OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUGMINA BEDLNO

99-311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 281 14 23 , fax. 024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dn.29 stycznia 2004 r.


1. Przedmiot i zakres zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest  zakup materiałów biurowych przeznaczonych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych.

 - zgodnie z CPV – 212000005, 2280200008, 302173202

2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail: ug@bedlno.pl


3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno, pokój nr 4 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.


4. Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

5. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


6. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


7. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie zadania 31.XII.2009


8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnianych

warunków.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania

opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj :

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

8.2 Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków :

1) Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą : „ spełnia albo nie spełnia”,

2) Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

 

9. Wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%


11. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, 11.02.2009 r. do godz. 9.00


12. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna , 11.02.2009 r. Godz. 9.30


13. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


16. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z ofertami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest :

Magdalena Kacperska  , tel. 024 282-14-23, pok. 4 w godz. 7.30 – 14.30

 

 

Wójt Gminy

Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-03 09:13:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 09:13:58
  • Liczba odsłon: 221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655068]

przewiń do góry