O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Bedlno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, tj. dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Bedlno w formie gorącego posiłku .

I. Rodzaj zadania.

- jednodaniowy gorący posiłek dla około 120 uczniów.

- dowóz posiłków w termosach do szkół z terenu Gminy Bedlno tj. do Gimnazjum w Bedlnie, Szkoły Podstawowej w Pniewie , Szkoły Podstawowej w Pniewie filia w Bedlnie, Szkoły Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie, Szkoły Podstawowej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej w Szewcach Nadolnych, Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie.

II. Wysokość dotacji.

Na realizację zadania określonego w pkt. 1 dotacja wynosi 26.000 złotych.

III. Warunki przyznania dotacji.

Udzielenie dotacji może nastąpić na rzecz:

- organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.

- osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin zadania: od dnia 03 stycznia 2007 roku do 21 czerwca 2007 roku.

Posiłki winny być dostarczane wyłącznie w dni nauki szkolnej tj. 106 dni .

V. Termin składania ofert.

Oferty składać należy do dnia 27 grudnia 2006 roku, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno do godz. 10.00.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

Głównym kryterium stosowanym przy wyborze oferty będzie cena.

Ponadto oferta podmiotu powinna zawierać:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

b) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

c) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

d) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert,

e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.

VII. Wzór oferty jest opublikowany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 08.03.2005 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

- zamieszczenie w ofercie informacji, o której wyżej mowa,

- dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

- przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres działalności.

Oferty rozpatrywane będą dnia  28 grudnia 2006 roku.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrzeniu ofert organ:

- dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony,

- uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

- dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,

- uwzględnia zadeklarowany udział środków własnych, środków finansowych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

 

 

                                                   Wójt Gminy Bedlno

                                              mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-11-23 13:18:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-23 13:18:29
  • Liczba odsłon: 942
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3332739]

przewiń do góry