OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUGMINA BEDLNO

99-311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 281 14 23 , fax. 024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy – pzp:


1.Przedmiot i zakres zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw do autobusów i pojazdów strażackich stanowiących własność Gminy Bedlno, na potrzeby szkół i gospodarki komunalnej oraz do pojazdów prywatnych stanowiących własność rodziców uczniów niepełnosprawnych dowożonych do ośrodków wychowawczych.

a) Olej napędowy – 40.733,71 litrów (szacunkowa ilość)

b) Benzyna bezołowiowa PB 95 – 4.198,32 litrów ( szacunkowa ilość)


Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:

231211002, 23111200-0.


2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail: ug@bedlno.pl

godz. urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30 do 15.00 ,

środa w godz. 7.30 do 17.30


3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno, pokój nr 16 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.


4. Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Termin wykonania zamówienia:

od 01.01.2009r do 31.12.2009r.


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnianych warunków.

7.1 W przetargu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,tj:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych; 7.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy zapewniają realizację zamówienia znajdujący się w odległości nie większej niż 11 km od siedziby Zamawiającego; 7.3 Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków: 1) Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą: „spełnia albo nie spełnia”, 2) Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Dostawcy z postępowania : ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. Wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%


10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, 10.12.2008 r. do godz. 9.00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna , 10.12.2008 r. godz. 9.15


12. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.


13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej.


16. Informacja o przewidywanym zamówieniu uzupełniającym o którym mowa w art. 67 ust.

1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 pkt. 1 ust. 7 i art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.


17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z ofertami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest :

Jadwiga Dałek , tel. 024 282-17-62, pok. 16.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-02 07:50:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-02 07:50:08
  • Liczba odsłon: 215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry