GMINNY OŚRODEK KULTURY  W BEDLNIE

adres: Bedlno 28A; e-mail gckisbedlno@wp.pl     tel: 0-24 282-10-36; fax. 0-24 282-17-50;

 

Dyrektor Anna Kowalska

 

godziny otwarcia: p. od 7.oo. do 20.oo.

 

                             w. od 7.oo do 20.oo

                             ś. od 7.oo. do 18.oo.

                             cz. od 7.oo. do 20.oo.

                             p. od 7.oo. do 17.oo.

                              ZAKRES DZIAŁANIA I KOMPETENCJE:

    GCKiS realizuje podstawowy cel, jakim jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego.

Do zadań GOK w szczególności należy:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego,

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

6) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych,   rozrywkowych i turystycznych,

7) działalność instruktażowo-metodyczna,

8) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

9) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

10) udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej podejmowanie działań służących rozwojowi czytelnictwa,

11) tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych i bibliograficznych; gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy

12) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury,

13) podejmowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej,

14) organizowanie imprez zleconych przez Zarząd Gminy .

 

 GOK wykonuje swoje zadania współpracując z innymi instytucjami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i za granicą oraz instytucjami i podmiotami działającymi w ramach społecznego ruchu kulturalnego i oświaty.

 

GOK wspiera organizacyjnie i merytorycznie społeczny ruch kulturalny i sportowy oraz utrzymuje stałą więź z przejawami tego ruchu.

 

 

 

 

Z HISTORII GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BEDLNIE

 

         Decyzja o budowie w Bedlnie ośrodka kultury zapadła w drugiej połowie lat 70 – tych. Prace budowlane rozpoczęto w 1978 roku. Na przeszkodzie płynnej realizacji budowy stanął kryzys ekonomiczny początku lat 80 - tych. Braki materiałowe i finansowe sprawiły, że budowa ciągnęła się w nieskończoność. i straszyła pustką mieszkańców Bedlna. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz gminy, radnych oraz dzięki wysiłkom społeczników budowa nabrała w końcu odpowiedniego tempa i 26 maja 1989 roku skończył się pierwszy etap historii GOK – u, budynek został oddany do użytku. Od początku 1999 roku, pierwszy dyrektor GOK Krzysztof Małecki rozpoczął organizowanie struktur działalności kulturalnej. Rozpoczęły swoje zajęcia koła zainteresowań, odbywać zaczęły się pierwsze imprezy. Powstała Społeczna Rada placówki w składzie: Halina Fidrysiak, Teresa Mendelewska, Jadwiga Wasilewska, Beata Tomczak, Bożena Radzimirska, Anna Baranowska, Helena Stępień, Mieczysław Matysiak, Władysław Jasiński, Mariusz Szczepański, Józef Zieliński, Marek Stępień. Pan Krzysztof Małecki był dyrektorem GOK – u od początku istnienia placówki, od 1.10.1987 do 1.09.1990 roku, kiedy niestety odszedł od nas na zawsze. Jego następca, pan Paweł Fidrysiak, pełnił swą funkcję od 15.09.1990 do 31.01. 1992, a kolejnym dyrektorem placówki, od 01.02.1992 do 30.06.1994roku, był pan Jacek Dysierowicz. W okresie od 01.07.1994 do 01.02.1995roku obowiązki dyrektora pełnił p. Andzrej Moraczewski . Od 1995 roku funkcję tę sprawuje Zenona Kołodziejczyk.

Od początku istnienia ośrodka znalazła w nim miejsce Gminna Biblioteka Publiczna. W 1996 roku nastąpiło połączenie obu instytucji w Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-01 17:45:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-01 14:50:37
  • Liczba odsłon: 2543
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671087]

przewiń do góry