OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


GMINA BEDLNO

99-311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 281 14 23 , fax. 024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dn.29 stycznia 2004 r.


1. Przedmiot i zakres zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz dzierżawa 7 sztuk pojemników 1100 L, szacunkowa ilość : 156 sztuk pojemników 1100 L i 2690 m3 nieczystości płynnych.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 90511000-2 usługi wywozu odpadów CPV: 90410000-4 usługi usuwania ścieków


2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail: ug@bedlno.pl


3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 24, 99-311 Bedlno, pokój nr 24 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.


4. Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia ustala się na okres od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.XII.2010 r. z wyjątkiem Gimnazjum w Bedlnie, w przypadku którego rozpoczęcie świadczenia usługi określonej w zamówieniu nastąpi z dniem podpisania umowy.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnianych

warunków.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania

opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj :

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

 5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają sprzęt mogący jednorazowo wypompować minimum 9m³ nieczystości płynnych.

7.2 Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków :

1) Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą : „ spełnia albo nie spełnia”,

2) Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

8. Wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%


10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

pokój nr 16 – sekretariat, 02.XI. 2009 r. do godz. 10-tej


11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna , 02.XI.2009 r. Godz. 10.15


12. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


16. Informacja o przewidywanym zamówieniu uzupełniającym o którym mowa w art. 67 ust.

1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 pkt. 1 ust. 6 i 7.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z ofertami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest :

Teresa Kubica , tel. 024 282-17-75 pok. 24 w godz. 8.00–15.00

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-23 13:07:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-28 10:35:57
 • Liczba odsłon: 196
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry