Zarządzenie Nr 40/2021
Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Bedlno

Na podstawie art. 31. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U.  2020r. poz. 1062) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami, w Urzędzie Gminy Bedlno” stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Bedlno.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno


/-/ Józef Ignaczewski

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2021
Wójta Gminy Bedlno
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Procedura zapewnienia dostępu alternatywnego, dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Bedlno

I. Zapisy ogólne

1. Dokument „Dostęp alternatywny w Urzędzie Gminy Bedlno dotyczy zapewniania dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami.

2. Osoba ze szczególnymi potrzebami to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki, aby przezwyciężyć bariery, by uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

3. Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, a Urząd nie jest w stanie zapewnić Ci dostępności, to jest zobowiązany zapewnić dostęp alternatywny. Brak dostępności, o którym mowa może być spowodowany jedynie względami technicznymi lub prawnymi.

4. Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby;

b) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;

c) wprowadzeniu takiej organizacji Urzędu, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie

dla tych osób.

Jeżeli Urząd nie jest w stanie zapewnić Ci dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, powinien umożliwić Ci kontakt:

·telefoniczny,

·korespondencyjny,

·za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

·za pomocą tłumacza języka migowego,

·za pomocą tłumacza-przewodnika.

5. Na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Dostępność” jest informacja o osobie odpowiedzialnej za organizację dostępu alternatywnego. Osobą tą jest Bogumiła Kruczkowska, e-mail; ug@bedlno.pl, tel. (024) 282 17 70.

6. Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie jest: Zenon Dąbrowski, e-mail; ug@bedlno.pl, tel. (024) 282 17 70, 783 777 719.

7. Urząd na swojej stronie internetowej w zakładce „Dostępność” publikuje informację o sposobie zapewniania dostępu alternatywnego dla dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.

II. Dostęp alternatywny do treści cyfrowych

Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, to w przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony lub aplikacji mobilnej skontaktuj się z: Wiesław Głuszcz, e-mail: informatyk@ugbedlno.pl, tel. (024) 282 17 70. Tą samą drogą możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

1. Możesz zażądać udostępnienia informacji zamieszczonych na stronach internetowych w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

a) Twoje dane,

b) wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilną lub dokument chodzi,

c) sposób kontaktu z Tobą,

d) formę, w jakiej powinna zostać przekazana niedostępna treść.

2. Urząd zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie poinformuje Cię o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

III. Dostęp alternatywny w zakresie informacyjno-komunikacyjnym

1. Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, to w przypadku problemów z dostępnością informacyjno-komunikacyjną skontaktuj się z Zenon Dąbrowski, (e-mail); sekretarz@ugbedlno.pl, tel. (024) 282 17 70, 783 777 719.

2. Urząd nie zapewnia obsługi poprzez SMS, MMS, komunikatory internetowe oraz komunikację audiowizualną. Jednak możesz skontaktować się z Urzędem za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej pod adresem: ug@bedlno.pl

b) faksu pod numerem: (24) 282 17 50

c) SMS, MMS: nr telefonu 721 339 533

d) lokalnej aplikacji internetowej „Blisko”

e) stron internetowych Urzędu, które spełniają standardy dostępności,pod następującymi adresami: www. bedlno.pl

3. W Urzędzie nie ma dostępu do usługi tłumacza on-line polskiego języka migowego. Jeśli chcesz skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego (lub innego tłumacza), zgłoś to w Urzędzie za pośrednictwem właściwego wniosku. Wzór wniosku znajdziesz w Załączniku nr 2 do tego dokumentu.

4. Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza polskiego języka migowego (lub innego) powinieneś/powinnaś złożyć:

a) co najmniej na 3 dni robocze przed Twoją wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych,

b) w formie określonej przez Urząd (patrz: Załącznik nr 1), w sposób zapewniający Ci dostępność.

5. Gdy dokonasz zgłoszenia Urząd jest zobowiązany zapewnić Ci usługę tłumacza w terminie wyznaczonym lub uzgodnionym z Tobą. Jeżeli Urząd nie ma możliwości zapewnienia usługi tłumacza, wówczas:

a) zawiadamia Cię o tym i uzasadnia ten fakt,

b) wyznacza możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji usługi.

6. Na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Dostępność” zamieszczony jest wzór wniosku o zapewnienie tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) oraz SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek stanowi również Załącznik nr 2 do tego dokumentu. Wzór wniosku napisany jest w języku prostym.W przypadku podania numeru telefonu we wniosku, pracownik/czka Urzędu będą kontaktować się poprzez SMS/MMS. Wniosek możesz złożyć w formie elektronicznej lub osobiście w Urzędzie.

7. W budynku Urzędu nie ma urządzeń lub innych środków technicznychdo obsługi osób słabosłyszących (pętli indukcyjnych, systemów FMlub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia). Jeżeli jesteś osobą słabosłyszącą, swoją sprawę będziesz mógł/mogła załatwić w wyciszonym pomieszczeniu znajdującym się na parterze budynku.

8. Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami możesz zwrócić się do Urzędu z prośbą o udostępnienie wniosków w formie dla Ciebie dostępnej (alfabet Braille’a, druk powiększony, dokument w formie elektronicznej).

9. Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami możesz również przyjśćdo urzędu z własnym tłumaczem lub własnym urządzeniem, które ułatwią Ci załatwienie sprawy.

IV. Dostęp alternatywny w zakresie architektonicznym

1. W budynku Urzędu, pod adresem Bedlno 24, 99-311 Bedlno jest winda, która umożliwia komunikację pionową w budynku. Parter budynku poprzez pochylnię jest dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością. Jeżeli jesteś osobą, która porusza się na wózku lub prowadzi wózek z dzieckiem możesz dostać się do budynku dzięki pochylni prowadzącej do głównych drzwi wejściowych.

