U R Z Ą D G M I N Y

W B E D L N I E
SPRAWOZDANIE


Z REALIZACJI BUDŻETU

GMINY BEDLNO


ZA 2 0 0 8 ROK

BEDLNO MARZEC 2009 ROK


Bedlno, dnia 17.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BEDLNO

ZA 2008 ROK


Roczny plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r. po zmianach wynosi 12.219.753,77 zł., natomiast wydatków budżetowych 14.381.295,77 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a dochodami to planowany deficyt budżetowy, który

został pokryty z nadwyżki budżetowej osiągniętej w latach ubiegłych .

Dochody za 2008 rok wykonane zostały w kwocie 12.604.385,97 zł., co stanowi 103 % planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 12.609.247,81 zł., co stanowi 88% planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS deficyt budżetowy w wysokości – 4.861,84 zł.

Ważniejsze źródła dochodów :

 • dochody własne 4.212.953,42

w tym :

1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1.451.644,55

2) odsetki od środków na rachunkach bankowych - 123.407,93

3) pozostałe dochody własne - 2.637.900,94

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2.229.127,40

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 • dotacja celowa na zakup zastawu komputerowego wraz 6.000,-

 • z oprogramowaniem dla stanowiska realizującego zadania z funduszu

 • alimentacyjnego

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin 251.990,95

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej – na remont kwatery wojennej z 1939 r.

w Pleckiej Dąbrowie 2.000,-

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na mechaniczne profilowanie poboczy 10.000,-

i rowów

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych 4.029,-

źródeł ( środki z EFS i budżetu państwa na realizację programu „ Nowy Impuls-

projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” ) 4.029,-

 • dotacja rozwojowa „Droga do samodzielności” 77.522,20

 • - subwencje z budżetu państwa 5.810.763,-

Główne kierunki wydatków :

1) Wydatki bieżące 9.830.088,72

w tym :

- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 218.852,-

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 17.457,92

 • wydatki związane z realizacją programu „ Nowy Impuls- projekty rozwojowe

szkół wiejskich w województwie łódzkim” 4.029,-

- pozostałe wydatki bieżące 9.589.749,80

2) Wydatki majątkowe 2.779.159,09

W sprawozdaniu Rb-Z za 2008 rok Gmina Bedlno wykazuje wartości zerowe , co oznacza , że nie posiada zobowiązań w/g tytułów dłużnych ( kredyty, pożyczki, papiery wartościowe, wymagalne zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług ) oraz gwarancji i poręczeń. Na koniec 2008 roku zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 196.036,92 ( sprawozdanie Rb-N )

w tym:

a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej,

podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej

- salda zaległości 17.458,54

b) dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy tj. podatek rolny,

podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości,

opłaty za pobór wody, czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów

 • salda zaległości 178.578,38


W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:

- saldo zaległości w opłatach za pobór wody 28.708,85

- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów 3.364,96

- saldo zaległości w opłatach za czynsz lokalowy 1.950,95

- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 22.557,09

saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 44.727,05

 • saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17.357,79 saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 59.853,70

 • saldo zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych 57,99


Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie %

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 397.126,51,- 411.126,39 104

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi x 16.000,- x

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci

pieniężnej x 16.000,- x


Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 397.126,51 395.126,39 100

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 2.000,- x x

zaplanowane wpływy za niedopełnienie obowiązku

ubezpieczenia budynków rolniczych

(Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

W I połowie 2008 r. nie stwierdzono braku ubezpieczenia.

§ 0750 – dochody z dzierżawy terenów łowieckich na

których polują koła łowieckie 3.042,- 3.041,88 100


Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 392.084,51 392.084,51 100

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Otrzymana dotacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.


Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ 231.400,- 308.467,44 133

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 231.400,- 308.467,44 133

§ 0690 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne

dot. windykacji opłat za wodę(koszty upomnień) 700,- 1.900,80 272

§ 0830 – odpłatność za pobór wody z wodociągów 230.000,- 304.776,14 133

wiejskich

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat

za zużytą wodę 700,- 1790,50 256


Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10.000,- 10.000,- 100

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 10.000,- 10.000,- 100

§ 2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na mechaniczne

profilowanie poboczy i rowów w miejscowości Orłów 10.000,- 10.000,- 100

Otrzymano dotację celową na profilowanie poboczy i rowów .


Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 328.421,- 345.295,22 105

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 328.421,- 345.295,22 105

§ 0470 – wpływ z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie

gruntów od osób fizycznych i prawnych

naliczane w wysokości 3% wartości gruntów 7.029,- 7.429,16 106

§ 0690 – wpływy z różnych opłat x 8,80 x

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych

i prawnych użytkujących grunty będące własnością

gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych

i mieszkalnych 69.217,- 70.161,76 101

§ 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności 250.575,- 265.865,70 106

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2008 roku uzyskano dochody ze sprzedaży następujących nieruchomości :

 1. sprzedaż nieruchomości położonej Bedlno Kamieniec ( nr działki 123/17 )

 2. sprzedaż nieruchomości położonej Bedlno Kamieniec ( nr działki 151/1 )

 3. sprzedaż nieruchomości położonej w Pleckiej Dąbrowie ( Nr działek 320/3 i 320/4 )

Ogółem dochody ze sprzedaży składników majątkowych 265.865,70

§ 0830 – zwrot za zużytą energię elektryczną pobieraną

w budynku komunalnym w Wojszycach przez

wynajmującego pomieszczenie na działalność

handlową 1.600,- 1.677,10 105

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu

i dzierżawy składników majątkowych x 152,70 x

oraz za wieczyste użytkowanie gruntów


Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2.000,- 2.000,- 100

Rozdz.71035 – Cmentarze 2.000,- 2.000,- 100

§ 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2.000,- 2.000,- 100

na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej .

Dotacja otrzymana od wojewody łódzkiego na remont kwatery wojennej z 1939 r. w

Pleckiej Dąbrowie ( na wykonanie pomnika z tablicą memoratywną )


Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72.069,- 82.681,51 115

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 70.569,- 70.445,73 100

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych gminie 69.854,- 69.843,89 100

§ 2360 – pobrana prowizja za dowody osobiste -5 % 715,- 601,84 84

uzyskanych na rzecz budżetu państwa dot.

zadań zleconych


Rozdz.. 75023 – Urzędy gmin 1.500,- 12.235,78 816


§ 0830 – wpływy dotyczą 1.500,- 913,44 61

     • usługi ksero 1.500,- 421,50 34

- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne x 491,94 x

§ 0960- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci x 11.258 x

pieniężnej

§ 0970-wpływy z różnych dochodów x 64,34 x

Otrzymano darowizny na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.


Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA 920,- 920,- 100

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 920,- 920,- 100

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację 920,- 920,- 100

rejestrów wyborców

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. 470,- 1.469,54 100

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 1.470,- 1.469,54 100

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu

obrony cywilnej 1.470,- 1.469,54 100


Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 3.098.794,- 3.279.457,34 106

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku 2.200,- 1.780,- 81

§ 0350 – wpływy z karty podatkowej przekazywane przez

Urząd Skarbowy 2.000,- 1.780,- 89

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. karty

podatkowej 200,- x x


Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności

cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych 533.072,- 477.309,06 90

§ 0310 – podatek od nieruchomości 517.181,- 451.070,79 87

§ 0320 – podatek rolny 3.462,- 3.593,- 104

§ 0330 – podatek leśny 900,- 909,- 101

§ 0340 – podatek od środków transportowych 8.229,- 8.229,- 100

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 3.000,- 9.505,- 317

§ 0690 – opłaty za czynności egzekucyjne

(dot. windykacji podatków i opłat) 100,- 114,40 114

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków

od osób fizycznych 200,- 3.887,87 1944


Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego

podatku od spadków i darowizn ,podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.241.433,- 1.297.117,13 104

§ 0310 – podatek od nieruchomości 127.690,- 143.699,80 113

§ 0320 - podatek rolny 859.542,- 854.386,21 99

§ 0330 - podatek leśny 1.461,- 1.468,76 101

§ 0340 - podatek od środków transportowych 167.025,- 150.821,00 90

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn 10.000,- 25.122,00 251

( dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu

Skarbowego )

§ 0430 - wpływy z opłaty targowej 3.000,- 7.510,00 250

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1.715,- 8.962,55 523

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 62.000,- 93.092,65 150

§ 0690 - opłaty za czynności egzekucyjne 3.000,- 4.344,50 145

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 6.000,- 7.709,66 128

Rozdz. 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej 51.784,- 51.606,60 100

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 40.000,- 32.216,00 81

§ 0490 – wpłaty za wpisy do ewidencji działalności 11.784,- 13.203,60 112

gospodarczej (4.350) i za zajęcie pasa drogowego(8.853,60)

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje x 6.187,00 x


Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 1.270.305,- 1.451.644,55 114

§ 0010 – udział we wpływach w podatku dochodowym od

osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy,

przekazywany przez M.F. 1.263.305,- 1.401.159,00 111

§ 0020 – udział 5% we wpływach w podatku dochodowym od

osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie

posiadających osobowości prawnej, posiadających

siedzibę na terenie gminy 7.000,- 50.485,55 721


Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 5.860.763,- 5.934.170,93 101

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 3.496.301,- 3.496.301,00 100

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 3.496.301,- 3.496.301,00 100


Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza dla subwencji

ogólnej dla gmin 2.314.462,- 2.314.462,00 100

§ 2920 – subwencja ogólna 2.314.462,- 2.314.462,00 100


Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 50.000,- 123.407,93 247

§ 0920 – odsetki od środków gromadzonych na bankowym r-ku

bieżącym w formie lokat depozytowych 50.000,- 123.407,93 247


Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 24.997,- 31.650,35 127

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 21.365,- 25.970,55 122

§ 0830 – wpłaty za wynajem sal lekcyjnych 4.918,- 9.521,09 194

§ 0920 - pozostałe odsetki x 3,20 x

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie

zajęć języka angielskiego w klasach I – II. 12.418,- 12.417,26 100

§ 2708 – środki na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 3.022,- 3.022,00 100

( środki pochodzą z Europejskiego Funduszu

Społecznego na realizację programu „Nowy Impuls- projekty

rozwojowe szkół wiejskich w woj. Łódzkim”)

§2709 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

gmin pozyskane z innych źródeł (środki pochodzą

z budżetu państwa – realizacja programu „Nowy Impuls-

projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie

łódzkim” 1.007,- 1.007,00 100


Rozdz. 80110 – Gimnazja 3.500,- 4.915,30 140

§ 0830 – wpływy za korzystanie z hali sportowej w Bedlnie 500,- 1.912,00 382

§ 0920 – pozostałe odsetki x 3,30 x

wpływ odsetek za wynajem sali sportowej w Bedlnie

§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

pieniężnej 3.000,- 3.000,00 100

Darowizna otrzymana na zakup kserokopiarki dla gimnazjum.

Rozdz.80113 – Dowożenie uczniów do szkół x 632,50 x

§ 0830 – wpływy z usług x 632,50 x


Rozdz.80195 - Pozostała działalność 132,- 132,00 100

§ 2030 – dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji 132,- 132,00 100

egzaminacyjnej


Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 70.000,- 98.128,35 140

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,- 98.128,35 140

§ 0480 – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 70.000,- 98.128,35 140


Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.060.451,26 2.041.404,89 99

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego 1.276.439,30 1.277.728,17 100

§ 0920 – pozostałe odsetki 10,30 10,30 100

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 326,- 326,00 100

Dochody dotyczą zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek od tych świadczeń.

§ 2010- dotacja celowa na zasiłki rodzinne 1.270.103,- 1.270.096,94 100

§ 2360 – wpływ zaliczki alimentacyjnej x 1.294,93 x

i funduszu alimentacyjnego

§ 6310 – dotacja na zakup zestawu komputerowego wraz 6.000,- 6.000,00 100

z oprogramowaniem dla stanowiska realizującego

zadania z funduszu alimentacyjnego


Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej 18.662,- 18.267,27 98

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na .

ubezpieczenia zdrowotne 18.662,- 18.267,27 98


Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 515.749,- 496.194,25 96

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc

w naturze, mające na celu poprawę poziomu życia

rodzin i osób samotnych oraz na pokrycie opłacanych

składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 496.000,- 476.445,25 96

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę

zasiłków okresowych 19.749,- 19.749,00 100

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 113.509,- 113.509,00 100

§ 2030– dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u

realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej 113.509,- 113.509,00 100

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 136.091,96 135.706,20 100

§ 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków

celowych w ramach rządowego programu

„pomoc państwa w zakresie dożywiania ” 58.184,- 58.184,00 100

§ 2008- dotacja rozwojowa na realizację projektu 73.990,80 73.624,44 100

„Droga do samodzielności”

§ 2009 – dotacja rozwojowa na realizację projektu 3.917,16 3.897,76 100

„Droga do samodzielności”


Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50.342,- 47.999,69 95

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów 50.342,- 47.999,69 95

§ 2030 – dotacja na stypendia socjalne dla uczniów 50.342,- 47.999,69 95

Dz.900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA x 131,50 x

ŚRODOWISKA

Rozdz.90095- Pozostała działalność x 131,50 x

§ 0570 – grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych x 100,00 x

§ 0690 – wpływy z różnych opłat x 21,80 x

§ 0920 – pozostałe odsetki x 9,70 x


Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 11.000,- 9.482,82 86

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 11.000,- 9.482,82 86

§ 0830 – wpływy z usług : 11.000,- 6.267,22 57

- za wynajem sal i naczyń AGD 11.000,- 4.387,93 x

- za zużytą energię elektryczną w świetlicy Franciszków x 1.879,29 x

§ 0920 - wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty za energię

elektryczną w świetlicy Franciszków x 5,60 x

§0960 - darowizny otrzymane na zadania związane z kulturą x 3.210,00 x


Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :


Plan Wykonanie %

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 409.542,51 409.542,43 100

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze 17.458,- 17.457,92 100

§ 2850 – wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych. 17.458,- 17.457,92 100

Wydatkowane środki związane są z 2%

odpisem od wpływów z podatku rolnego

wraz z odsetkami na rzecz Izb Rolniczych


Rozdz.01095 – Pozostała działalność 392.084,51 392.084,51 100

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 6.540,19 6.540,19 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 987,52 987,52 100

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 160,22 160,22 100

§ 4430 - różne opłaty i składki 384.396,58 384.396,58 100

Wydatki powyższe związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę . Środki pochodzą

z dotacji.


Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ 333.832,- 231.590,29 69

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 333.832,- 231.590,29 69

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 5.800,- 5.581,11 96

§ 4140 – wpłaty na PFRON 5.400,- 1.957,61 36

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 39.020,- 38.302,52 98

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 33.000,- 8.694,89 26

§ 4260 – zakup energii 137.000 ,- 123.425,86 90

§ 4270 – zakup usług remontowych 29.000,- 10.349,76 36

§ 4300 – zakup usług pozostałych 26.000,- 6.061,44 23

§ 4430 – różne opłaty i składki 14.310,- 13.366,00 93

§ 4440 – odpis na zakład. fund. św. socjalnych 302,- 302,00 100

§ 4530 – podatek VAT 10.000,- - 214, 00 x

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 34.000,- 23.763,10 70


Powyższe środki zostały wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich. Wydatki inwestycyjne tj. zakup 2 pomp wodnych dla hydroforni

w Pniewie i Głuchowie

Główne wydatki bieżące to :

- wynagrodzenia dla konserwatorów wodociągów ( Pniewo, Głuchów i Orłów ),

- prowizja dla sołtysów za inkaso opłat za pobór wody przez odbiorców indywidualnych,

- koszty energii elektrycznej,

- zakup materiałów do remontu i konserwacji hydroforni,

- koszty naprawy awarii wodociągów,

- koszty dozoru technicznego,

- opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych.

- wynajem dźwigu i wynajem koparki

- koszty analizy wody

- naprawa 2 pomp głębinowych


Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 555.500,- 458.943,76 83

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 39.000,- 30.762,54 79

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5.000,- x x

§ 4270 – zakup usług remontowych 34.000,- 30.762,54 90

Wydatek dotyczy mechanicznego profilowania poboczy i rowów przydrożnych dróg powiatowych.


Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 516.500,- 428.181,22 83

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 700,- x x

§ 4120 – składki na fundusz pracy 100,- x x

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 4.000,- x x

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 68.000,- 30.788,09 45

§ 4270 – zakup usług remontowych 145.700,- 118.649,88 81

§ 4300 – zakup usług pozostałych 7.969,- 121,20 0,15

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 290.031,- 278.622,05 96

W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 149.559,17

Główne pozycje to:

- zakup paliwa: ( wykaszanie poboczy i rowów ) - 4.112,25

 • - zakup znaków drogowych - 15.647,96

 • - wypisy z rejestru gruntów na drogę Janów - 121,20

 • - zakup cementu i farb do znaków drogowych

 • - zakup przepustów drogowych

 • - zakup żużla na drogi gminne - 6.614,56

 • - remonty cząstkowe dróg gminnych - 118.649,08

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2008 roku to :

 1. Remont drogi w Kazimierku dł.1,0 km - 22.125,50

 2. Remont drogi w Trzcińcu dl.0,6 km - 18.276,79

 3. Remont drogi Franciszków Nowy -Plecka Dąbrowa dł.0,645 km - 17.337,35

 4. Remont drogi w Tomaszewie dł.0,35 km - 8.791,39

 5. Remont drogi w Bedlnie dł. 0,35 km - 7.276,15

 6. Remont drogi Szewce Walentyna- Władysławów dł.0,71 km - 15.337,23

 7. Remont drogi Orłów- Kolonia dł.0,28km - 9.700,54

 8. Remont drogi Stradzew- Stanisławice -Szewce Nagórne dł.2,42 km - 64.703,75

 9. Remont drogi Załusinek- Teodorów dł. 0,6km - 11.640,04

 10. Zakup destruktu na drogi gminne - 103.433,31


Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 59.657,- 20.544,07 34

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 59.657,- 20.544,07 34

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 312,- x x

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 45,- x x

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 2.400,- 472,- 20

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 7.000,- 615,26 9

§ 4260 – zakup energii 3.400,- 2.242,50 66

§ 4270 – zakup usług remontowych 4.900,- 3.660,- 75

§ 4300 – zakup usług pozostałych 20.950,- 8.774,81 42

§ 4430 – różne opłaty i składki 20.000,- 4.426,50 22

§ 4500 – pozostałe podatki 650,- 353,- 54


Poniesione wydatki bieżące dotyczą m.in.:

- wycena oraz oszacowanie wartości działek

- opłaty notarialnej ,kancelaryjnej i sądowej

- podziału i rozgraniczenia nieruchomości

- wypisy z rejestru gruntów

- kosztów zużytej energii elektrycznej w budynkach komunalnych,

- ogłoszenia o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości,

- wypisów i wyrysów działek ,

- materiały do remontów budynku komunalnego w Mirosławicach – 329,50

- znaki sądowe , opłaty skarbowe

- usługa remontowa – budynek komunalny w Pleckiej Dąbrowie - 3.660,-


Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32.800,- 20.446,80 62

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,- 18.104,80 60

§ 4300 - zakup usług pozostałych 30.000,- 18.104,80 60

Wydatki dotyczą kosztów sporządzania decyzji o warunkach zabudowy.


Rozdz. 71035 - Cmentarze 2.800,- 2.342,00 84

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 800,- 342,00 43

§ 4270 – zakup usług remontowych 2.000,- 2.000,00 100

Wydatki dotyczą zakupu kwiatów na cmentarze .

Kwota 2.000zł wydatkowana na wykonanie pomnika na kwaterze

wojennej w Pleckiej Dąbrowie – środki z dotacji .


Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.885.767,- 4.024.457,33 82

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 139.844,- 133.619,40 96

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 1.065,- 395,04 37

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 95.165,- 92.617,39 97

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.685,- 4.684,42 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 11.760,- 11.547,42 98

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 1.900,- 1.866,14 98

§ 4140 – wpłaty na PFRON 1.920,- 1.809,82 94

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3.830,- 3.830,00 100

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 6.086,- 4.933,94 81

§ 4270 – zakup usług remontowych 600,- 592,92 99

§ 4300 – zakup usług pozostałych 7.400,- 6.824,41 92

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 100,- x x

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 1.500,- 1.214,24 81

§ 4430 – różne opłaty i składki 200,- x x

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.813,- 1.813,00 100

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 1.420,- 1.420,00 100

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym

programów i licencji 400,- 70,66 18


Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie ( USC, ewidencja ludności i obrona cywilna ) .


