OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


GMINA BEDLNO

99 – 311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 282 14 23, fax. 024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy - pzp:
1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw do autobusów i pojazdów strażackich stanowiących własność Gminy Bedlno, na potrzeby szkół i gospodarki komunalnej oraz do pojazdów prywatnych stanowiących własność rodziców uczniów niepełnosprawnych dowożonych do ośrodków wychowawczych.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:

231211002,23111200-0.


2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7,30 do 15 ,00

środa w godz. 7.30 do 17.30


3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 20,00 zł.


4.Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


6. Termin wykonania zamówienia:

do 01.01.2008r.do 31.12.2008r


7. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


8. Wadium.

Zamawiający nie przewiduje składania wadium.


9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena -100%


10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, do dnia 07.12.2007 r. do godz. 9,00

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna, 07.12.2007 r. godz. 9.15


12. Termin związania ofertą

Dostawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.


13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .


16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z dostawcami jest:

Jadwiga Dałek, tel. 024 282-17-62, pok. 16.

Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-11-28 16:42:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-28 16:42:08
  • Liczba odsłon: 245
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry