S T A T U T

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

W BEDLNIE

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie, zwane dalej GCKiS, jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Gminnej Rady Narodowej Nr 54/XVI/87 z dnia 29 lipca 1987 roku.

W ramach samorządowych instytucji kultury przy GCKiS działa Gminna Biblioteka Publiczna,zwana dalej GBP, która jest główną biblioteką Gminy i wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

 

§ 2

1. Terenem działania GCKiS jest obszar Gminy Bedlno.

2. Siedzibą GCKiS jest miejscowość Bedlno.

§ 3

 GCKiS jest wpisany do rejestru instytucji kultury Gminy Bedlno i posiada osobowość prawną.

§ 4

1. GCKiS używa pieczęci podłużnej z napisem odpowiadającym jego nazwie.

2. GBP używa własnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z nazwą i siedzibą biblioteki w otoku.

 

ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5

 

1. GCKiS realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego.

2. Zadania GCKiS wynikają z:

- ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 110 poz. 721 z 1997r. z późn.zm.)

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U.Nr 85 poz 539 z póżn. zm.)

- ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U.Nr 10 poz. 48 z póż.zm.)

- ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.Nr 25 poz. 132 z póżn. zm.)

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późn.zm.)

- niniejszego statutu

3. Do zadań GCKiS w szczególności należy:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego,

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

6) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

7) działalność instruktażowo-metodyczna,

8) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

9) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

10) udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej podejmowanie działań służących rozwojowi czytelnictwa,

11) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych i bibliograficznych; gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy Gminy

12) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury,

13) podejmowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej,

14) organizowanie imprez zleconych przez Zarząd Gminy .

§ 6

GCKiS wykonuje swoje zadania współpracując z innymi instytucjami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą oraz instytucjamii podmiotami działającymi w ramach społecznego ruchu kulturalnego i oświaty.

§ 7

GCKiS wspiera organizacyjnie i merytorycznie społeczny ruch kulturalny i sportowy oraz utrzymuje stałą więź z przejawami tego ruchu.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 8

1. Pracą GCKiS kieruje Dyrektor, który zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora i za-cę Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy po akceptacji Zarządu Gminy.

3. Zwierzchnikiem Dyrektora i jego zastępcy jest Wójt Gminy

                                                                                  § 9

Dyrektor wykonuje obowiązki kierownika zakładu pracy wynikające z Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników GCKiS.

 

§ 10

Organizację wewnętrzną GCKiS określa regulamin organizacyjny wydany przez Dyrektora GCKiS po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy.

§ 11

Dyrektor GCKiS może za zgodą Zarządu Gminy powołać Społeczną Radę Programową, jako swój organ doradczy.

                                                                                   

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12

GCKiS gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 13

1. GCKiS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 5.

2. Organizator zapewnia GCKiS środki niezbędne do jego podstawowego funkcjonowania oraz utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

3. Działalność GCKiS jest finansowana z dotacji organizatora, z dochodów własnych, ze środków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

4. GCKiS może pozyskiwać dochody z:

- prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów;

- sprzedaży własnych wydawnictw,

- organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady;

- z wypożyczani sprzętu;

- wynajmu sal i innych pomieszczeń,

- prowadzenie działalności rozrywkowo-gastronomicznej;

- koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów;

- sprzedaży biletów na imprezy własne;

- promocji firm na imprezach własnych

- usług reklamowych;

- z innych usług związanych z działalnością statutową;

§ 14

GCKiS może prowadzić też inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 15

1. Podstawą gospodarki finansowej GCKiS jest plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora po uzyskaniu opinii Zarządu Gminy z zachowaniem rocznej dotacji ustalonej przez Radę Gminy na działalność GCKiS.

2. Dyrektor przekłada Zarządowi Gminy sprawozdanie finansowe na każde jego żądanie,nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

                                                                                 § 16

1. Bezpośredni nadzór nad działalnością GCKiS sprawuje Zarząd Gminy Bedlno.

2. Nadzór merytoryczny nad GBP sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

1. Statut GCKiS nadaje Rada Gminy Bedlno

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

3. Likwidacja GCKiS następuje uchwałą Rady Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-29 14:13:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejczyk Zenona
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-10-03 16:42:47
  • Liczba odsłon: 1735
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3347036]

przewiń do góry