkiem urzędu brakuje wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością z poprawnym oznakowaniem pionowym i poziomym.

4.

w pobliżu budynku przy ulicy nie ma bezpiecznego, wyznaczonego przejścia dla pieszych z namalowanymi pasami.

5.

chodniki prowadzące do obiektu są nierówne a na pewnych odcinkach brakuje chodnika.

6.

brakuje kontrastowego oznaczenia na schodach prowadzących do drzwi wejściowych.

7.

główne drzwi wejściowe, szklane nie są oznaczone kontrastowo (zbyt dużo informacji na szybach frontu budynku, co powoduje dezorientację)

8.

w budynku urzędu brakuje rysunków/rzutów kondygnacji na każdym piętrze oraz informacji na temat rozkładu pomieszczeń,  oznaczeń pięter ułatwiających orientację w budynku.

9.

szklane drzwi w budynku nie są oznaczone kontrastowo. korytarze i hol słabo oświetlony. zbyt małe kontrasty pomiędzy ścianą a drzwiami, ścianą a włącznikami świateł.

10.

nie ma pętli indukcyjnej bądź innego urządzenia fm wspomagającego słyszenie.

11.

podmiot nie zapewnia również usługi tłumacza polskiego języka migowego (pjm).

12.

w budynku na każdej kondygnacji znajduje się dostępna toaleta. lustro w toalecie nie znajduje się nad umywalką i nie jest uchylne (dostępne dla osób o różnym wzroście bądź na wózku). pochwyty przy toalecie i umywalce niezgodne ze standardami/wytycznymi. brakuje alarmu dedykowanego dla dostępnych toalet.

13.

schody w budynku nie są oznaczone kontrastowo. poręcze przy schodach nie są przedłużone o 30 cm na górze i dole biegu.

14.

nie uwzględniono osób ze szczególnymi potrzebami w planach/procedurach ewakuacji. brakuje też procedury/dokumentu zapewniania dostępu alternatywnego. system alarmowy nie został wyposażony w sygnał świetlny.

Harmonogram wykonania zaleceń

element zalecenia

czas realizacji/niezbędne działania

podmiot odpowiedzialny

koszt

stworzenie na stronie internetowej odrębnej zakładki o dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami.

30.04. 2021 r.

informatyk/ koordynator

brak

oznaczenie kontrastowo drzwi szklanych przy wejściu do budynku.

wykonano

sekretarz/ koordynator

200 zł

wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

wykonano

sekretarz/ referat inwestycyjno - remontowy

500 zł

wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na przestrzeni pomiędzy budynkiem urzędu a najbliższym przystankiem.

iii kw. 2023 r.

uzależniony od decyzji władz samorządu województwa łódzkiego

droga wojewódzka

koszt wg projektu

kontrastowe oznakowanie stopni przy wejściu głównym do budynku (pierwszy i ostatni z ciągu) oraz początek i koniec biegu pochylni – przy zmianie poziomów nawierzchni.

wykonano

sekretarz/ referat inwestycyjno - remontowy

300 zł

ograniczenie ilości informacji przyklejonych na szklanej ścianie frontowej, z drzwiami wejściowymi włącznie.

wykonano

referat organizacyjny

brak

umieszczenie znaków informacyjnych oraz rzuty kondygnacji w wersji wizualnej, dotykowej lub dźwiękowej na każdym piętrze.

wykonano w wersji wizualnej.

30.08.2021 r. wersja dotykowa

referat organizacyjny/ referat inwestycyjno - remontowy

1.500 zł

skontrastowanie drzwi wewnątrz budynku ze ścianą a także oznaczyć drzwi szklane.

wykonano

referat inwestycyjno - remontowy

500 zł

poprawienie oświetlenia budynku - wewnętrznych korytarzy, klatki schodowej, toalety dostępnej.

wykonano

referat inwestycyjno - remontowy

2.000 zł

wymienienie tabliczek informacyjnych na drzwiach by były widoczne i czytelne z zastosowaniem odpowiednich czcionek i kontrastów.

30.09.2021

referat organizacyjny

2.000 zł

wykonanie kontrastowych pasów na szklanych drzwiach windy.

wykonano

referat inwestycyjno - remontowy

200 zł

przytwierdzenie do podłoża wycieraczek/chodników, aby nie stwarzały zagrożenia potknięciem czy upadkiem.

wykonano

referat inwestycyjno - remontowy

300 zł

zapewnić miejsce do obsługi klienta z usługą tłumacza polskiego języka migowego (pjm) np. on-line.

30.09.2021 r

sekretarz/ skarbnik

umowa zlecenie

zainstalowanie i utworzenie punktu, w których można skorzystać z pętli indukcyjnej bądź tłumacza pjm.

30.06.2021 r. pętla

30.09.2021 r. tłumacz

sekretarz/ referat organizacyjny

2.000 zł

stworzenie miejsc dedykowanych do obsługi klientów, w tym ze szczególnymi potrzebami, aby wyeliminować potrzebę przemieszczania się po obiekcie.

wykonano

referat inwestycyjno - remontowy

1.000 zł

dostosowanie toalet poprzez:

1. wymianę uchwytów i poręczy łazienkowych na składane.

2. wymianę luster na uchylne zapewniające przeglądanie się zarówno w pozycji stojącej jak i siedzącej.

3. dostosowanie alarmu w łazience by był dostępny również z pozycji leżącej (max 15 cm nad podłogą).

ad. 1 i 2 – 30.07.2021 r.

ad. 3 wykonano

referat inwestycyjno - remontowy

5.000 zł

oznaczenie krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów pasami kontrastowymi w budynku urzędu.

wykonano

referat inwestycyjno - remontowy

300 zł

przedłużyć poręcze przy schodach o 30 cm.

01.06.2023 r.

referat inwestycyjno - remontowy

2.000 zł

zainstalować system alarmowy, który posiada sygnały świetlne i dźwiękowe oraz nadawany będzie również przez pętlę indukcyjną.

31.09.2022 r.

sekretarz/ wydział organizacyjny

5.000 zł

uwzględnić w dokumentach ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.

wykonano

sekretarz/ wydział organizacyjny

brak

przeszkolić osoby zajmujące się ewakuacją w zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

30.06.2021 r.

sekretarz/ komendant powiatowy psp

brak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-02 11:40:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-02 11:43:17
  • Liczba odsłon: 756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338816]

przewiń do góry