ZARZĄDZENIE Nr 136/2021

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 05 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 15 ust. 2a. 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w związku zapisami Uchwały Nr Uchwały Nr XVIII/159/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert należy opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Bedlno oraz zamieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bedlno.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Bedlno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Bedlno 

Józef Ignaczewski 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-11-05 13:17:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-10 09:57:12
  • Liczba odsłon: 490
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680145]

przewiń do góry