WÓJT GMINY BEDLNO


działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XI/70/2007 Rady Gminy Bedlno z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r .ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

Uczestnictwa zespołów ludowych z terenu gminy Bedlno w XLII SABAŁOWYCH BAJANIACH OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GAWĘDZIARZY, INSTRUMENTALISTÓW, ŚPIEWAKÓW, PYTACY I MOWY STAROSTY WESELNEGO, WYSTAWA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ w Bukowinie Tatrzańskiej” poprzez:

- organizację pobytu w okresie trwania konkursu, w tym bazy noclegowej i wyżywienia dla uczestników wyjazdu ”


( przewidywana kwota dotacji w roku 2008 wynosi 5.000,- )TERMIN REALIZACJI W/W ZADANIA:


Zadanie realizowane w okresie od 15 sierpnia do 17 sierpnia 2008r.OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI W/W ZADANIA


 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.

 2. Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207 )

 3. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poz. 873 z późn. zm.), a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.TERMIN SKŁADANIA OFERT


Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2008 r. do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 4 do godz. 15.00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “KONKURS NA ZADANIE Z ZAKRESU UCZESTNICTWA ZESPOŁÓW LUDOWYCH Z TERENU GMINY BEDLNO W XLII SABAŁOWYCH BAJANIACH OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GAWĘDZIARZY, INSTRUMENTALISTÓW, ŚPIEWAKÓW, PYTACY I MOWY STAROSTY WESELNEGO, WYSTAWA TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ w Bukowinie Tatrzańskiej”

opatrzoną nazwą i adresem oferenta.


WYMOGI FORMALNE OFERTY:


 1. Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.


 1. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.


Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

 • kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,

 • informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,

 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

 • deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.


Do oferty w formie załączników należy dołączyć:


 • aktualny statut organizacji pozarządowej,

 • aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)

 • zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,

 • inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERTY:


 1. Oferty rozpatrzy komisja konkursowa w dniu 8 sierpnia 2008r. biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność oferty z zadaniem konkursu,

  • doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,

  • przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,

  • dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,

  • dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.

 1. Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 8 sierpnia 2008r.OFERTY WADLIWE ALBO NIEKOMPLETNE POZOSTAWIA SIĘ BEZ ROZPATRZENIA


Dodatkowe informacje uzyskać można w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie,

tel. (0-24) 282 10 36Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-08 08:50:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-08 08:50:27
 • Liczba odsłon: 729
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338627]

przewiń do góry