Rozdz. 75022 – Rady Gmin 88.592,- 75.929,36 86

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 79.792,- 72.534,20 91

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 7.000,- 3.395,16 49

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.400,- x x

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 400,- x x

Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i

dotyczą m.in.:

- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,

- diety dla radnych, członków komisji Rady Gminy i sołtysów należne z tytułu udziału

w posiedzeniach,

- zakupu materiałów biurowych do obsługi Komisji i Sesji RG

- zakupu artykułów spożywczych oraz napojów na odbywające się posiedzenia,

- zakupu kubków , łyżeczek i talerzyków jednorazowych


Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin 4.374.212,- 3.653.694,00 84

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 5.090,- 3.503,17 69

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 773.700,- 754.570,88 98

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.512,- 54.511,68 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 124.516,- 115.518,77 93

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 20.202,- 19.619,59 97

§ 4140 – wpłaty na PFRON 18.240,- 15.844,69 87

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 3.210,- 1.708,26 53

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 67.477,- 55.169,09 82

§ 4260 – zakup energii 13.500,- 11.189,01 83

§ 4270 – zakup usług remontowych 5.450,- 941,80 17

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 388,- 222,00 57

§ 4300 – zakup usług pozostałych 71.800,- 56.943,22 79

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet 3.600,- 3.550,08 99

§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej 13.000,- 11.695,39 90

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 30.000,- 22.292,34 74

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 24.100,- 20.339,49 84

§ 4430 – różne opłaty i składki 2.300,- 819,25 36

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.434,- 18.434,00 100

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 9.000,- 6.444,40 72

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 10.000,- 4.837,02 48

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym

programów i licencji 32.083,- 26.315,93 82

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.060.460,- 2.437.123,94 80

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 13.150,- 12.100,- 92

Wydatki w całości dotyczą funkcjonowania administracji Urzędu Gminy .

Wydatki bieżące:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,

- koszty delegacji służbowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do

celów służbowych - 20.339,49

 • - koszty energii elektrycznej – 11.189,01

zakup opału – 11.494,06, środków czystości, środków BHP, materiałów biurowych, druków i publikacji, tonera do kserokopiarki , pieczątek, prenumeraty czasopism, koszty zakupu programów komputerowych oraz aktualizacji istniejących programów, zakup innych

drobnych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup części komputerowych , części do kserokopiarki

- koszty obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, obsługi informatycznej, naprawy i konserwacji maszyn biurowych ,konserwacji systemu alarmowego , naprawy kserokopiarki.

- opłaty za usługi internetowe - 3.550,08- obsługa pocztowa, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników , rozmowy telefoniczne służbowe, utrzymanie domeny internetowej, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej,

 • - abonament za program LEX – 5.005,66, koszty przystąpienia do bankowości internetowej 1.610,-

 • - zapłata za przesyłki listowe – 29.066,91 - badania profilaktyczne pracowników – 222,- -opłaty za emisję zanieczyszczeń środowiska – 390,25,-, ubezpieczenie budynku - 42,-

- oprawa Dzienników Ustaw - 2.220,40

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 347,-

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18.434,-

- ogłoszenia w prasie

Wydatki inwestycyjne:

Wydatki związane z budową budynku Urzędu Gminy – 2.437.123,94

Dokonano następujących zakupów inwestycyjnych :

- zakup drukarek - 1.600,-

- zakup 3 zestawów komputerowych - 10.500,-


Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 22.000,- 8.150,08 37

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 12.400,- 268,30 2

§ 4300 – zakup usług pozostałych 9.600,- 7.881,78 82

Na wydatki związane z promocją gminy składają się :

- zakup kart świątecznych – 268,30 , wydruk biuletynu gminnego „Nasza Gmina” - 7.700,- opłata roczna za Domenę bedlno.pl.- 181,78


Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 261.119,- 153.064,49 59

§ 3020 –nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 5.725,- 2.697,70 47

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 171.873,- 94.192,42 55

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.489,- 6.488,41 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 25.894,- 14.441,74 56

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 9.994,- 7.604,21 76

§ 4140 – wpłaty na PFRON 26.640,- 17.589,76 66

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.000,- 1.651,95 55

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 1.250,- x x

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 6.250,- 4.394,30 70

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.004,- 4.004,00 100

Powyższe wydatki dotyczą :

- bieżącego utrzymania 3 etatów obsługi Urzędu Gminy ( palacz , sprzątaczka i pracownik

gospodarczy ) - 101.430,05

- kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości - 51.634,44

Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy tzw. wymagana efektywność: koszty

wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON , ekwiwalent za odzież ochronną.
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA 920,- 920,00 100


Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa 920,- 920,00 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 118,- 118,00 100

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 19,- 19,00 100

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 783,- 783,00 100

Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców jako zadanie administracji rządowej zlecone gminie.


Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 102.700,- 50.287,55 49

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 99.999,- 48.817,62 49

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000,- x x

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 2.200,- 1.735,11 79

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 200,- 23,42 12

§ 4140 – wpłaty na PFRON 1.956,- 1.955,12 100

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 12.400,- 12.221,00 99

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 49.340,- 16.368,19 33

§ 4260 – zakup energii 6.563,- 5.948,87 91

§ 4270 – zakup usług remontowych 10.000,- 1.725,46 17

§ 4300 – zakup usług pozostałych 5.000,- 1.391,92 28

§ 4430 – różne opłaty i składki 9.340,- 7.448,53 80

Środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy.

Główne pozycje wydatków bieżących to :

- wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP - 12.221,-

- zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp - 8.711,70

- zakup części zamiennych do remontu samochodów bojowych oraz innego sprzętu

- koszty zużytej energii elektrycznej w strażnicach – 5.948,87

- przeglądy techniczne samochodów bojowych

- ubezpieczenie samochodów bojowych i drużyn oraz świetlic strażackich ,opłata za emisję zanieczyszczeń

 • -zakup akumulatora dla OSP: Dębowa Góra - 426,01, Plecka Dąbrowa – 457,01, Załusin – 238,01, Pniewo – 410,-

 • - zakup olejów i płynów

- legalizacja gaśnic – 349,-

- naprawa motopompy OSP Pniewo – 1.333,46

- zakup prądownicy dla OSP -Pniewo - 256,80

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 1.701,- 1.469,93 86

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 770,- 540,00 70

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 82,- 81,54 99

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 849,- 848,39 99

Środki zostały wykorzystane na zakup śpiworów do magazynu OC

oraz na konserwację sprzętu OC

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 1.000,- x x

§ 4810 – rezerwy 1.000,- x x

W 2008 roku nie wykonano wydatków w tym rozdziale.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 64.500,- 53.286,29 83

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych

należności budżetowych 64.500,- 53.286,29 83

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60.000,- 50.082,73 83

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.000,- 532,52 53

§ 4300 – zakup usług pozostałych 3.000,- 2.422,24 81

§ 4430 – różne opłaty i składki 500,- 248,80 50

Zrealizowane wydatki dotyczą windykacji podatków i opłat lokalnych ( prowizja dla inkasentów, prowizje bankowe, koszty egzekucji komorniczych, zakup druków , opłaty hipoteczne ).


Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 25.000,- x x

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 25.000,- x x

§ 4300 – zakup usług pozostałych 5.000,- x x

§ 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów

wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych

instrumentów finansowych, związanych z obsługą

długu krajowego 20.000,- x x


Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 7.441,- x x

Rozdz. 75818 - Rezerwa ogólna 7.441,- x x

§ 4810 - rezerwa ogólna 7.441,- x x


Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.907.275,- 4.732.201,55 96

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 2.760.192,- 2.696.076,21 98

§ 2540 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej S.P. Bedlno 218.852,- 218.852,00 100

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 125.978,34 121.988,65 97

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.520.997,01 1.515.152,13 100

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.282,- 108.278,63 100

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 260.756,11 257.287,64 99

§ 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne – program

„ Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich

w województwie łódzkim” 92,- 92,00 100

§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne – program

„Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich

w woj. łódzkim” 30,- 30,00 100

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 41.978,54 41.417,24 99

§ 4128 - składki na Fundusz Pracy – program

„Nowy Impuls-projekty rozwojowe szkół wiejskich

w województwie łódzkim ” 14,- 14,00 100

§ 4129 - składki na Fundusz Pracy – program „Nowy Impuls-

projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. Łódzkim” 5,- 5,00 100

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 857,- x x

§ 4178 - wynagrodzenie bezosobowe – program

„Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich

w woj. łódzkim” 2.421,- 2.421,- 100


§ 4179 - wynagrodzenie bezosobowe – program ”Nowy Impuls-

projekty rozwojowe szkół wiejskich w woj. łódzkim” 807,- 807,- 100

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 219.571,- 194.048,31 88

§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia

„ Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich

w województwie łódzkim” 495,- 495,- 100

§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia

„Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich

w woj. łódzkim” 165,- 165,- 100

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.244,- 5.496,90 88

§ 4260 - zakup energii 30.000,- 27.148,47 90

§ 4270 - zakup usług remontowych 23.200,- 19.410,89 84

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 2.300,- 1.605,90 70

§ 4300 - zakup usług pozostałych 39.090,- 29.293,81 75

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet 3.244,- 2.578,39 79

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 10.150,- 7.641,86 75

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 2.100,- 1.724,63 82

§ 4430 - różne opłaty i składki 3.141,- 2.308,00 73

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych 128.772,- 128.772,00 100

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących pracownikami

korpusu służby cywilnej 1.800,- 920,00 51

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.900,- 1.880,29 99

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji 3.250,- 2.541,47 78

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne 3.700,- 3.700,00 100


Wydatki bieżące, które dotyczą utrzymania 4 szkół zaplanowane w wysokości 2.537.640 zł wykonano w wysokości 2.473.524,21 zł tj. w 97 % .Kwota 4.029,- to wydatki związane

z realizacją programu „Nowy Impuls- projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim” .Środki pochodzą w 74,99 % z Europejskiego Funduszu Społecznego w 25,01 % zaś z budżetu państwa. Program realizowany był przez S.P. w Pleckiej Dąbrowie .Celem „Nowego Impulsu” było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem poprzez realizowanie działań edukacyjnych i środowiskowych szkół. Poniesione wydatki na realizację programu to między innymi:

 • koszty prowadzenia zajęć dodatkowych np. koło harcersko-zuchowe, nauka tańca ludowego, koło plastyczne

 • wynagrodzenie koordynatora szkolnego , który odpowiada za całość projektu

 • koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach „Nowego Impulsu-projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”

- koszty wynagrodzeń obsługi

 • zakup art. biurowych i materiałów do zajęć , zakupy wyposażenia

Poniesione wydatki bieżące na utrzymanie szkół to między innymi :

- opał: 15.002,61 - S.P. Plecka Dąbrowa

42.990,36 - S.P. Pniewo

27.723,41 - S.P. Szewce Nadolne

67.895,90 - S.P. Żeronice


- materiały do remontów : 3.195,43 - S.P. Plecka Dąbrowa

x - S.P. Pniewo

1.153,22 - S.P. Szewce Nadolne

753,96 - S.P. Żeronice

- materiały biurowe i prenumeraty: 2.449,70 - S.P. Plecka Dąbrowa

1.987,22 - S.P. Pniewo

2.110,90 - S.P. Szewce Nadolne

3.330,33 - S.P. Żeronice

- środki czystości : 1.650,61 - S.P. Plecka Dąbrowa

1.999,18 - S.P. Pniewo

1.197,20 - S.P. Szewce Nadolne

2.244,53 - S.P. Żeronice

- zakup gazu propan-butan: 170,00 - S.P. Plecka Dąbrowa

510,00 - S.P. Pniewo

86,10 - S.P. Szewce Nadolne

346,02 - S.P. Żeronice

- zakup aparatu telefonicznego dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie - 199,01

- zakup pompy zatapialnej dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie – 413,-

- zakup pompy zatapialnej dla S.P. w Szewcach Nadolnych – 413,-

 • zakup akcesoriów do wspinaczki na ściance wspinaczkowej jako kontynuacja „Szkoły Marzeń” dla S.P. w Szewcach Nadolnych – 2.862,-

- zakup telefaxu dla S.P. w Żeronicach 805,20

 • - zakup rolet wolnowiszących dla S.P. w Pleckiej Dąrowie 650,-

- zakup stolików ,krzeseł l i tablicy dla S.P.w Pleckiej Dąbrowie 1.456,68

- zakup bojlera elektrycznego dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie 420,-

