WÓJT GMINY BEDLNO

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2018 ROK

 

 

 

WSTĘP

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określił obszary, zasady oraz formy współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi w roku 2018, a także wykaz zadań priorytetowych , będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

Zgodnie z art.5a, ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z2018r., poz. 450) oraz Uchwałą Nr XVIII/171/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 30  października  z 2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na  2018 rok, Wójt Gminy Bedlno, przedkłada, zgodnie z art. 5a, ust. 3 Ustawy, Radzie Gminy Bedlno, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy ugbedlno.bip.org.pl, na stronie internetowej Gminy www.bedlno.pl oraz zamieszcza na tablicy ogłoszeń urzędowych w siedzibie Urzędu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

 

I. WPROWADZENIE

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.

2) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy,

3) zadaniach publicznych – rozumie się prze to zadania określone w art. 4 ustawy,

4) programie – rozumie się przez to roczny program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami , które zostały zdefiniowane w paragrafie II. punkcie 2) na rok 2018,

5) gminie – rozumie się przez to Gminę Bedlno,

6) dotacji – rozumie się przez to dotację określoną w art. 221, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z p. z.),

7) radzie – rozumie się przez to Radę Gminy Bedlno.

 

2. Gmina Bedlno realizowała w 2018 roku współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i jej Mieszkańców w oparciu o przepisy ustawy, a także  uchwalone przez Radę Gminy Bedlno dokumenty:

1) Uchwałę Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2) Uchwałę Nr XVIII/171/2017 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 października 2017r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 rok.

 Organizacje pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności a jednocześnie starają się uzupełniać działalność władz samorządowych poprzez angażowanie się w realizację oczekiwanych  i ważnych społecznie inicjatyw. Doceniając rolę tych organizacji w życiu publicznym i korzystając z ich aktywności samorząd Gminy Bedlno podejmuje  starania o realizację  partnerskiej współpracy .

Partnerstwo to ma na celu zwiększenie efektywności zadań publicznych realizowanych w Gminie Bedlno poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów trzeciego sektora oraz dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Realizacja programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej społeczności i wielu jej liderów.

Współpraca w formie finansowej i pozafinansowej odbywała się na zasadach  przyjętych w programie tj. pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji  i jawności.

Celem współpracy było prowadzenie – w ramach efektywnego zarządzania środkami publicznymi – aktywnej polityki w zakresie różnych form pomocy i wspierania podmiotów działających  w obszarze działalności pożytku publicznego na terenie gminy i na rzecz jej Mieszkańców.

 

II.  CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zawierał cel główny oraz cele szczegółowe. Jako cel główny programu wskazano podejmowanie skutecznych działań na rzecz poprawy jakości życia Mieszkańców Gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami i budowanie partnerstwa lokalnego dla zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.  Zamiarem było w szczególności podnoszenie efektywności działań prowadzonych w zakresie zlecania i realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form współpracy.

Program zawierał także cele szczegółowe, takie jak:

a) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w Gminie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej Mieszkańców, promocję postaw obywatelskich i prospołecznych,

b) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

c) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnej na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej,

d) efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb Mieszkańców,

e) integracja podmiotów kreujących politykę lokalną w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy,

f) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych,

g) wspieranie oraz powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych z jednoczesnym zagwarantowaniem środków na ich realizację,

h) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących oraz tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych organizacji pozarządowych działających na rzecz Mieszkańców Gminy,

i) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,

j) promocja działalności organizacji pozarządowych.

 

III. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

 

Lista zadań priorytetowych na rok 2018 obejmowała następujące obszary działań:

1.      Kultura fizyczna i sport:

·         upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

·         organizowanie zajęć współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, młodzieży i dorosłych,

·         liga piłki nożnej,

·         zawody, turnieje, olimpiady,

·         organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych,

·         organizowanie uczestnictwa młodzieży oraz osób dorosłych drużyn piłkarskich z terenu Gminy w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowych – rozgrywki piłki nożnej,

·         uczestnictwo drużyn sportowych w obozach sportowych.

2.      Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

·         prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

·         uczestnictwo dzieci i młodzieży w półkoloniach, koloniach i obozach umożliwiających zdobycie wiedzy na ten temat.

 

 

 

 

Zgodnie z programem współpraca Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi miała charakter finansowy i pozafinansowy i odbywała się na zasadach przewidzianych w ustawie.

IV. WSPÓŁPRACA GMINY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI O CHARAKTERZE FINANSOWYM

 

 

Zadania wymienione w programie zrealizowano w formie ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych poprzez wspieranie zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w zakresie:

 

1.      „Rozwój kultury fizycznej i sportu  w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego” poprzez podejmowanie i realizację następujących działań :

·         Organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie Gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,

·         Organizację własnych imprez sportowych,

·         Opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów.

Pierwszy konkurs został ogłoszony w dniu 04.04.2018r. Termin składania ofert upływał 26.04.2018r. W celu rozpatrzenia złożonych ofert Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Bedlno z dnia 26 kwietnia 2018r. została powołana Komisja konkursowa do spraw opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: „Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego”.

Na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ofertę złożyła jedna organizacja:

Stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Gminny Klub Sportowy z siedzibą w Bedlnie 24a.

Z przedstawionego z prac Komisji protokołu wynikało, że oferta została złożona w terminie, na odpowiednim formularzu, wypełniona prawidłowo, zawierała wszystkie wymagania ujęte w ogłoszeniu, wszystkie niezbędnie załączniki, spełniała wszystkie wymogi formalne i kryteria wyboru. W związku z powyższym Komisja zaopiniowała pozytywnie złożoną ofertę.

Przyznano dotację w wysokości 50.000,00 zł i podpisano  w dniu 30.04.2018r.umowę na realizację zadania objętego konkursem.

Gminny Klub Sportowy w Bedlnie zrealizował zadanie zgodnie ze złożoną ofertą, przyznaną dotację rozliczył i wykorzystał zgodnie z celem.

 

 

Z realizacji zadania organizacja złożyła sprawozdania częściowe.  Z protokołu kontroli finansowej wynikało, że dane finansowe wykazane w sprawozdaniu są zgodne z ofertą, faktury wystawiane były za okres realizacji zadania, proporcje wkładu własnego do otrzymanej dotacji były prawidłowe, nie wystąpiły przekroczenia wydatków zaplanowanych z dotacji, sprawozdanie pod względem finansowym wykonane było i rozliczone prawidłowo, a dotacja wykorzystana w całości. Wydatki każdorazowo udokumentowane były fakturami lub innymi dokumentami stwierdzającymi wykonanie wydatku, ponadto wszystkie wydatki były zgodne z kosztorysem określonym w ofercie. Faktury zawierały prawidłowe opisy wraz ze wskazaniem pozycji, której dany wydatek dotyczył, potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane były przez osoby do tego uprawnione. Faktury były wystawiane  za okres realizacji zadania objętego umową. W protokole kontroli zapisano, że dane merytoryczne wykazane w sprawozdaniu były w każdym przypadku zgodne z ofertą, która stanowiła załącznik do umowy i wpisywały się w zakres działania określonego w umowie.

 

2.      Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych – „Zorganizowanie wypoczynku letniego w postaci obozu harcerskiego w Harcerskiej Bazie Obozowej w Czernicy dla 5 dzieci ze Szczepu Bedlno” w dniach od 16 lipca do 29 lipca 2018r.

      Celem obozu było:

·         inicjowanie programów profilaktycznych, antyalkoholowych przeciwdziałających uzależnieniom dzieci i młodzieży,

·         propagowanie idei pracy nad sobą i pogłębiania wiedzy,

·         nabywania umiejętności pracy w zespole,

·         podejmowanie działań w  zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej,

·         zapewnienie wypoczynku dzieciom,

·         promowanie walorów turystycznych i krajoznawczych,

·         propagowanie zdrowego, bezpiecznego i higienicznego stylu życia, dbanie o kondycję fizyczną,

·         kształtowanie zaradności życiowej,

·         wypoczynek był alternatywą wobec zagrożeń cywilizacyjnych – alkohol, narkotyki, przemoc.

W dniu 18.06.2018r. na wsparcie zadania ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, ZHP Hufiec Kutno (Związek Drużyn Ziemi Żychlińskiej), 99-300 Kutno, ul. Troczewskiego 2A.

Ofertę rozpatrzył zespół powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Bedlno Nr 58A/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania zespołu opiniującego, w celu rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. zorganizowanie wypoczynku letniego w postaci dofinansowania do obozu harcerskiego dla 5 dzieci ze Szczepu Bedlno.

Z przedstawionego z prac Zespołu protokołu wynikało, że oferta została złożona w terminie, na odpowiednim formularzu, wypełniona prawidłowo, zawierała wszystkie wymagania określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niezbędne załączniki i spełniała wszystkie wymogi formalne i kryteria wyboru.

Ofertę zaopiniowano pozytywnie i przyznano dotację w wysokości 4.500,00 zł. Umowę podpisano w dniu 02 lipca 2018r.

Przyznaną dotacje w wysokości 4.500,00 zł wykorzystano w całości.

Organizacja zrealizowała zadanie zgodnie ze złożoną ofertą, przyznaną dotację rozliczyła w terminie i wykorzystała zgodnie z celem. Z realizacji zadania organizacja złożyła także sprawozdanie końcowe w ustawowym terminie.

 

 

W 2018 roku współpracę z organizacjami pozarządowymi realizował także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie będący jednostką organizacyjną Urzędu Gminy.

Mimo, że ta współpraca nie wynikała bezpośrednio z zapisów Programu Współpracy Gminy Bedlno z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w ar. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, warto przy okazji niniejszego sprawozdania wspomnieć o działaniach GOPS w obszarze omawianego współdziałania i  partnerstwa, którego celem jest dobro lokalnej społeczności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Żychlinie oraz  Holenderską Fundacją  „SAMEL DELEN”.

W ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski w Żychlinie najubożsi Mieszkańcy Gminy Bedlno otrzymywali pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym / Podprogram 2017.

Z tej formy pomocy skorzystało 250 osób. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej , i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Osoby zakwalifikowane były wcześniej informowane przez pracowników socjalnych o terminach wydawania paczek żywnościowych.

 Paczka żywnościowa składała się minimum z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo w tzw. zestawie.

Od sierpnia 2018 roku do czerwca 2019 roku obowiązuje nowy Podprogram 2018.

W ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Zarządem Miejskim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Żychlin z siedzibą w Żychlinie, ul. Barlickiego 4   a Gminą Bedlno z dnia 19 marca 2018 roku , Gmina Bedlno zobowiązała się do partycypowania w kosztach transportu dotyczącego zapewnienia dostarczenia paczek żywnościowych osobom z terenu Gminy. W 2018 roku  koszty realizacji tego Porozumienia wyniosły 861,00 zł.

Natomiast w ramach współpracy z Holenderską Fundacją „SAMEL DELEN” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie pozyskał używaną odzież, obuwie oraz zabawki dla dzieci, które zostały rozdysponowane wśród Mieszkańców, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

V. WSPÓŁPRACA GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W FORMACH POZAFINANSOWYCH

 

W 2018 roku  w ramach współpracy pozafinansowej realizowano następujące działania:

·         publikowanie informacji dotyczących podejmowanych działań objętych programem współpracy na stronie internetowej Gminy Bedlno i w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         publikowanie  na stronie internetowej Gminy Bedlno oraz w BIP, ważnych dla organizacji pozarządowych informacji z punktu widzenia ich działalności,

·         wzajemne przekazywanie informacji o planowanych kierunkach działania,

·         konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

·         obejmowanie patronatem przez Gminę przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

·         pomoc merytoryczna dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

 

 

 

 

VI. PODSUMOWANIE

 

 

 

Gmina  Bedlno kontynuowała w 2018 roku współpracę z organizacjami pozarządowymi  realizując zapisy „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁĄLNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE”

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane w ramach analizy zrealizowanych form i zakresu współpracy oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych, zleconych w drodze konkursowej przez Gminę na podstawie zawartych z organizacjami pozarządowymi umów.

Doświadczenia zdobyte w zakresie współdziałania w latach poprzednich, a także w ostatnim okresie wskazują, że organizacje pozarządowe są ważnym i efektywnym partnerem władz samorządowych wpływającym na rozwój gminy, pobudzającym aktywność i zaangażowanie Mieszkańców. Uznajemy, że powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji, dlatego wspieranie rozwoju tzw. III Sektora leży w interesie samorządu Gminy  Bedlno. Deklarujemy kontynuowanie i pogłębianie współpracy w celu lepszego wykonywania zadań ustawowych przypisanych samorządowi gminnemu.

 

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO

                      

/-/ Józef Ignaczewski

BEDLNO, MARZEC 2019                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-26 14:17:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-26 14:17:17
  • Liczba odsłon: 933
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2860716]

przewiń do góry