OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


GMINA BEDLNO

99 – 311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 282 14 23, fax. 024 282 17 50

htt p://ugbedlno.bip.org.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy - pzp:
1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych przeznaczonych dla Urzędu Gminy w Bedlnie i gminnych jednostek organizacyjnych.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:

21200000-5, 228020000-8, 30217320-2.


2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7,30 do 15 ,00

środa w godz. 7.30 do 17.30


3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 4 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 10,00 zł.


4.Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Termin wykonania zamówienia :

do 31.12.2008r


7. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


8. Wadium.

Zamawiający nie przewiduje składania wadium.


9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena -100%


10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, do dnia 28 lutego 2008 r. do godz. 9,00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna, 28 lutego 2008 r. godz. 9.15


12. Termin związania ofertą

Dostawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.


13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .


16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z dostawcami jest:

Magdalena Kacperska, tel. 024 282-14-23, pok. 4.
Wójt Gminy

mgr inż Krzysztof Kołach
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-14 11:16:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-14 11:24:30
  • Liczba odsłon: 240
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry