GMINA BEDLNO

99 – 311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 282 14 23, fax. 024 282 17 50

htt p://ugbedlno.bip.org.pl

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy - pzp:

 

 

 

1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych przeznaczonych dla Urzędu Gminy w Bedlnie i gminnych jednostek organizacyjnych.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:

21200000-5, 228020000-8, 30217320-2.

 

2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7,30 do 15 ,00

środa w godz. 7.30 do 17.30

 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 4 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 10,00 zł.

 

4.Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia :

do 31.12.2008r

 

7. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

8. Wadium.

Zamawiający nie przewiduje składania wadium.

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena -100%

 

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, do dnia 10 marca 2008 r. do godz. 9,00

 

 

 

 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna, 10 marca 2008 r. godz. 9.15

 

12. Termin związania ofertą

Dostawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .

 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z dostawcami jest:

Magdalena Kacperska, tel. 024 282-14-23, pok. 4.

 

 

 

Wójt Gminy

mgr inż Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-29 09:06:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-29 09:06:35
  • Liczba odsłon: 216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry