Zbiorcza informacja o petycjach za rok 2016

 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ustawy o petycjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1123) corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację
o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

W 2016 roku do Wójta Gminy Bedlno wpłynęło łącznie 7 petycji, które zgodnie z ustawą
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1123) zostały rozpatrzone w trybie wymienionej ustawy.

Petycja nr 1 złożona została dnia 22 marca 2016r. i dotyczyła podjęcia, zaplanowania przez Gminę, uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe, procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta. W toku rozpatrywania petycji, w związku z art.4, ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1123) o petycjach oraz zgodnie z art. 10, ust.2 wezwano wnoszącego petycję pismem znak: OR.152.1.2016 do uzupełnienia petycji i poinformowano, iż
w przypadku braku odpowiedzi – sprawa pozostanie bez rozpoznania. Wnoszący petycję nie odpowiedział na wezwanie. W związku z powyższym petycję pozostawiono bez rozpatrzenia.

Petycja nr 2 została złożona dnia 23 marca 2016r. i dotyczyła przystąpienia Gminy
do konkursu w ramach programu „Podwórko Nivea” rodzinne miejsce zabaw – edycja 2016”.

W toku rozpatrywania petycji, w związku z art.4, ust.3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1123) o petycjach oraz zgodnie z art. 10, ust.2 wezwano wnoszącego petycję pismem znak:OR.152.2.2016 do uzupełnienia petycji i poinformowano,
iż w przypadku braku odpowiedzi – sprawa pozostanie bez rozpoznania. Wnoszący petycję nie odpowiedział na wezwanie. W związku z powyższym petycję pozostawiono bez rozpatrzenia.

Petycja nr 3 została złożona dnia 24 czerwca 2016r. i dotyczyła prośby o archiwizację
w zasobach Urzędu wniesionej petycji wraz z jej załącznikami, jako wkład do dyskusji
o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „efektywności energetycznej”.  Petycja została rozpatrzona. Pismem znak: OR.152.3.2016 poinformowano wnoszącego petycję o jej rozpatrzeniu- tj. o archiwizacji petycji wraz z jej załącznikami w zasobach Urzędu Gminy.

Petycja nr 4 została złożona dnia 15 września 2016r. Petycja została rozpatrzona. Pismem znak: OR.152.4.2016 poinformowano wnoszącego petycję o jej rozpatrzeniu –
tj. o przekazaniu petycji dotyczącej Konkursu „Wzorowa Łazienka – „Domestos odnawia szkolne toalety” Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół Gminy Bedlno oraz Dyrektorom podległych szkół.

Petycja nr 5 została złożona dnia 07 października 2017r. Petycja została rozpatrzona. Pismem znak: OR.152.5.2016 poinformowano wnoszącego petycję o jej rozpatrzeniu. Petycja dotyczyła ewidencji sprzętu informatycznego i oprogramowania. W odpowiedzi poinformowano wnoszącego petycję, iż w Urzędzie Gminy prowadzona jest ewidencja sprzętu informatycznego w formie papierowej, a planowany zakup programu wspierającego ewidencję to druga połowa 2017r. Przekazano także wnoszącemu petycję, iż wszelkie incydenty naruszenia ochrony danych są rejestrowane, a postępowania wyjaśniające i jego wyniki prowadzone są indywidualnie, po uprzednim poinformowaniu Administratora Danych. Poinformowano także, że kwota, jaka została do wydatkowania w 2016 roku na zadania w zakresie sprzętu informatycznego służącego do realizacji polityki bezpieczeństwa informacji wynosi 20.000,00 zł, zaś planowana na rok 2017 kwota na w/w zadanie wynosi 39.679,00 zł. Wnoszącego petycję poinformowano także, że w Urzędzie Gminy jest użytkowanych 28 stanowisk komputerowych.

Petycja nr 6 została złożona dnia 17 października 2016r. Petycja została rozpatrzona. Pismem znak: OR.152.6.2016 poinformowano wnoszącego petycję, iż zgodnie z żądaniem wnoszącego petycję załączone do niej materiały zostały zarchiwizowane pod symbolem klasyfikacyjnym 7021.

Petycja nr 7 została złożona dnia 28 października 2016r. Petycja została rozpatrzona. Pismem znak: SG.152.7.2016 poinformowano wnoszącego petycję, iż zgodnie z żądaniem wnoszącego petycję, Urząd Gminy rozważy utworzenie na stronie internetowej odrębnej zakładki, w której będą zamieszczane informacje edukacyjne dla mieszkańców z zakresu zanieczyszczania środowiska spalaniem śmieci. Ponadto poinformowano wnoszącego petycję, iż niezależnie od powyższego, Urząd cyklicznie prowadzi działania edukacyjne w zakresie dbania o jakość środowiska naturalnego, w tym w zakresie szkodliwego wpływu wypalania śmieci, poprzez ulotki informacyjne, plakaty, które przekazywane są mieszkańcom przez sołtysów, na tablicach ogłoszeń, czy też zamieszczane w gminnym biuletynie informacyjnym.

 

Sekretarz Gminy

/-/ Katarzyna Golis

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-26 12:17:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 12:17:33
  • Liczba odsłon: 713
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2686602]

przewiń do góry