Bedlno, dnia 27.07.2020 r.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

 

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j.  Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282)   Wójt  Gminy  Bedlno

Bedlno 24, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wymiar etatu:  pełny wymiar  czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe, rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm), preferowane kierunki: ekonomiczne, finanse i rachunkowość, bankowość, administracja, ekonomiczne.
 2. Staż pracy – 3 lata, w tym minimum rok stażu w księgowości.
 3. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 6. Brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 7. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych,  a także  korzystanie z pełni praw publicznych.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

            Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych, administracji publicznej;
 2. Znajomość zagadnień: klasyfikacji budżetowej w zakresie księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji oraz podatku od towaru i usług (VAT);
 3. Znajomość  podstaw funkcjonowania administracji samorządowej oraz uregulowań prawnych z zakresu Ustaw:
 1. Ustawa o finansach publicznych;
 2. Ustawa o rachunkowości;
 3. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 4. Ordynacja podatkowa;
 5. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych;
 6. Ustawy o samorządzie gminnym
 7. Ustawy o pracownikach samorządowych
 8. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 9. Ustawa Prawo zamówień publicznych  
 1. Znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Znajomość przepisów prawa, niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku pracy.
 3. Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 4. Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 5. Komunikatywność, sumienność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole.
 6. Zaangażowanie, kreatywność i punktualność.
 7.  Dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy.
 8.  Wysoka kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
 1.  Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rachunkowości, a w szczególności:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 2.  prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 3. dokonywanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych będących własnością Urzędu Gminy,
 4. sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym  i rachunkowym,
 5. dekretowanie dokumentów dotyczących przychodów oraz dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych i innych świadczeń majątkowych,
 6.  przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 7.  udział w opracowaniu zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analizy,
 8. sprawdzanie raportów kasowych pod względem rachunkowym i kompletności z dokumentami księgowymi,
 1. Współpraca w zakresie opracowania budżetu, a w szczególności:
 1. udział w opracowywaniu budżetu Gminy i szczegółowego podziału dochodów  i wydatków budżetowych tego budżetu,
 2. udział w bieżącym realizowaniu budżetu oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu jego realizacji,
 3. udział w dokonywaniu zmian w budżecie zgodnie z przepisami Prawa Budżetowego
 4. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej w poszczególnych okresach  i oddziaływanie na zapewnienie realizacji między wykonaniem dochodów a wydatków budżetowych,
 5. udział w opracowywaniu uchwał, wniosków w sprawie zmian w budżecie, wykorzystania nadwyżki  i rezerwy budżetowej oraz projektów uchwał powodujących inne skutki finansowe,
 1. Prowadzenie rachunkowości, księgowości i gospodarki finansowej Urzędu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nadzorowanie całokształtu prac w tym zakresie.
 2. Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych oraz nadzór nad należytym przechowywaniem dokumentów;
 3. Sprawdzanie i dekretowanie dowodów księgowych Urzędu Gminy i przygotowywanie ich do zapłaty oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji w tym zakresie;
 4. Prowadzenie niezbędnych ksiąg rachunkowych dla Urzędu Gminy zgodnie z ustawa o rachunkowości;
 5. Księgowanie zdarzeń gospodarczych;
 6. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych jednostkowych sprawozdań Urzędu Gminy;
 7. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian funduszy w Urzędzie Gminy;
 8. Sporządzanie obowiązkowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
 9. Sporządzanie zbiorczych bilansów, rachunku zysków i strat oraz zestawień zmian funduszy podległych jednostek;
 10. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji dochodów organu finansowego i zbiorczych sprawozdań budżetu gminy (obsługa programu ,,Bestia”);
 11. Przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w zakresie wykonywanych czynności;
 12. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 13. Przygotowanie danych do opracowania okresowych sprawozdań opisowych i analiz z wykonania wydatków budżetu gminy;
 14. Bieżąca analiza realizacji planu budżetu gminy;

 

 1. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy przy przygotowywaniu i sporządzaniu projektów planów budżetowych;
 2. Kontrolowanie wykonania ustawy o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych;
 3. Udział w realizowaniu ustawy o finansowaniu gmin, o dochodach, o podatkach i opłacie skarbowej;
 4. Przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych wewnątrz obowiązujących aktów prawnych;
 5. Załatwianie spraw i prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks  postępowania administracyjnego;
 6. Stosowanie  przy tworzeniu, ewidencjonowaniu i przechowywaniu oraz ochronie dokumentów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. Opracowanie prognoz, analiz i sprawozdań dotyczących spraw objętych zakresem czynności;
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Stanowisko pracy usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Bedlnie (I piętro) winda - budynek przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd na parter budynku).
 3. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.
 4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 5. Podstawowy system czasu pracy od 7.30 do 15.30.
 6. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2020 rok.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum vitae, z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2.  List motywacyjny.
 3.  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy - wzór w załączniku).
 4. Kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności.
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Gminy w Bedlnie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 9. Oświadczenia - wg załącznika.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie swoich danych osobowych  zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i ustawą – Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1040  z późn. zm.) - wzór w załączniku.
 11. Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów  załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenim klauzuli: ,,za zgodność z oryginałem” oraz podpis i data.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2020 r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił powyżej 6%.

 1. Termin do składania dokumentów:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej, w nieprzekraczającym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 roku  do godz. 12ºº, osobiście  w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie - sekretariat  (I piętro) –  pokój Nr 14  lub pocztą na adres: Urząd Gminy  w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.
 2. Aplikacje,  które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Otwarcie ofert:
 1. Postępowanie  obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, oraz rozmowy  z kandydatami.
 2. Otwarcie  ofert  i przeprowadzenie postępowania dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bedlno w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Otwarcie nastąpi w dniu  12 sierpnia 2020 r.  o godz. 11 00.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5.  Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.
 1. Sposób postępowania  z dokumentami, które wpłyną do Urzędu Gminy Bedlno w trakcie naboru przedstawia się następująco:
 1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Bedlno po ogłoszonym terminie ich składania nie będą otwierane  oraz rozpatrywane i zostaną niezwłocznie protokolarnie  zniszczone.
 2. Dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i przystąpili do dalszej części  postępowania będą  przechowywane przez okres 3-ch miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.
 3. Kandydaci  biorący udział  w naborze  będą mogli odebrać dokumenty  osobiście,  w terminie określonym w pkt 2. Dokumenty kandydatów  określone w pkt 2  będą przechowywane w Urzędzie Gminy  w  Bedlnie,  Bedlno 24, 99-311 Bedlno, pokój nr 20, na stanowisku ds. kadr.
 4. Po upływie terminów określonych w pkt 2 dokumenty będą niezwłocznie protokolarnie niszczone z wyłączeniem  załączonych w ofertach  oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata zatrudnionego w wyniku naboru, dołącza się do jego akt osobowych.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 282 -17 - 70, osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Sekretarz gminy.
 2. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 3. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Wójt Gminy Bedlno może odstąpić od  wyłonienie kandydata  na wolne stanowisko pracy na każdym etapie postępowania.
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-27 12:42:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-27 12:51:40
 • Liczba odsłon: 1049
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3356185]

przewiń do góry