Bedlno, dnia 08.09.2014r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013r. Rady Gminy Bedlno z dnia 30 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r., poz. 4757) Wójt Gminy Bedlno

OGŁASZA

Konsultacje społeczne w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

I.                   Przedmiot i termin konsultacji

1.      Przedmiotem konsultacji jest projektu „Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

2.      Termin konsultacji ustala się od dnia 18 września 2014r. do dnia 02 października 2014r.

 

II.               Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu Programu Współpracy.

III.           Forma konsultacji

1.      Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2014 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 września 2014r.  który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Bedlno oraz osobiście w Urzędzie Gminy  Bedlno, Sekretariat, pokój nr 14.

2.      Formularz konsultacyjny wraz z ewentualnymi uwagami można złożyć osobiście – w siedzibie Urzędu Gminy Bedlno, Sekretariat, pokój Nr 14, bądź drogą elektroniczną – poprzez przesłanie formularza wraz z ewentualnymi uwagami na adres e-mail ug@bedlno.pl.

 

IV.           Zasięg terytorialny konsultacji

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 2536 z późn. zm.) z terenu Gminy Bedlno i działające na rzecz Gminy Bedlno.

 

V.               Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego Gminy Bedlno.

 

VI.           Postanowienia końcowe

1.      Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w Zarządzeniu  Nr 98/2014 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 września 2014r

2.      Nieprzedłożenie stanowisk we wskazanych wyżej terminach oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.

 

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

                                                                                   /-/ mgr inż. Krzysztof Kołach

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-08 14:55:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-08 14:55:03
  • Liczba odsłon: 904
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2679832]

przewiń do góry