OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej  4.845.000 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.  759).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  50 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.  Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonanie   nawierzchni  drogi

     Załusin - Załusinek”

2.  Rodzaj  zamówienia: roboty  budowlane

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie   nawierzchni   drogi   Załusin - Załusinek

     o  długości  240mb,  szerokości   4,20 m.

     Zakres  robót:   mechaniczne  oczyszczenie   nawierzchni  bitumicznej    1008m²,  skropienie              nawierzchni  emulsją  asfaltową – 1008 m², wykonanie przepustu fi 80 o dł. 7 mb,  mechaniczne  wyrównanie  mieszanką  mineralno– asfaltową   stand. II  w ilości  100 kg/m² –100,8 t.

     

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):  45233120-2

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

 

TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA:  do dnia   15.10.2010 r.

 

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania,

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

 

 

 

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:        

    wykazania  się  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a   

    jeżeli okres   prowadzenia  działalności  jest   krótszy   w   tym   okresie,      wykonał   minimum

    dwa   zamówienia  w  zakresie  budowy,   przebudowy   drogi  o  wartości   nie   mniejszej   niż

    30.000 zł  każde  oraz  załączy   dokumenty   potwierdzające,   że   roboty  zostały  wykonane

    zgodnie   z  zasadami  sztuki   budowlanej  i   prawidłowo   ukończone. 

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

    wykazania,    osoba  która  będzie  kierować  robotami  budowlanymi  posiada  wymagane 

    uprawnienia    budowlane  do  kierowania  robotami  w  zakresie:  drogowym,  wpisaną   na   listę 

    członków  Okręgowej  Izby   Inżynierów  Budownictwa,   ubezpieczoną   od   odpowiedzialności

    cywilnej.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

2. Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do    

    wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1

    ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w 

    dokumentów:

 

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu  wykazania   braku   podstaw   do   wykluczenia   w   oparciu   o   art.   24  ust. 1  pkt.  2

      ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a 

      w  stosunku   do   osób   fizycznych  w   zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego, 

      że   Wykonawca    nie   zalega   z   opłacaniem    podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  

      przewidziane   prawem    zwolnienie,    odroczenie    lub    rozłożenie    na   raty   zaległych

      płatności,   lub   wstrzymanie   w  całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -

      wystawione   nie   wcześniej   niż  3   miesiące    przed   upływem   terminu   składania   ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenia   właściwego   oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych    

      lub   Kasy   Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie 

      zalega   z   opłacaniem    składek   na   ubezpieczenia    zdrowotne   i   społeczne   lub   

      potwierdzenia,   że   uzyskał    przewidziane      prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie 

     na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w   całości   wykonania   decyzji   właściwego 

     organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed      upływem  terminu  składania

      ofert.

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. 9  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

 

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WWYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

  a) oświadczenie  Wykonawcy,że spełniau  warunk  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

      zamówień  publicznych   -  druk  załącznika  Nr 3  do SIWZ,

b) wykaz   wykonywanych   robót   w   zakresie   niezbędnym  do  wykazania  spełnienia   warunku

    wiedzy  i  doświadczenia   w   okresie   pięciu   lat   przed   upływem    terminu   składania   ofert, 

    a   jeżeli  okres  prowadzenia  działalności jest  krótszy – w tym  okresie,  potwierdzających 

    wymóg   określony  w  pkt.  8  l. b),   z podaniem  ich  rodzaju   i   wartości,  daty i   miejsca

  wykonania  oraz   załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,    że   roboty   zostały   wykonane

  zgodnie z zasadami  sztuki  budowlanej  i prawidłowo  ukończone - wg  załącznika nr 5 do  SIWZ.

c) wykaz  osób,  które  będą   uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia,  w  szczególności

    odpowiadających za   kierowanie   robotami   budowlanymi,    wraz  z informacjami  na  temat  ich

    kwalifikacji   zawodowych,  doświadczenia  i   wykształcenia   niezbędnych   do  wykonania

    zamówienia,   a   także   zakresu  wykonywanych   przez    nich    czynności,   oraz  informacji  o

    podstawie  do  dysponowania  tymi   osobami   -  wg    załącznika   nr  6 do  SIWZ.

 d) oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadają

    wymagane    uprawnienia.

 

2. W  celu    potwierdzenia   braku  podstaw  do   wykluczenia  z   powodu   niespełnienia   warunków,   o   których  mowa  w  art.  24  ust. 1  ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych, Zamawiający   wymaga  złożenia   n/w   dokumentów:

 a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w

      myśl  art. 24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych  -  wg.  załącznika  nr 4  do SIWZ,

  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru,

      w  celu wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust. 1  pkt 2  ustawy,

      wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem   terminu składania   ofert,  a  w

      stosunku  do  osób  fizycznych w  zakresie  art.  24  ust. 1  pkt. 2  ustawy,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego,

      że Wykonawca   nie   zalega   z   opłacaniem   podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał

      przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych   płatności,  lub

      wstrzymanie  w całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -  wystawione   nie

      wcześniej   niż  3   miesiące   przed  upływem  terminu  składania  ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenie    właściwego   oddziału   Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych   lub

      Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega

     z  opłacaniem  &nb