OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


GMINA BEDLNO

99 – 311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 281 14 23, fax. 024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy - pzp:
1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest remont cząstkowy masą mineralno bitumiczną produkowaną w otaczarkach, na drogach gminnych przy średniej głębokości wyboi 8 cm w miejscowościach:

Janów, Florianów, Wojszyce, Konstantynów, Waliszew, Mirosławice, Jaroszówka , Żeronice, Czarnów, Kazimierek, Klotyldów, Trawin, Głuchów, Lasota, Załusin-Stradzew, Zleszyn, Bedlno, Plecka Dabrowa, Pniewska Kolonia, Wydmuch, Kamilew, Marynin, Wojszyce, Ruszki.

Do wykonania około 534,60 m²

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV- 45-23-31-42-6 – roboty w zakresie remontu cząstkowego dróg.


2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7,30 do 15 ,00

środa w godz. 7.30 do 17.30


3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 20,00 zł.


4.Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Termin wykonania zamówienia:

Zakończenie zadania do 31.12.2008 r.


7. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena -100%


9. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, do dnia 28.07.2008 r. do godz. 9,00


10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna, 28.07.2008 r. godz. 9.15


11. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.


12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .


15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Jadwiga Dałek, tel. 024 282-17-62, pok. 16.

Wójt Gminy Bedlno


mgr inż. Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-03 11:35:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-03 11:35:31
  • Liczba odsłon: 283
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661538]

przewiń do góry