- zakup materacy,piłek lekarskich dla S.P. w Pleckiej Dąbrowie 1.110,04

- konserwacja kserokopiarki w S.P. w Pleckiej Dąbrowie 199,10

- konserwacja kserokopiarki w S.P. w Szewcach Nadolnych 183,-

- energia elektryczna: 4.609,99 - S.P. Plecka Dąbrowa

9.561,07 - S.P. Pniewo

4.858,52 - S.P. Szewce Nadolne

8.118,89 - S.P. Żeronice

- zakup pomocy dydaktycznych: 144,00 - S.P. Pniewo

1.414,80 - S.P. Plecka Dąbrowa

2.351,02 - S.P. Szewce Nadolne

1.587,08 - S.P. w Żeronicach

- rozmowy telefoniczne: 1.843,65 - S.P. Plecka Dąbrowa

2.928,45 - S.P. Pniewo

1.558,44 - S.P. Szewce Nadolne

1.311,32 - S.P. Żeronice

- wywóz nieczystości: 2.009,40 - S.P. Plecka Dąbrowa

5.606,61 - S.P. Pniewo

1.749,10 - S.P. Szewce Nadolne

3.586,05 - S.P. Żeronice

- opłaty internetowe: 864,77 - S.P.Plecka Dąbrowa

295,01 - S.P.Pniewo

536,10 - S.P.Szewce Nadolne

882,51 - S.P.Żeronice

- dozór techniczny w S.P. Żeronice – 225,60

- abonament RTV w S.P. Żeronice – 186,70

- ubezpieczenie budynków: 140,- - S.P. Plecka Dąbrowa

129,- - S.P. Pniewo

119,- - S.P. Szewce Nadolne

350,- - S.P. Żeronice

- ubezpieczenie sali gimnastycznej

w Żeronicach - 276,-

- ubezpieczenie sprzętu elektrycznego: 100,- - S.P.Szewce Nadolne

121,- - S.P. Plecka Dąbrowa

95,- - S.P. Pniewo

306,- - S.P. Żeronice

 • - ubezpieczenie pracowni komputerowej 224,- - S.P. Szewce Nadolne

224,- - S.P.Pniewo

224,- - S.P.Plecka Dąbrowa

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę

dla S.P. w Szewcach Nadolnych 3.700,-


Ponadto, na plan roczny 218.852 zł. przekazano dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej

w Bedlnie w wysokości 218.852,- na 41 uczniów.


Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach

podstawowych 229.107,- 219.644,40 96

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 15.763,- 14.953,88 95

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 154.390,- 147.565,86 96

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.961,- 10.958,79 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 27.080,- 26.279,43 97

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 4.353,- 4.229,50 97

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.700,- 1.700,00 100

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.950,- 2.546,94 86

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 100,- x x

§ 4300 – zakup usług pozostałych 400,- x x

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.410,- 11.410,- 100

Powyższe wydatki w całości związane są z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania klas „ 0” przy 4 szkołach podstawowych.


Rozdz. 80104 - Przedszkola 4.200,- 3.223,20 77

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między j.s.t 4.200,- 3.223,20 77

Wydatek dotyczy dotacji dla Urzędu Miasta na sfinansowanie pobytu dziecka z terenu gminy Bedlno w przedszkolu.


Rozdz.80110 – Gimnazja 1.405.427,- 1.358.764,71 97

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 67.770,- 62.137,44 92

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 853.091,- 828.144,29 97

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.868,- 59.867,47 100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 145.760,- 140.781,39 97

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 23.490,- 22.412,14 95

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.000,- x x

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 114.300,- 112.937,16 99

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 4.000,- 3.943,47 99

§ 4260 - zakup energii 17.000,- 16.401,41 96

§ 4270 - zakup usług remontowych 8.721,- 8.152,30 93

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 1.000,- 461,00 46

§ 4300 - zakup usług pozostałych 34.794,- 30.930,51 89

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet 1.100,- 878,12 80

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 3.000,- 2.601,99 87

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 7.000,- 5.882,97 84

§ 4430 - różne opłaty i składki 1.220,- 1.216,00 100

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.513,- 53.513,00 100

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 300,- 300,00 100

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,- 994,66 99

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów

i licencji 4.000,- 3.709,39 93

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.500,- 3.500,00 100

Na plan 1.405.427,- zrealizowano 1.358.764.71 tj. 97 %

Poniesione wydatki bieżące dotyczą :

- wywóz nieczystości – 14.245,88

- wymiana rynien dachowych 5.008,50

- części do kserokopiarki

- dozór techniczny - 338,40

- rozmowy telefoniczne – 2.601,99

- zakup odkurzacza - 519,00

- zakup pomocy naukowych - 3.943,47

- wykonanie ławek do szatni - 2.800,-

- zakup energii elektrycznej – 16.401,41

- olej opałowy – 92.420,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjum

- zakup paliwa do kosiarki

- badania okresowe pracowników 461,-

- papier ksero, materiały biurowe i prenumeraty

- ubezpieczenie budynków 429,-

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego 313,-

- ubezpieczenie sali gimnastycznej 474,-

- zakup części do komputera, programów komputerowych – 833,74

- zakup telewizora na potrzeby szkoły 2.090,-

- kolumny głośnikowe ,mikrofony,statywy 2.700,-

Wydatek inwestycyjny to zakup kserokopiarki 3.500,-


Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 421.714,- 385.315,81 91

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 2.040,- 929,97 46

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 135.900,- 135.310,00 100

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.187,- 7.186,84 100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 21.525,- 20.763,11 96

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 3.523,- 3.374,85 96

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 6.275,- 4.364,38 70

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 189.720,- 169.958,64 90

§ 4260 - zakup energii 2.000,- 1.270,60 64

§ 4270 - zakup usług remontowych 3.000,- 2.019,36 67

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 204,- 116,- 57

§ 4300 - zakup usług pozostałych 35.300,- 26.216,- 74

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 500,- 30,09 6

§ 4430 - różne opłaty i składki 8.600,- 8.335,97 97

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 5.440,- 5.440,- 100

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 500,- x x

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół,

w tym : płace 3 kierowców i 3 opiekunek, pochodne od płac, koszty paliwa –136.506,90 części do napraw autobusów 24.146,87 , płyny, filtry, środków czystości, koszty energii elektrycznej zużywanej w garażach- 1.270,60 , koszty bieżących napraw autobusów - 2.019,36, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej-24.639,-, badanie techniczne autobusów –1.438,-, ubezpieczenia autobusów i budynku – 6.867,- , opłaty za emisję zanieczyszczeń –1.220,47- koszty podróży służbowych oraz odpisy na ZFŚS, opony do autobusów – 11.500,-


Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.140,- 6.610,70 31

§ 4300 – zakup usług pozostałych 5.000,- 5.000,- 100

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 2.200,- 490,70 22

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 13.940,- 1.120,- 8

Koszty związane z dokształcaniem i doskonaleniem kadry pedagogicznej .


Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 65.495,- 62.566,52 96

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie

zaliczone do wynagrodzeń 140,- 122,88 88

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 45.674,- 45.327,22 99

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.426,- 3.425,33 100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 7.415,- 7.320,93 99

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 1.205,- 1.187,79 99

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 300,- 300,00 100

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.800,- 504,50 28

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 28,- x x

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 3.800,- 3.470,87 91

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907,- 907,- 100

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 800,- x x


Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty.

Główne pozycje wydatków dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, kosztów wyjazdów służbowych, zakupu publikacji oraz wydatki dla komisji egzaminacyjnej


Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 70.000,- 11.821,07 17

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii 20.000,- 48,- 0,2

§ 3110 – świadczenia społeczne 6.000,- x x

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5.300,- x x

§ 4300 – zakup usług pozostałych 8.000,- x x

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 200,- 48,- 24

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 500,- x x

Wypłacono koszty delegacji służbowej na konferencję dotyczącą

zwalczaniu narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50.000,- 11.773,07 24

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.500,- x x

§ 3110 – świadczenia społeczne 9.000,- x x

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 600,- x x

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 200,- x x

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.500,- x x

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 11.000,- 280,88 3

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.000,- x x

§ 4300 – zakup usług pozostałych 10.000,- 5.867,02 59

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 200,- 136,17 68

§ 4430 – różne opłaty i składki 1.000,- x x

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 2.500,- 489,- 20

§ 2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 5.000,- 5.000,- 100

§ 4810 – rezerwy 4.500,- x x

Zaplanowane wydatki związane są z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz pomoc dla rodzin dotkniętych alkoholizmem.

