REGULAMIN ORGANIZACYJNY

                       GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BEDLNIE

 

                                              Postanowienia ogólne

                                                           § 1

Regulamin organizacyjny, zwany dalej “regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie.

                                                           § 2

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie, zwane dalej “GCKiS”, działa na podstawie:

- Statutu,

- niniejszego regulaminu

                                                           § 3

Pracownicy GCKiS zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.

                                                           § 4

Organizację i porządek pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez Zarząd Gminy na wniosek kierownika GCKiS.

                                                            § 5

Wymagania kwalifikacyjne w stosunku do pracowników oraz zasady i sposób wynagradzania określa Regulamin Wynagradzania ustalony przez Zarząd Gminy na wniosek kierownika GCKiS.

                                    STRUKTURA ORGANIZACYJNA

                                                            § 6

1. Za organizację pracy placówki odpowiada kierownik GCKiS.

2. Kierownika w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca, bądź w przypadku nieobecności obu tych osób wyznaczony przez kierownika pracownik działalności podstawowej GCKiS.

                                                           § 7

1. W GCKiS zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi w łącznym wymiarze 5 ½ etatu.

2. Pracowników GCKiS zatrudnia Wójt Gminy Bedlno po zasięgnięciu opinii lub na wniosek kierownika GCKiS.

                                                           § 8

W GCKiS tworzy się następujące stanowiska pracy:

- kierownik

- zastępca kierownika-bibliotekarz

- instruktor ds. imprez kulturalnych i muzyki (1/2etatu)

- instruktor ds. imprez artystycznych i tańca

- pracownik gospodarczy-palacz c.o.

- sprzątaczka-szatniarka

                                                            § 9

Do zadań wspólnych poszczególnych stanowisk pracy należy:

a) współpraca z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy;

b) współdziałanie ze wszystkimi stanowiskami pracy;

c) odpowiedzialny i życzliwy stosunek do osób korzystających z usług GCKiS;

d) tworzenie zbioru materiałów metodycznych i pomocniczych właściwych dla stanowiska pracy.

                                                        § 10

Do podstawowych zadań poszczególnych stanowisk pracy należy:

1. kierownik;

- kieruje pracą GCKiS,

- sprawuje nadzór organizacyjny w stosunku do zatrudnionych pracowników,

- zapewnia warunki sprawnej organizacji oraz efektywne funkcjonowanie GCKiS,

- opracowuje plan pracy placówki, planuje środki na działalność GCKiS i rozlicza się z ich wykonania,

- opracowuje materiały informacyjne i sprawozdawcze

- wykonuje zarząd powierzonym mieniem i zabezpiecza jego ochronę.

2. pracownicy działalności podstawowej:

- organizują i inicjują życie artystyczne i kulturalne,

- prowadzą zajęcia z kołami, przeglądy, konkursy i inne formy działalności kulturalnej,

- zapewniają właściwą obsługę merytoryczną imprez organizowanych przez GCKiS,

- wspomagają działalność zespołów amatorskich,

3. pracownicy obsługi:

- utrzymują czystość i porządek w pomieszczeniach GCKiS oraz w bezpośrednim jego otoczeniu,

- przygotowują pomieszczenia do zajęć i imprez,

- zapewniają obsługę imprez w powierzonym im zakresie,

- dbają o sprawne funkcjonowanie urządzeń i wyposażenia GCKiS.

                                                             § 11

1. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy wymienionych w § 8 ustala Wójt Gminy Bedlno na wniosek kierownika GCKiS.

2. Zakres obowiązków dla kierownika GCKiS ustala Wójt Gminy na wniosek Sekretarza Gminy Bedlno.

                                                 ORGANIZACJA PRACY

                                                            § 12

1. Działalność GCKiS oparta jest na realizacji zadań ujętych w rocznym planie pracy placówki.

2. Plan pracy formułowany jest na każdy rok pracy kulturalno oświatowej tj. od września danego roku kalendarzowego do sierpnia roku następnego.

3. Plan pracy GCKiS ustala kierownik w oparciu o analizę potrzeb środowiska oraz możliwości kadrowe i organizacyjne placówki.

4. Informację o realizacji planu pracy kierownik GCKiS przedkłada Radzie Gminy i Zarządowi Gminy dwa razy do roku.

 

                                                       § 13

1. W GCKiS działają koła, sekcje i zespoły, których charakter uzależniony jest od potrzeb środowiska                       

2. Harmonogram zajęć kół, sekcji i zespołów ustala kierownik zgodnie z potrzebami planu pracy GCKiS na dany rok.

                                                        § 14

1. Harmonogram czasu pracy placówki na dany rok ustala kierownik w porozumieniu z pracownikami po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

2. Harmonogram czasu pracy placówki na dany rok stanowi załącznik do regulaminu.

3. W przypadku organizowania imprez wielogodzinnych lub poza budynkiem GCKiS godziny pracy placówki mogą być zmienione przez Wójta Gminy.

                                                         § 15

1. GCKiS prowadzi działalność usługową w postaci wynajmu pomieszczeń i urządzeń oraz wypożyczalni sprzętu gospodarstwa domowego na imprezy rodzinne, zebrania, imprezy artystyczne, rozrywkowe i oświatowe na rzecz organizacji społecznych, osób fizycznych i prawnych.

2. Zasady korzystania z usług GCKiS wymienionych w § 15 pkt.1 ustala Zarząd Gminy Bedlno na wniosek kierownika GCKiS.

                           POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                                                            § 16

1. Regulamin Organizacyjny uchwala Zarząd Gminy na wniosek kierownika GCKiS.

2. Zmiany do niniejszego regulaminu wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-29 14:16:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejczyk Zenona
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-03 16:20:41
  • Liczba odsłon: 1227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680086]

przewiń do góry