OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUGMINA BEDLNO

99-311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 281 14 23 , fax. 024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dn.29 stycznia 2004 r.


1. Przedmiot i zakres zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Żeronicach, Szewcach Nadolnych i Gimnazjum w Bedlnie – szacunkowa ilość 76395 L.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 23.12.21.00-9


2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail: ug@bedlno.pl


3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno, pokój nr 9 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego.


4. Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie zadania 31.XII.2009


7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnianych

warunków.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania

opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj :

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, będącej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

7.2 Sposób dokonania oceny spełniania wymaganych warunków :

1) Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie kierował się regułą : „ spełnia albo nie spełnia”,

2) Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .

7.3 W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy którzy zapewniają realizację zamówienia znajdujący się w odległości nie większej niż 30 km od siedziby zamawiającego.


8. Wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%


10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, 9.XII.2008 r. do godz. 11.00


11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna , 9.XII.2008 r. Godz. 11.15


12. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


15. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


16. Informacja o przewidywanym zamówieniu uzupełniającym o którym mowa w art. 67 ust.

1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 pkt. 1 ust. 7, i nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt.3 i 4.


17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest :

Teresa Kubica , tel. 024 282-17-54, pok. 9 w godz. 7.30 –15.00


Wójt Gminy


Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-01 13:54:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-01 13:54:41
  • Liczba odsłon: 239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661520]

przewiń do góry