WÓJT  GMINY  BEDLNO


działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2010 r Nr 234, poz 1536 ), oraz Uchwały Nr IX/82/2011 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 grudnia 2011 r  w sprawie  współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r .


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
„Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową, tenisa stołowego poprzez podejmowanie i realizację następujących działań:
    organizację szkolenia, przygotowanie drużyn w grach zespołowych ( piłka nożna, piłka siatkowa, piłka halowa, tenis stołowy) i reprezentowanie gminy Bedlno w rozgrywkach wojewódzkich, ogólnopolskich prowadzonych przez odpowiednie związki sportowe,
    organizację własnych imprez sportowych,
    opiekę, utrzymanie i przygotowanie obiektu sportowego do zawodów”.
( przewidywana kwota dotacji wynosi 50.000,-  w tym  5.000,- na realizację zadania z zakresu gry w piłkę siatkową)
TERMIN  REALIZACJI W/W ZADANIA:
Zadanie realizowane w okresie od  10 marca 2012r  do 20 grudnia 2012r
OGÓLNE  WARUNKI  REALIZACJI  W/W ZADANIA
1.    W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Bedlno.
2.    Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z tego zadania. ( DzU. Nr 6, poz 25 )
3.    Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r Nr 234, poz 1536.) , a także od wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tegoż zadania.

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty na realizację w/w zadania w formie pisemnej ( wraz z załącznikami i zgodnie ze wzorem oferty ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 06.02. 2012 r do Urzędu Gminy Bedlno, pokój nr 14 do godz. 15.30

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ KONKURS  NA  ZADANIE  Z  ZAKRESU :Rozwój kultury fizycznej i sportu w zakresie gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę halową i tenisa stołowego „ opatrzoną nazwą i adresem oferenta.

WYMOGI  FORMALNE  OFERTY:

1.    Złożona oferta musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

2.    Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać “nie dotyczy” lub wpisać liczbę “zero” w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.Ponadto oferta powinna zawierać w szczególności:
    szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
    termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
    kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego ,
    informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadania,
    informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
    deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Do oferty w formie załączników należy dołączyć:

    aktualny statut organizacji pozarządowej,
    aktualny wyciąg z właściwego rejestru,( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia)
    zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami ZUS i Urzędu Skarbowego,
    inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

TRYB  I  KRYTERIA  WYBORU  OFERTY:

1.    Oferty  rozpatrzy  komisja  konkursowa w dniu 07 lutego  2012 roku biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność oferty z zadaniem konkursu,
    doświadczenie i kwalifikacje wnioskodawcy w realizowaniu podobnych zadań,
    przedstawiona kalkulacja kosztów zadania,
    dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
    dostępność przedsięwzięcia oraz liczba osób objętych projektem.
2.    Informacja o wyborze dokonanym przez Wójta Gminy Bedlno zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bedlno.
3.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 07 lutego 2012 r

OFERTY  WADLIWE  ALBO  NIEKOMPLETNE  POZOSTAWIA  SIĘ  BEZ  ROZPATRZENIA

Dodatkowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bedlno, pokój nr 17 ( tel 024 2821778)                              Wójt Gminy Bedlno – mgr inż Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-13 10:20:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-13 10:21:04
  • Liczba odsłon: 888
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3334847]

przewiń do góry