W ramach programu pokryto m.in. koszty związane z organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień oraz koszty badań psychologicznych , koszty szkoleń i delegacji służbowych na te szkolenia.

Przekazano również dotację dla Komendy Hufca na zorganizowanie wyjazdu dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym .

Powyższe wydatki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na 2008 rok.


Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 2.248.910,26 2.128.757,98 95

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka 1.277.432,30 1.276.618,75 100

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2910 – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub pobranych w nadmiernej wysokości 326,- 326,- 100

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 127,- 126,28 99

§ 3110 – świadczenia społeczne 1.221.176,- 1.221.175,10 100

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 24.305,- 23.979,14 99

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.775,- 1.774,53 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 9.665,- 9.496,11 98

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 620,- 619,08 100

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 8.030,20 8.030,01 100

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 28,- 28,- 100

§ 4300 – zakup usług pozostałych 134,- 133,82 100

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 582,- 582,- 100

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 377,80 277,70 74

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 907,- 907,- 100

§ 4560 – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 10,30 10,30 100

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 1.116,- 1.055,- 95


§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 495,- 494,17 100

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów

i licencji 1.758,- 1.604,51 91

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.000,- 6.000,00 100

Poniesione wydatki dotyczą kosztów związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych ( wypłata świadczeń, zaliczki alimentacyjne , odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia społeczne, koszty związane z utrzymaniem stanowiska realizującego ww. zadanie , koszty materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, licencja oprogramowania „ Świadczenia rodzinne”),szafy na akta.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Środki z dotacji .

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej ,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej 18.662,- 18.267,27 98

§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.662,- 18.267,27 98

Powyższe środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację obligatoryjnych zadań zleconych gminie tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 541.608,96 498.451,91 92

§ 3110 – świadczenia społeczne 541.608,96 498.451,91 92

Powyższy plan wydatków pochodzi z dwóch źródeł:

- środki z budżetu państwa - 515.749,00

- środki z budżetu gminy - 25.859,96

Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 496.194,25 w tym :

- zasiłki stałe dla 52 osób w 51 rodzinach – 200.445,25

- zasiłki okresowe dla 29 rodzin - 19.749,00

- wypłacono zasiłki celowe dla 283 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku suszy-

276.000,-

Natomiast w ramach środków własnych zrealizowano świadczenia na kwotę 2.257,66.

w całości na zasiłki celowe dla osób spełniających wymogi zawarte w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe 6.000,- 5.467,85 91

§ 3110 – świadczenia społeczne 6.000,- 5.467,85 91

Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.


Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 177.975,- 126.936,56 71

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 620,- 484,97 78

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 119.922, 88.913,34 74

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.374,- 6.373,70 100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 26.251,- 13.795,45 53

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 3.113,- 2.238,48 72

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3.356,- 2.636,12 78

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 56,- 28,- 50

§ 4300 - zakup usług pozostałych 4.000,- 2.153,50 54

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej 5.000,- 3.609,40 72

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 2.900,- 2.154,76 74

§ 4430 – różne opłaty i składki 90,- 48,80 54

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.023,- 3.022,39 100

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej 1.220,- 540,- 44

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 500,- x x

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów

i licencji 1.550,- 937,65 60

Poniesione wydatki dotyczą :

- bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,który realizuje zadania

zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej .

Na planowane wydatki ogółem 177.975,- budżet państwa przeznacza 113.509,- pozostałe 64.466,- sfinansowane są ze środków własnych gminy .


Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 25.000,- 15.923,20 64

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. ( odpłatność

za pobyt w DPS ) 25.000,- 15.923,20 64


Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 202.232,- 187.092,44 93

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom – dotacja dla stowarzyszenia

„Bank Żywności” 1.000,- 1.000,- 100

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 1.000,- x x

§ 3110 – świadczenia społeczne 111.184,- 97.430,21 88

§ 3119 – świadczenia społeczne 9.140,04 9.140,04 100

§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników 30.026,11 30.026,11 100

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1.589,62 1.589,62 100

§ 4118 – składki na ubezpieczenie społeczne 4.533,86 4.533,86 100

§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne 240,03 240,03 100

§ 4128 – składki na Fundusz Pracy 735,59 735,59 100

§ 4129 – składki na Fundusz Pracy 38,94 38,94 100

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.000,- 1.999,99 100

§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia 11.305,70 11.286,12 100

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia 598,54 597,50 100

§ 4308 – zakup usług pozostałych 24.982,97 24.682,29 99

§ 4309 – zakup usług pozostałych 1.322,63 1.306,71 99

§ 4418 – podróże służbowe krajowe 146,26 105,77 72

§ 4419 – podróże służbowe krajowe 7,74 5,58 72

§ 4448 – odpisy na ZFŚS 861,03 861,03 100

§ 4449 – odpisy na ZFŚS 45,58 45,58 100

§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu 205,67 200,25 97

drukarskiego i urządzeń kserograficznych

§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu 10,89 10,61 97

drukarskiego i urządzeń kserograficznych

§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów 1.193,61 1.193,42 100

i licencji

§ 4759 – zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów 63,19 63,19 100


Wydatki w wysokości 187.092,44 dotyczą:

1) dotacja dla Stowarzyszenia „Bank Żywności” - 1.000,-

2) realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania :

- z budżetu państwa - 58.184,00

- z budżetu gminy - 36.789,01

Program zrealizowano w formie zasiłków celowych oraz posiłków dla dzieci w szkołach

3) realizacji prac społecznie użytecznych - 2.457,20

4) realizacji projektu z POKL „Droga do Samodzielności”

- wkład własny - 9.140,04

- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa - 79.522,19


Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 105.342,- 66.847,15 63 Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 105.342,- 66.847,15 63 § 3240 – stypendia dla uczniów 100.446,- 63.677,15 63

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów 4.896,- 3.170 ,- 65

Wydatki dotyczą:

1) zaplanowanych i wypłaconych stypendiów dla uczniów:

- z budżetu państwa 44.829,69

- z budżetu gminy 18.847,46

2) zaplanowanych i wypłaconych środków na zakup podręczników

dla dzieci z klas 0-III S.P. 3.170,-


Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA 215.947,- 71.314,78 33

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 23.972,- 23.971,34 100

§ 4260 – zakup energii 17.757,- 17.756,55 100

§ 4270 – zakup usług remontowych 6.215,- 6.214,79 100

Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg tj. koszty energii i konserwacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bedlno, Plecka Dąbrowa, Pniewo i Wojszyce.


Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 191.975,- 47.343,44 25

§ 2900 – wpłaty na rzecz związków gmin 12.254,- 12.254,- 100

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 6.500,- 2.539,91 39

§ 4270 - zakup usług remontowych 500,- x x

§ 4300 – zakup usług pozostałych 4.028,- 677,58 17

§ 4430 – różne opłaty i składki 5.100,- 4.279,50 84

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 15.093,- 15.092,45 100

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136.000,- x x

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.500,- 12.500,- 100

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1) opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze: 15.092,45

- działka pod budynkiem gospodarczym w Bedlnie – 2.106,60

- działka pod parkingiem w Pleckiej Dąbrowie - 3.523,63

- działka pod parkingiem w Orłowie - 2.623,05

- działka pod drogą w Bedlnie - 6.839,17

2) wpłaty na rzecz związku gmin - 12.254,-

3) składki członkowskie na Stowarzyszenie Gmin „CENTRUM” – 3.600,-

4) zakup paliwa ,oleje, części do napraw i inne - 2.546,49

5) przegląd gwarancyjny ciągnika - 671,-

6) przerejestrowanie przyczepy - 112,50

Wydatki inwestycyjne to zakup przyczepy do ciągnika .

7) ubezpieczenie ciągnika - 567,-


Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO 335.162,- 307.505,96 92

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 13.000,- 7.682,80 59

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 6.500,- 1.756,80 27

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.500,- 976,00 65

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 5.000,- 4.950,00 100

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom .

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

 1. przekazania dotacji na zorganizowanie wyjazdu zespołów śpiewaczych na festiwal Zespołów Ludowych „Sabałowe Bajania”do Bukowiny Tatrzańskiej - 4.950,-

 2. zakup strojów dla zespołu śpiewaczego - 1.756,80

 3. ogłoszenie o konkursie na wyjazd zespołów - 976,-

Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 269.205,- 250.043,00 93

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 2.272,- 903,37 40

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 83.322,- 81.807,68 98

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.578,- 5.577,17 100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 13.656,- 13.195,14 97

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.180,- 2.141,66 98

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 4.444,- 3.977,- 89

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 100.300,- 96.407,71 96

§ 4260 - zakup energii 16.600,- 13.042,92 79

§ 4270 - zakup usług remontowych 8.001,- 7.100,40 89

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 28,- 28,- 100

§ 4300 - zakup usług pozostałych 20.668,- 15.522,56 75

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 2.131,- 2.130,47 100

§ 4410 - podróże służbowe krajowe 3.350,- 2.833,66 85

§ 4430 - różne opłaty i składki 2.500,- 1.400,95 56

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 3.324,- 3.324,- 100

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych 350,- 151,14 43

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów

i licencji 501,- 499,17 100

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą;

- bieżącego funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Sportu

w tym m.in.

 • opał - 13.497,37

 • środki czystości - 627,34

 • zużycie energii - 9.223,33

 • wywóz nieczystości - 13.929,24

 • rozmowy telefoniczne - 2.130,47

 • emisja zanieczyszczeń - 1.104,95

 • ubezpieczenie budynku - 211,-

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 68,-

 • podróże służbowe krajowe - 2.833,66

 • zakup szafek- 415,-

 • zakup nagłośnienia muzycznego do sali widowiskowej- 17.549,97

 • zakup szaf,regałów,wieszaków do szatni 1.008,-

 • wymiana okien 8.422,65

 • warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży 838,-

 • koszty zatrudnienia trenera przygotowującego młodzież z terenu Gminy Bedlno na

Mini Mistrzostwa „ gry w piłkę nożną - 3.139,-

- koszty związane z uczestnictwem młodzieży z terenu Gminy Bedlno w „Mini Mistrzostwach

Gry w piłkę nożną” - 9.442,23

- kosztów materiałów do remontów i wyposażenia świetlic - 36.399,77

 • - kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 3.819,59

 • - ubezpieczenie świetlicy we Franciszkowie - 17,-

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia świetlic dokonano następujących wydatków :

1) świetlica Orłów

- materiały do remontów - 967,87

- krzesła - 3.600,-

2) świetlica Wola Kałkowa

- materiały do remontów - 5.828,58

3) świetlica Pniewo

- materiały do remontów - 14.577,51

4) świetlica Plecka Dąbrowa

- materiały do remontów - 100 ,04

5) świetlica Stradzew

- materiały do remontów - 2.365,35

6) świetlica Dębowa Góra

- szafki pod zlewozmywak - 279,99

7) świetlica Żeronice

- zakup krzeseł - 7.200,44

8) świetlica Ernestynów

- materiały do remontów - 1.479,99


Rozdz. 92116 – Biblioteki 52.957,- 49.780,16 94

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 360,- 225,18 63

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 25.310,- 24.192,00 96

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.690- 1.689,63 100

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.080,- 3.908,11 96

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 660,- 634,12 96

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3.450,- 3.135,21 91

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.300,- 9.288,56 100

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 30,- 30,- 100

§ 4300 - zakup usług pozostałych 650,- 550,- 85

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet 2.400,- 2.072,26 86

§ 4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej 1.275,- 961,14 75

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 250- 58,90 24

§ 4430 - różne opłaty i składki 200,- 69,- 35

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 907,- 907,- 100

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej 170,- x x

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 100,- 36,24 36

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów

i licencji 175,- 172,81 99

§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.950,- 1850,- 99

Powyższe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej

w Bedlnie.

Wydatki inwestycyjne : zakupiono drukarkę na potrzeby biblioteki


Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 21.000,- 20.780,80 99

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 21.000,- 20.780,80 99

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 20.000,- 20.000,- 100

§ 4300- zakup usług pozostałych 1.000,- 780,80 78

Wydatek dotyczy przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia GKS na wykonanie zadania

Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu w zakresie gry w piłkę nożną , piłkę siatkową , piłkę halową i tenisa stołowego” oraz koszty ogłoszenia w prasie.


WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

za 2008 r.Stan środków na 01.01.2008 r. - 37.857,20


PRZYCHODY

Plan (zł) Wykonanie (zł) %

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej 8.000,- 8.198,77 102

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 8.000,- 8.198,77 102


Wpływy dotyczą opłat ekologicznych za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymanych

z Urzędu Marszałkowskiego.


WYDATKI


Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej 45.857,- 2.712,82 5,9

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 44.057,- 2.712,82 6,2

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.800,- x x


Zrealizowane wydatki dotyczą:

 • zakupu drzewek – 1.009,40

 • zakupu nagród na turniej EKO-SPORT dla szkół podstawowych – 1.581,70

 • zakupu worków na śmieci “Sprzątanie świata” - 121,72

Stan środków na 30.06.2008 r. - 43.343,15Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-28 09:30:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-28 09:30:35
 • Liczba odsłon: 892
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679528]

przewiń do góry