WÓJT  GMINY  BEDLNO

 

 

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2016 r , poz 1817 z późn. zm. ), oraz Uchwały Nr XII /109/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 r  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

„Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:

-         organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

-         organizację własnych imprez sportowych,

-         opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.

(przewidywana kwota dotacji wynosi 30.000,-)

Środki wydatkowane na w/w zadanie w roku 2016 – 50.000,-

 

TERMIN  REALIZACJI W/W ZADANIA:

Zadanie realizowane w okresie od  01 czerwca 2017 r  do 20 grudnia 2017 r

 

OGÓLNE  WARUNKI  REALIZACJI  W/W ZADANIA ORAZ ZASADY PRZYZNANIA DOTACJI

1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

2.    Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. ( Dz U. z 2016 r, poz 1300 z dnia 19 sierpnia 2016r )

3.    Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r, poz 1817.z późn.zm.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

 

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

 

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 04.05. 2017 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS  NA  ZADANIE  Z  ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.


 

WYMOGI  FORMALNE  OFERTY:

 

1.    Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 

2.    Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 

Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

-      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

-      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-      kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

-      informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

-      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

 

-      aktualny statut organizacji pozarządowej,

-      aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

-      aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

-      inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

TRYB  I  KRYTERIA  WYBORU  OFERTY ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

 

1.    Oferty  rozpatrzy  komisja  konkursowa w dniu 05 maja 2017 roku o godz 10.00 biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

-      doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

-      przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

-      dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

-      dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

2.    Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.

3.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 05 maja 2017 r

 

 

W ROKU BIEŻĄCYM JEST  REALIZOWANE ZADANIE TEGO SAMEGO RODZAJU, CO W NINIEJSZYM OGŁOSZENIU.

WARTOŚĆ  DOTACJI – 20.000,-

W ROKU POPRZEDNIM ZREALIZOWANO ZADANIE TEGO SAMEGO RODZAJU.

WARTOŚĆ DOTACJI W 2016 ROKU – 50.000,-

 

 

 

 

 

OFERTY  WADLIWE  ALBO  NIEKOMPLETNE  POZOSTAWIA  SIĘ  BEZ  ROZPATRZENIA

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach

 

 

 

 

Bedlno, dn. 10 kwietnia 2017 roku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Aneta Ciężarek
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-04-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-11 06:39:26
  • Liczba odsłon: 734
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3355998]

przewiń do góry