Zobacz podgałęzie

Bedlno, dnia 27.07.2020 r.

OGŁOSZENIE  O  NABORZE

Na podstawie art. 11 i art. 13  ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j.  Dz. U.  z 2019 r., poz. 1282)   Wójt  Gminy  Bedlno

Bedlno 24, 99-311 Bedlno, woj. łódzkie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. księgowości budżetowej i płac.

Wymiar etatu:  pełny wymiar  czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie, preferowane kierunki ekonomiczne, finanse i rachunkowość, bankowość, administracja.
 2. Staż pracy – dwa lata.
 3. Znajomość przepisów prawa, niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku pracy.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych,  a także  korzystanie z pełni praw publicznych.
 7. Nieposzlakowana opinia.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

            Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac;
 2. Preferowane doświadczenie w pracy w płacach oraz w  księgowości – księgowanie dowodów księgowych;
 3. Znajomość  podstaw funkcjonowania administracji samorządowej oraz uregulowań prawnych z zakresu Ustaw:
 1. Ustawa o finansach publicznych;
 2. Ustawa o rachunkowości;
 3. Ustawy o samorządzie gminnym
 4. Ustawy o pracownikach samorządowych
 5. Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 6. Ustawa Kodeks Pracy  
 1. Znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.
 3. Znajomość przepisów prawa, niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku pracy.
 4. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 5. Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 6. Komunikatywność, sumienność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole.
 7. Zaangażowanie, kreatywność i punktualność.
 8.  Dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy.
 9.  Wysoka kultura osobista.
 10. Znajomość ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej.
 12. Umiejętność biegłej obsługi komputera.
 13. Umiejętność interpretacji przepisów prawa.
 14. Komunikatywność, sumienność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole.
 15. Zaangażowanie, kreatywność i punktualność.
 16.  Dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy.
 17.  Wysoka kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
 1. Przygotowywanie dokumentów do sporządzenia list płac pracowników Urzędu Gminy, pracowników publicznych, interwencyjnych, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, sporządzanie list płac oraz przygotowywanie przelewów związanych z płacami.
 3. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłacanych wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji podatkowych.
 4. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne  i Fundusz Pracy,
 5. Sporządzanie deklaracji, naliczanie i terminowe odprowadzania składek na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w okresach występowania.
 6. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych oraz korekt dokumentów do ZUS.
 7. Sporządzanie raportów rocznej informacji dla osób ubezpieczonych na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych i przetworzonych poprawnie na koncie płatnika ZUS.
 8. Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, zaświadczeń ZUS Z-3.
 9. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznych do GUS.
 10. Sporządzanie wniosków o refundację części wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych.
 11. Sporządzanie rocznych informacji podatkowych.
 12. Rozliczanie roczne pracowników do Urzędu Skarbowego.
 13. Terminowe przygotowywanie przelewów w zakresie faktur, rachunków, list wypłat  i innych dokumentów.
 14. Przestrzeganie terminowego załatwiania spraw, instrukcji i dyscypliny pracy.
 15. Dokonywanie windykacji należności z tytułu opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia.
 16. Wystawianie upomnień i pozwów sądowych z tytułu zaległości w opłatach za wodę.
 17. Sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji i zestawień niezbędnych do projektowania budżetu.
 18. Maszynopisanie materiałów dotyczących Referatu Finansowego.
 19. Przekazywanie do archiwum zakładowego posiadanych dokumentów, dowodów księgowych, a także teczek prowadzonych spraw.
 20. Przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 02 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz regulaminu pracy i innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładzie pracy.
 21. Załatwianie spraw i prowadzenie postępowania administracyjnego zgodnie z ustawą  z dnia   14 czerwca 1960 roku - Kodeks  postępowania administracyjnego.
 22. Stosowanie przy tworzeniu, ewidencjonowaniu i przechowywaniu oraz ochronie dokumentów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie  organizacji    i zakresu działania archiwów zakładowych.
 23. Pobieranie opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia  16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej oraz  opłaty administracyjnej w wysokości i ustalonej przez Radę Gminy Bedlno.
 24. Wykonywanie na polecenie Wójta, Sekretarza  Gminy lub Skarbnika Gminy innych zadań w sprawach nie objętych zakresem.
 25. Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
 26. Przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.
 27. Wykonywanie zadań sumiennie sprawnie i bezstronnie.
 28. Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.
 29. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.
 30. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
 31. Opracowanie prognoz, analiz i sprawozdań dotyczących spraw objętych zakresem czynności.
 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa na 6 miesięcy z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Stanowisko pracy usytuowane w budynku Urzędu Gminy w Bedlnie (I piętro) winda - budynek przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd na parter budynku).
 3. Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.
 4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 5. Podstawowy system czasu pracy od 7.30 do 15.30.
 6. Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2020 rok.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Curriculum vitae, z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
 2.  List motywacyjny.
 3.  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodny z wymogami art.221 Kodeksu pracy - wzór w załączniku).
 4. Kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji lub umiejętności.
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
 8. Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w Urzędzie Gminy w Bedlnie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 9. Oświadczenia - wg załącznika.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu  zgody  na przetwarzanie swoich danych osobowych  zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. księgowości budżetowej i płac w Urzędzie Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i ustawą – Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1040  z późn. zm.) - wzór w załączniku.
 11. Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów  załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: ,,za zgodność z oryginałem” oraz podpis i data.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2020 r. w Urzędzie Gminy w Bedlnie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił powyżej 6%.

 1. Termin do składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. księgowości budżetowej i płac, w nieprzekraczającym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 roku  do godz. 12ºº, osobiście  w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie - sekretariat  (I piętro) –  pokój Nr 14  lub pocztą na adres: Urząd Gminy  w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

 1. Aplikacje,  które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane.
 1. Otwarcie ofert:
 1. Postępowanie  obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, oraz rozmowy  z kandydatami.
 2. Otwarcie  ofert  i przeprowadzenie postępowania dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bedlno w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Otwarcie nastąpi w dniu   12 sierpnia  2020 r.  o godz. 10 00.
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5.  Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.
 1. Sposób postępowania  z dokumentami, które wpłyną do Urzędu Gminy Bedlno w trakcie naboru przedstawia się następująco:
 1. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Bedlno po ogłoszonym terminie ich składania nie będą otwierane  oraz rozpatrywane i zostaną niezwłocznie protokolarnie  zniszczone.
 2. Dokumenty kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i przystąpili do dalszej części  postępowania będą  przechowywane przez okres 3-ch miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.
 3. Kandydaci  biorący udział  w naborze  będą mogli odebrać dokumenty  osobiście,  w terminie określonym w pkt 2. Dokumenty kandydatów  określone w pkt 2  będą przechowywane w Urzędzie Gminy  w  Bedlnie,  Bedlno 24, 99-311 Bedlno, pokój nr 20, na stanowisku ds. kadr.
 4. Po upływie terminów określonych w pkt 2 dokumenty będą niezwłocznie protokolarnie niszczone z wyłączeniem  załączonych w ofertach  oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata zatrudnionego w wyniku naboru, dołącza się do jego akt osobowych.
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 282 -17 - 70, osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Sekretarz Gminy.
 2. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 3. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.
 4. Wójt Gminy Bedlno może odstąpić od  wyłonienie kandydata  na wolne stanowisko pracy na każdym etapie postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-27 12:25:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-27 12:31:50
 • Liczba odsłon: 1277
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686737]

przewiń do góry