Wójt Gminy

Bedlno

 

Obwieszczenie

 

Wójt Gminy Bedlno zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.”

 

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bedlno na lata 2022-2025 z perspektywą do 2029 r.”.

 

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w godzinach urzędowania.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ug@bedlno.pl . Uwagi i wnioski należy składać w terminie do dn. 28 lipca 2022r. (21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bedlno.

 

  Bedlno dn. 7.07.2022r.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Józef Ignaczewski

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łąpieś Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-07 11:23:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-07 11:27:26
  • Liczba odsłon: 632
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3338748]

przewiń do góry