Urząd Gminy Bedlno

99-311 Bedlno, Bedlno 24   

tel: 24 282-14-20 

      24 282-17-70

      24 282-17-71

 fax 24 282-17-50

e-mail: ug@bedlno.pl

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani  Dorota Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914  003, e-mail wioszuk@wp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  -  Urząd Gminy w Bedlnie

UWAGA ! Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie http://epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne

numer konta :

BANK SPÓŁDZIELCZY

" Wspólna Praca" Bedlno

24 9021 0008 0010 6454 2000 0003


Zaproszenie na XX Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno

19 lutego 2021 roku (tj. piątek) godz. 10:00

 

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przedłożenie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

b)        wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2021 rok;

c)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu;

d)       przekazania petycji w sprawie zapowiadanych masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych przez Rząd RP od 2021 roku;

e)        wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Kutnowskiego części zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w roku 2021.

3.      Interpelacje i zapytania Radnych.

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Informuje się, że w dniu 19 lutego 2021 r. sesja odbędzie się o godz. 10:00 . Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się bez udziału sołtysów, publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Ratajczyk

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH I ODPADÓW SELEKTYWNIE ZBIERANYCH W GMINIE BEDLNO W ROKU 2021

 

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. poniżej informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

2021
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
 
PAŹDZIERNIK
 
LISTOPAD
 
GRUDZIEŃ
miesiąc
 
 
 
Rodzaj odpadów
Dzień miesiąca
Odpady Komunalne
27
24
24
7/21
5/19
2/16/30
14/28
11/25
8/22
6/20
17
15
Selektywna - żółte worki
12
9
6
4
1/29
27
24
21
19
16
14
Selektywna - niebieskie worki
 
 
9
 
 
 
 
 
 
5
 
 
Selektywna - zielone worki
 
 
23
 
 
28
 
 
7
 
 
10
 
Odpady ulegające biodegradacji – odbiór z „gniazda odpadów ulegających biodegradacji” znajdującego się przy Urzędzie Gminy w Bedlnie będzie odbywał się w następujących terminach: 07/04/2021, 05/05/2021, 02/06/2021, 30/06/2021, 28/07/2021, 25/08/2021, 22/09/2021, 20/10/2021.
 
Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i  chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.
Do worków niebieskich można wkładać wyłącznie: odpady z papieru, tektury i odpady opakowaniowe z papieru i tektury.
Do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.
 
Worki z inną zawartością nie będą odbierane!
 
Worki można odbierać u kierowcy lub w  siedzibie firmy lub w Urzędzie Gminy w Bedlnie.
Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15m. od jej  osi.
 
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obsługi Klienta

Zaproszenie na XIX Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno

Bedlno, dnia 22.12.2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378) oraz art. 15zzx ust 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.).

Zwołuję XIX Korespondencyjną Sesję Rady Gminy Bedlno na dzień 29 grudnia 2020 roku (wtorek).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Dyskusja na temat przedłożonych projektów uchwał.

5. Przerwa.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2020-2023;

b)  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Bedlno na 2020 rok;

c)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2021-2026;

d)  uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2021 rok;

e)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej położonej w Bedlnie;

f) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

7. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Korespondencyjnej Rady Gminy Bedlno.

8. Informacja Wójta Gminy Bedlno o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie obrad.

 

Podstawa prawna do uzyskania zwolnienia z pracy art. 25 pkt.3 wyżej cytowanej ustawy.

Informuje się, że w dniu 29 grudnia 2020 r. sesja odbędzie się o godz. 09:00. Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  obrady sesji odbędą się w sposób korespondencyjny, bez udziału publiczności oraz mediów. Obrady będzie można oglądać on-line, w podanym wcześniej linku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bedlno.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Anna Ratajczyk

Załączniki:

 INFORMACJA

 

W DNIU 4 LISTOPDA 2020 ROKU  ZOSTAŁ POWOŁANY DYREKTOR OŚRODKA KULTURY W BEDLNIE, ZOSTAŁA NIM PANI ANNA KOWALSKA. 

PANI ANNA KOWALSKA, URODZONA W ŁOWICZU W 1983 ROKU. OD 2017 ROKU PRACOWNIK SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY, GDZIE PRZEZ ROK PEŁNIŁA OBOWIĄZKI DYREKTORA.

OD LAT ŁĄCZY ŻYCIE ZAWODOWE Z PASJĄ DO KULTURY I TRADYCJI REGIONU. WIELOLETNI CZŁONEK REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ BOCZKI CHEŁMOŃSKIE ”.

POSIADA DOŚWIADCZENIE W ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I PROMOCYJNYCH .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Bedlno z dnia 22 października 2020 roku w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Bedlno w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS–Cov–2 a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zakażeniem 

 


 

Zaproszenie na XVII Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Bedlno - 28 września 2020 roku (tj. poniedziałek) godz. 10:00


 

Zmiana rachunku bankowego za opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył
na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

 

 

93 9021 0008 2004 0010 6454 0117

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.


Wójt Gminy Bedlno - Informacje i Ogłoszenia

 

 

 


   godziny pracy Urzędu Gminy Bedlno

 

poniedziałek

7   30 -15 30

wtorek

7   30 -15 30

środa

30 -15 30

czwartek

7   30 -15 30

piątek

7   30 -15 30

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-11-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-17 12:07:44
  • Liczba odsłon: 14129
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1722250]

przewiń do góry