Bedlno, dnia 19 lipca 2022 r.

                                                  OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BEDLNO

    Główny księgowy.

               

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

  Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

                                                                     Główny księgowy

Wymagania niezbędne:

 1. Znajomość  podstaw funkcjonowania administracji samorządowej oraz uregulowań prawnych  z zakresu: Ustawa Ordynacja podatkowa; Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych; Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych; Ustawa Prawo Oświatowe; Ustawa o opłacie skarbowej; Ustawa o finansach publicznych; Ustawa o rachunkowości; Ustawa o samorządzie gminnym; Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego;  Ustawa o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej; Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

Ustawa o ochronie danych osobowych; Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Znajomość przepisów VAT w sferze jednostek samorządu terytorialnego;

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych, a także  korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego i spełnianie minimum  jednego z poniższych warunków:
 • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 • wpisania do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiadania certyfikatu księgowego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego;
 2. Umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie obsługi programów do prowadzenia księgowości oraz pakietu Microsoft Office EXCEL
 4. Znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska;
 5. Znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej;
 6. Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 7. Komunikatywność, sumienność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole;
 8. Zaangażowanie, kreatywność i punktualność;
 9. Dokładność i rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy;
 10. Wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Nadzorowanie całokształtu prac w zakresie rachunkowości.
 2. Opracowywanie przepisów wewnętrznych, w sprawach finansowych, wydawanych przez kierownika jednostki,  dyrektorów i kierownika jednostek obsługiwanych;
 3. Prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, jednostek obsługiwanych oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno;
 4. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich przekazywania;
 5. Dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;
 6. Kontrola dokumentów finansowych w celu zapewnienia właściwego przebiegu operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej;
 7. Nadzór nad terminową ewidencją księgową i finansową operacji gospodarczych na kontach jednostek obsługiwanych;
 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, zestawień, analiz finansowych;
 9. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy;
 10. Przeprowadzanie bieżącej analizy z zakresu wykonania planu dochodów i wydatków;
 11. Współpraca z dyrektorami i kierownikami jednostek obsługiwanych, w zakresie przygotowywania planów oraz zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych;
 12. Nadzór nad sporządzaniem poleceń przelewu na rzecz kontrahentów, przekazywanie dochodów do organu prowadzącego;
 13. Prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie z kontami analitycznymi prowadzonymi w jednostkach organizacyjnych gminy i instytucjach kultury;
 14. Nadzór nad prowadzeniem  kasy  CUW;
 15. Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, pism i innych dokumentów z zakresu swoich zadań;
 16. Wykonywanie kontroli wewnętrznej;
 17. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 18. Współpraca w zakresie realizacji powierzonych zadań  oraz  zadań zleconych przez kierownika CUW;
 19. Budowanie pozytywnego wizerunku jednostki i doskonalenie standardów;
 20. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.;
 21. Właściwe realizowanie przepisów ustawy z dnia  6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz wydanych na jej podstawie aktów  wykonawczych, przy opracowywaniu informacji publicznej ścisłe przestrzeganie przepisów ustawy i stosowanie się do zawartych w niej uregulowań;
 22. Przestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 02 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz regulaminu pracy i innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładzie pracy;
 23. Przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawy o zamówieniach publicznych pod potrzeby stanowiska pracy, łącznie z przygotowywaniem projektów stosownych umów;
 24. Przestrzeganie i stosowanie zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 25. Przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
 26. Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli;
 27. Wykonywanie zadań sumiennie sprawnie i bezstronnie;
 28. Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 29. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 30. Opracowanie prognoz, analiz i sprawozdań dotyczących spraw objętych zakresem czynności.

Informacje o warunkach pracy:

 1. Miejsce pracy: Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno;

budynek wyposażonyw podjazd i windę;

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat;
 2. Praca administracyjno-biurowa w pozycji siedzącej z przewagą wysiłku umysłowego;
 3. Praca przy monitorze ekranowym oraz związana z obsługą innych urządzeń biurowych;
 4. Wynagrodzenie: ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno oraz na podstawie innych przepisów regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych;  
 5. Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2022 rok;
 6. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym  w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2021 r. w Urzędzie Gminy Bedlno, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,wynosił powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy;
 2. List motywacyjny;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w załączniku);
 4. Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i staż pracy lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu;
 5. Kserokopie dokumentów  potwierdzających  posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe lub umiejętności.
 6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych - wzór w załączniku;
 7. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne - wzór                                    w załączniku;
 8. Oświadczenie że kandydatowi nie są znane okoliczności mogące mieć wpływ na jego nieposzlakowaną opinię - wzór w załączniku;
 9. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej - wzór w załączniku;
 10. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe - wzór  w załączniku;
 11. Oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze- wzór  w załączniku;
 12. Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 13. Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych w naborze na wolne stanowisko urzędnicze  Główny Księgowy - wzór w załączniku;
 14. Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku Główny księgowy dotyczące przetwarzania danych osobowych - wzór w załączniku;
 15. Wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, a kopie dokumentów  załączonych do aplikacji potwierdzić za zgodność z oryginałem poprzez zamieszczenie klauzuli: ,,potwierdzam zgodność odpisu/kopii z oryginałem” oraz podpis i data;
 1. Dokumenty aplikacyjne: Życiorys (CV), list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”;
 2. Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Miejsce i termin  składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy  Bedlno - sekretariat                            (I piętro) –  pokój Nr 25 lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, w terminie od dnia ogłoszenia informacji o naborze do dnia 1 sierpnia 2022 r.                    do godziny 1530;
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno ;
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (24) 282 -12 - 52, osobą uprawnioną do udzielania informacji jest Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno;
 4. Aplikacje, które wpłyną do Centrum Usług Wspólnych po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2022 r.  o godz. 9 00;
 6. Otwarcie  ofert  i przeprowadzenie postępowania dokona komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych;
 7. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną  poinformowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 8.  Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy  Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno;
 9. Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno może odstąpić od  wyłonienie kandydata  na wolne stanowisko pracy na każdym etapie postępowania;
 10. Z Regulaminem naboru można się zapoznać się w Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno.

 

 

 

 

                                                                                                                Kierownik CUW Gminy Bedlno

 

                                                                                                                        Dorota Stelmaszczyk

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-07-20 09:58:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-20 10:05:29
 • Liczba odsłon: 352
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671981]

przewiń do góry