Bedlno, dnia 18.07.2014 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BEDLNO

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że Uchwałą Nr XXVII/208/2014 z dnia 20 maja 2014r. Rada Gminy Bedlno przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno”.

Uchwałą Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, który został zmieniony Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. Główne cele w/w programu to usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cele te będą realizowane na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (powiatowym i gminnym). Do obowiązków samorządu gminnego należy m. in. przygotowanie i aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
W celu realizacji w/w zadania został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno”. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i strategiczne działania w kierunku usuwania azbestu, aktualny stan, ilość i rodzaj wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Bedlno. Określa również harmonogram działań zmierzających do bezpiecznego dla życia i zdrowia ludzi usunięcia tych wyrobów. Program stanowi także podstawowy dokument wspierający pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania zmierzające do oczyszczenia terenu Gminy Bedlno z wyrobów zawierających azbest.

 

Wójt Gminy Bedlno poinformował społeczeństwo o opracowaniu projektu dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bedlno” oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości. Obwieszczenie w przedmiotowej sprawie zamieszczono w dn. 28 lutego 2014r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bedlnie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bedlnie.

W odpowiedzi na obwieszczenie Wójta Gminy Bedlno w określonym terminie 21 dni nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w związku z udziałem społeczeństwa.


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa ź dziernika 2008 r. o udost ę pnianiu informacji o ś rodowisku i jego ochronie, udziale spo ł ecze ń stwa w ochronie ś rodowiska oraz o ocenach oddzia ł ywania na ś rodowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Ś rodowiska w Ł odzi oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi, Wójt Gminy Bedlno odst ą pił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ł ywania na ś rodowisko, ponieważ realizacja postanowień „Programu...” nie powinna spowodować znaczącego oddziaływania na środowisko

 

Z treścią przyjętego dokumentu oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, pok. 28 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-18 14:29:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Łąpieś Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-19 20:23:34
  • Liczba odsłon: 690
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683439]

przewiń do góry