OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

                                                                             

            

GMINA  BEDLNO

99 – 311 Bedlno,  Bedlno 23D

tel.  024  281 14 23,  fax.  024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - pzp:

 

 

1. Przedmiot i zakres  zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest zakup  obrzeży chodnikowych o wymiarach 8 x 25 x 100 w kolorze grafit,  przeznaczonej do wykonania parkingu przy Szkole Podstawowej w Pniewie

Kod CPV - 288

                                     

2. Strona internetowa:

 www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania :  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   w godz. 7,30 do 15 ,00

                                  środa   w  godz. 7.30  do 17.30

 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

 SIWZ można  odebrać  w siedzibie zamawiającego Szkoła Podstawowa w Pniewie- sekretariat , 99-311 Bedlno ,  lub  zostanie  przekazana  na  pisemny  wniosek  zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia  20 PLN.

 

4.Możliwość złożenia oferty  wariantowej:

Nie  dopuszcza się  składania ofert wariantowych.

 

5. Możliwość złożenia oferty częściowej:

Zamawiający  nie  dopuszcza składania ofert częściowych

 

6. Zamówienia  uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia  zamówień uzupełniających.

 

7. Termin  wykonania zamówienia:

     do 30.07.2007r.

 

8. Warunki udziału w postępowaniu:

 W  przetargu  mogą  wziąć udział  wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający  warunki  art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

 

9. Wadium:

Nie przewiduje się.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena  - 100%

 

11. Miejsce i termin składania ofert:

 Szkoła Podstawowa

Pniewo, 99-311 Bedlno

 sekretariat

do dnia  12.07.2007 r.  do godz. 9,00

 

 

 

12. Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany  ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu związania ofertą.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu  zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.    

 

15. Informacja  o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .

 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną  do  kontaktowania się  z wykonawcami jest:

Magdalena Gawrońska nr tel. 024 282 17 17

 

 

 

    

 

                                                                                        Wójt  Gminy  Bedlno

                                                                                  mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

                                                                  

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-05 09:32:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-05 09:32:59
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665190]

przewiń do góry