A)     Zasady udzielania pomocy

Powody uzasadniające przyznawanie świadczeń

Ustawa o pomocy społecznej wymienia trudne sytuacje życiowe, które w szczególności uprawniają do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

Jest to:

 • ubóstwo,
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Celem pomocy społecznej jest także zapobieganie powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej. Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Pomoc społeczna powinna również zapobiegać marginalizacji osób, rodzin, mobilizować do aktywnego i samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.

Uwaga:

Znajdując się w jednej z w/w trudnych sytuacji życiowych można zwrócić się o pomoc do ośrodka pomocy społecznej położonego na terenie gminy miejsca zamieszkania, a w wyjątkowych sytuacjach na terenie gminy aktualnego pobytu (art. 101 Ustawy o pomocy społecznej). Pomoc można uzyskać w formie pieniężnej jak i tzw. niepieniężnej.

Ogólne kryteria ubiegania się o zasiłki i inne świadczenia z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej

Kryterium dochodowe rodziny ustala się mnożąc kwotę 514 zł przez liczbę osób w rodzinie (np. kryterium na rodzinę 3-osobową wynosi 1542 zł)

Dochodem dla pomocy społecznej są wszystkie otrzymywane miesięczne przychody osoby ubiegającej się o pomoc oraz tych członków rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Bierze się pod uwagę jedynie dochody netto, które uzyskano w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc. W przypadku utraty dochodu np. utraty pracy, liczony jest dochód z tego miesiąca, w którym został złożony wniosek (art. 8 Ustawy o pomocy społecznej).

Dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi  288,00 zł .

Uwaga:

Dochody z działalności gospodarczej, z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Jeśli osoba samotna uzyska w ciągu ostatnich 12 m-cy przed złożeniem wniosku, jednorazowy dochód przekraczający kwotę 3.170 zł (pięciokrotność kryterium dochodowego osoby samotnej ) lub jeśli osoba w rodzinie otrzyma dochód przekraczający kwotę 2.570 zł (pięciokrotność kryterium dochodowego osoby w rodzinie) to dochód ten dzieli się na 12 i dolicza do poszczególnych m-cy poczynając od m-ca w którym ten dochód otrzymali.
 

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • wartości świadczenia w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne,
 • dochodu o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego

Pozostałe zasady:

 • W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6 pkt 14)
 • Dochód ustala się w oparciu o kwoty netto, a w jego skład wliczane są m.in.: zarobki, świadczenia ZUS, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, dochód z gospodarstwa rolnego (liczba hektarów przeliczeniowych), otrzymywane alimenty
 • Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej (z wyjątkiem osób skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej świadczenia zawiesza się i nie są one w tym czasie udzielane. (art. 13 )
 • Zgłoszenie się z wnioskiem do pomocy społecznej nie oznacza automatycznie, że zostanie ona przyznana – zgłaszane potrzeby muszą odpowiadać celom i mieścić się w możliwościach pomocy społecznej (art. 3)
 • Warunkiem otrzymania pomocy jest wykorzystanie przez osoby/rodziny ubiegające się o pomoc własnych uprawnień, zasobów i możliwości mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych (art. 2)
 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej (art. 4)
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-08 10:38:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-08 10:38:43
 • Liczba odsłon: 813
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2860793]

przewiń do góry