OGŁOSZENIE O   ZAMÓWIENIU

                                                                             

            

GMINA   BEDLNO

99 – 311 Bedlno,   Bedlno 23D

tel.   024   281 14 23,   fax.   024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

 

OGŁASZA   PRZETARG   NIEOGRANICZONY

o wartości   mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - pzp:

 

 

1. Przedmiot i zakres   zamówienia:

Przedmiotem   zamówienia jest dostawa i montaż okien i drzwi w budynkach które są własnością Gminy Bedlno.

Kod CPV - 252

                                     

2. Strona internetowa:

  www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania :   poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek    w godz. 7,30 do 15 ,00

                                  środa    w   godz. 7.30   do 17.30

 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

  SIWZ można   odebrać   w siedzibie zamawiającego Szkoła Podstawowa w Pniewie- sekretariat , 99-311 Bedlno ,   lub   zostanie   przekazana   na   pisemny   wniosek   zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia   20 PLN.

 

4.Możliwość złożenia oferty   wariantowej:

Nie   dopuszcza się   składania ofert wariantowych.

 

5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający   nie   dopuszcza składania ofert częściowych

 

6 . Zamówienia   uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia   zamówień uzupełniających.

 

7. Termin   wykonania zamówienia:

     do 31.12.2007r.

 

8. Warunki udziału w postępowaniu:

  W   przetargu   mogą   wziąć udział   wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający   warunki   art. 22 ust. 1   ustawy Prawo zamówień publicznych

 

9. Wadium :

Nie przewiduje się.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena   - 100%

 

11. Miejsce i termin składania ofert:

  Szkoła Podstawowa

Pniewo, 99-311 Bedlno

  sekretariat

do dnia   01.08.2007 r.   do godz. 9,00

 

 

 

12. Termin związania ofertą :

Wykonawca będzie związany   ofertą przez okres   30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się   wraz z upływem terminu związania ofertą.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu   zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.     

 

15. Informacja   o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .

 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną   do   kontaktowania się   z wykonawcami jest:

Magdalena Gawrońska nr tel. 024 282 17 17

 

 

 

    

 

                                                                              Wójt   Gminy   Bedlno

                                                                           mgr inż. Krzysztof   Kołach

 

                                                                  

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-24 13:43:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-24 13:43:30
  • Liczba odsłon: 252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry