PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI BIURA RADY SPRAW OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

- Kinga Lewandowska

Kompetencje:

 1. Obsługa i przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Gminy Bedlno i jej komisji,oraz protokołowanie posiedzeń;
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady Gminy Bedlno w tym: przygotowanie i opracowywanie materiałów, projektów, uchwał, postanowień i zarządzeń, wniosków i opinii oraz przedkładanie ich do realizacji przez właściwe organy i jednostki organizacyjne, prowadzenie rejestru uchwał, wniosków i opinii komisji rady oraz interpelacji i wniosków radnych;
 3. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem Sesji Rady Gminy, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji.
 4. Wykonywanie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady i jej organów;
 5. Opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji, oceni wniosków dla potrzeb Rady i jej organów;
 6. Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu funkcji radnego;
 7. Organizowanie w zakresie wskazanym przez Radę Gminy przeprowadzenia:
 • konsultacji społecznej - referendum nad projektem rozstrzygnięć poddanych,
 • konsultacji oraz podanie wyników do publicznej wiadomości;
 1. Organizowanie i obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady i radnych gminy;
 2. Organizowanie i obsługa narad, spotkań i posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy Bedlno w ramach pracy Rady i jej komisji;
 3. Współdziałanie z samorządami wsi w zakresie współpracy z Radą Gminy;
 4. Prowadzenie organizacyjno-techniczne spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń: majątkowych oraz oświadczeń lustracyjnych – osób, które zobowiązane są do ich składania Przewodniczącemu Rady;
 5. Nadawanie właściwego obiegu sprawom o charakterze skarg i wniosków kierowanych do Rady zgodnie z funkcjonującymi w Urzędzie procedurami oraz przepisami Kpa;
 6. Przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego i pozostałych regulacji w zakresie funkcjonowania Rady i jej Komisji;
 7. Współpraca z innymi pracownikami w zakresie aktualizacji aktów prawa miejscowego i koordynacja działań w tej sferze;
 8. Prowadzenie spraw związanych z wyborami Sołtysów i przewodniczących Rad Sołeckich;
 9. Współpraca z Sekretarzem Gminy w zakresie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów powszechnych, referendów, wyborów ławników;
 10. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta Gminy Bedlno;
 11. Organizowanie szkoleń dla radnych Rady, zgodnie z zapotrzebowaniem członków Rady;
 12. Współpraca z pracownikami Urzędu w zakresie obowiązujących zasad legislacji i wymogów  w zakresie stanowienia prawa lokalnego;
 13. Prowadzenie postępowania reklamacyjnego radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 14. Rozliczanie kart drogowych samochodów OSP będących własnością Urzędu, sporządzanie miesięcznych zestawień zużycia paliwa oraz inicjowanie i wykonywanie spraw związanych z ustaleniem norm zużycia paliwa;
 15. Współpraca z Ochotnicza Strażą Pożarną w zakresie realizacji zadań bezpieczeństwa ppoż.w Gminie;
 16. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń członków OSP;
 17. Ustalanie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków OSP;
 18. Przygotowywanie planu wydatków budżetowych na utrzymanie OSP oraz kontrola merytoryczna wydatków;
 19. W zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej: realizowanie zadań związanych z wykonaniem powszechnego obowiązkowi obrony wynikających  z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku o obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: prowadzenie rejestracji na potrzeby kwalifikacji wojskowej,przygotowanie kwalifikacji wojskowej,przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych,udział w przygotowaniu poboru
  i jego przeprowadzeniu;
 20. Wykonywanie zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 roku w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
 21. Prowadzenie dokumentacji z zakresu szczegółowego działania Szefa OC Gminy zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działań Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,w realizacji przedsięwzięć.
 22. Prowadzenie spraw wynikających z rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
 23. Prowadzenie działań w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, ochrona ludności i środowiska w sytuacjach kryzysowych, w tym ochrona przeciwpowodziową i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi;
 24. Opracowywanie gminnego planu zarządzania kryzysowego, Planu operacyjnego ochrony przed powodzią;
 25. Powołanie, uczestniczenie i organizowanie prac Gminnego Zespołu Kryzysowego;
 26. Organizowanie szkoleń, ćwiczeń, treningów w zakresie zarządzania kryzysowego;
 27.   Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej dotyczących: nadzoru nad przygotowaniem i działaniem systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy, nadzoru nad przygotowaniem i działaniem systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy, utrzymana w pełnych strukturach organizacyjnych formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie ewidencji i szkoleń członków, opracowywanie planu obrony cywilnej i opiniowanie planów obrony cywilnej, opracowywanie i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie obrony cywilnej,organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej, przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności, mienia na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie Gminy, planowanie formacji obrony cywilnej, między innymi w zakresie nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej, prowadzenie magazynu sprzętu OC i związanej z nim dokumentacji ksiąg inwentarzowych.
 28. Prowadzenie spraw z zakresu zadań nałożonych na Gminę wynikających z Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w tym m.in.: udzielenie pozwoleń na przeprowadzania imprez masowych;
 29. Prowadzenie spraw z zakresu zadań nałożonych na Gminę wynikających z ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejczyk Zenona
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-30 16:45:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-01 09:15:27
 • Liczba odsłon: 1979
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2683509]

przewiń do góry