Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 21 listopada w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 115/2022
Wójta Gminy Bedlno

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji  zadania publicznego w 2022 roku zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079,, 1561), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), Rozdziału XIII ust. 1 Załącznika do Uchwały nr XXVI/219/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący – Zenon Dąbrowski – Przedstawiciel Wójta Gminy Bedlno

2) zastępca przewodniczącego – Kinga Lewandowska - Przedstawiciel Wójta Gminy Bedlno,

3) członek – Wiesława Lubocha  - Przedstawiciel Rady Gminy Bedlno.

3. Komisja konkursowa działa bez udziału przedstawiciela wskazanego przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Nadaję regulamin pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Komisja Konkursowa dokona oceny ofert wg zasad i w trybie określonym w ww. zarządzeniu w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bedlno
Józef Ignaczewski

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-12-07 11:17:47
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-07 11:33:13
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-07 11:14:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Kinga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-07 11:33:13
 • Liczba odsłon: 330
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3335481]

przewiń do góry