OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BEDLNO

Wójt Gminy Bedlno działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), oraz na podstawie Uchwały nr XXVI/219/21 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok, dokonał wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży i powierzył do realizacji te zadania przez:

1. Gminny Klub Sportowy  w Bedlnie – kwota dofinansowania -  42.000,00 zł.

2. „Lechita” Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno – kwota dofinansowania - 8.000,00 zł.

                                                                            Bedlno, dnia 30 listopada 2022 r.

Wójt Gminy Bedlno
/-/ Józef Ignaczewski

 

Zarządzenie Nr 118/2022

Wójta gminy Bedlno

z dnia 30 listopada 2022 r.

 

W sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2022 roku zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079,, 1561), w związku z art. 5 ust. 4, art. 15 ust. 2h, 2i, 2j, 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), oraz w związku z treścią ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez zatwierdzenie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Konkursową ofert na realizację zadania.

§ 2. 1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadanie publiczne w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zadanie to,  powierza się do wykonania:

1) Gminnemu Klubowi Sportowemu w Bedlnie, Bedlno 24a, 99-311 Bedlno.

2) „Lechita” Społecznemu Towarzystwu Sportowemu w Bedlnie, Bedlno 49, 99-311 Bedlno.

       2.Na wykonanie zadania udziela się dotacji w łącznej wysokości 50.000,00 zł.
z podziałem na:

1) Gminny Klub Sportowy w Bedlnie w wysokości 42.000,00 zł;

2) „Lechita” Społeczne Towarzystwo Sportowe Bedlno w wysokości 8.000,00 zł.

        3.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3. Wzór ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Gminy Bedlno.

Wójt Gminy Bedlno
/-/ Józef Ignaczewski

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BEDLNO

Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Bedlno z dnia 30 listopada w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-12-07 11:08:00
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-07 11:31:40
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
  • Data dodania: 2022-12-07 11:11:21
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-07 11:31:40
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Włodarczyk Kinga
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-07 11:05:59
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Kinga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-07 11:31:40
 • Liczba odsłon: 537
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338735]

przewiń do góry