2. Obsługa klienta w Urzędzie odbywa się w pokojach pracowniczych. Istnieje również możliwość załatwienia sprawy na parterze budynku. W takim przypadku, gdy sprawa wymaga interwencji urzędnika/urzędniczki pracującego na wyższych kondygnacjach budynku, pracownik/pracowniczka pełniąca dyżur na parterze wzywa wskazanego urzędnika/urzędniczkę w celu załatwienia sprawy wskazanej przez Ciebie. Na stronie internetowej jest wykaz numerów telefonów do pracowników z poszczególnych referatów.

3. Jeżeli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, to możesz skorzystać z pomocy Mobilnego urzędnika. Zasady funkcjonowania usługi Mobilnego urzędnika opisane są w Załączniku nr 3 do tego dokumentu oraz na stronie internetowej.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie bieżące sprawy dotyczące braku dostępności Urzędu będą rozpatrywane na zasadach ogólnych wskazanych w punkcie I lub za pomocą wniosku o zapewnienie dostępności, który stanowi Załącznik nr 4 do tego dokumentu.

2. Dokument wchodzi w życie w dniu 14.04.2021 r.

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2021
Wójta Gminy Bedlno
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

dnia ……………………

                                                                                

                                                                                         Urząd Gminy Bedlno

                                                                                       Bedlno 24, 99-311 Bedlno

 

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub innego

na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 poz.1824).

1. Imię i nazwisko: …………………..……………...………………………………................................

2. Adres: …………..……………………….………………………………………...................................

3. Dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail): ………………………………......................................

4. Termin wizyty w Urzędzie (nie wcześniej niż 3 dni robocze od dnia wpływu wniosku do Urzędu):

……………………………………………………………..............................................................................

5. Wskaż metodę komunikowania się:

a) polski język migowy (PJM);

b) system językowo-migowy (SJM);

c) sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

6. Sprawa (napisz, co chcesz załatwić w Urzędzie):

………………………………………………………………………………………………...……………………...……………………………………………………......................................................................................

............................................

Podpis                

 

 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2021
Wójta Gminy Bedlno
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Zasady korzystania z usługi Mobilny urzędnik

Urząd Gminy Bedlno jest przyjazny mieszkańcom.

W Gminie Bedlno funkcjonuje usługa „Mobilny urzędnik”, która ułatwi osobom w podeszłym wieku, osobom z niepełnosprawnościami lub innym osobom ze szczególnymi potrzebami załatwienie spraw urzędowych. Dzięki usłudze „Mobilny urzędnik” osoby te będą mogły liczyć na pomoc urzędnika, który osobiście dotrze do ich miejsca zamieszkania na terenie Gminy.

Chęć skorzystania z pomocy „Mobilnego urzędnika” możesz zgłosić

·telefonicznie pod numerem: (024) 282 17 70.

·wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres:  ug@bedlno.pl  

·poprzez kontakt osobisty (np. Twój opiekun, sąsiad lub członek rodziny mogą zgłosić taką potrzebę na miejscu w Urzędzie).

W zgłoszeniu:

·poinformuj o potrzebie skorzystania z usługi „Mobilny urzędnik”,

·krótko wyjaśnij, czego dotyczy sprawa,

·podaj numer telefonu do kontaktu.

Pracownik Urzędu Gminy Bedlno skontaktuje się z Tobą, aby ustalić sposób załatwienia sprawy i dogodny termin wizyty. Urzędnik dostarczy potrzebne dokumenty do Twojego domu i pomoże w ich wypełnieniu.

Koordynatorem usługi "Mobilny urzędnik" jest Zenon Dąbrowski. Możesz się z nim skontaktować się pod numerem telefonu: (024) 282 17 70, 783 777 719 lub adresem e-mail: sekretarz@ugbedlno.pl.

 

 

 

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2021
Wójta Gminy Bedlno
z dnia 14 kwietnia 2021 r

                                                        

                                                                                                          ..............................., dnia ...............................

                                                                                      Urząd Gminy Bedlno

                                                                                    Bedlno 24; 99-311 Bedlno

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK:

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………................................

Adres zamieszkania ………………….................................................................................................

Telefon lub e-mail ………………………….………………………………………………………........

Jeżeli składasz wniosek w imieniu innej osoby, wpisz poniżej swoje dane:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………….....

Adres zamieszkania …………………………………………………………….....................................

Telefon lub e-mail: ………………………….…………………………………………………………....

Proszę o zapewnienie dostępności w następującym zakresie:

DOSTĘP ARCHITEKTONICZNY:

Opisz brak dostępności:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DOSTĘP INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNY:

Opisz brak dostępności:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wskaż/określ sposób zapewnienia dostępności:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jak Urząd powinien się z Tobą skontaktować?

1 Telefonicznie (jeśli numer jest inny niż powyżej)

 ...............................................................................................................................................................

2 Adres pocztowy (jeśli adres jest inny niż powyżej):

 ………………………………………………………………………………………………………………

3 Adres email (jeśli adres jest inny niż powyżej):

 ………………………………………………………………………………………………………………

4 Inna forma (jaka?):

………………………………………………………………………………………………………………

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz mając na względzie rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności art. 13 RODO informujemy że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Gminy Bedlno z siedzibą Bedlno 24,
99-311 Bedlno.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bedlno. Jest nim Pani Wiosetek Dorota, z którą skontaktować się można poprzez adres e-mail: dorota.wiosetek@ugbedlno.pl.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z: Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (numer telefonu, adres e-mail).

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych które są przetwarzane na podstawie zgody również prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Dane przez Ciebie udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

………………………………………

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-02 11:27:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-02 11:39:33
  • Liczba odsłon: 337
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680132]

przewiń do góry