OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

 

Sprawa Nr 341/13/2007                                                                                  

            

GMINA  BEDLNO

99 – 311 Bedlno,  Bedlno 23D

tel.  024  281 14 23,  fax.  024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości  kwoty  60.000 EURO  na:

 

 

„mechaniczne profilowanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych  na trenie Gminy Bedlno”

 

1. Przedmiot i zakres  zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia są  usługi  na mechaniczne profilowanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych  na trenie Gminy Bedlno na niżej wymienionych odcinkach:

 

- Mateuszew - Waliszew o długości 5,0 km

- Szewce Nadolne – Konstantynów o długości 5,16 km

- Kamieniec – Jaroszówka na odcinku Stanisławice o długości 0,5 km

- Zleszyn – Odolinek o długości 2,8 km

- Mnich – Groszki o długości 1,37 km  

 

Przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  CPV:

 – 45112100-6 – usługi                          

 

2. Strona internetowa:

 www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania :  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   w godz. 7,30 do 15 ,00

                                  środa   w  godz. 7.30  do 17.30

 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

 SIWZ można  odebrać  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno  23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub  zostanie  przekazana  na  pisemny  wniosek  zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 10 PLN.

 

4.  Możliwość złożenia oferty częściowej:

Nie dopuszcza się  składania ofert   częściowych.

 

5.Możliwość złożenia oferty  wariantowej:

Nie  dopuszcza się  składania ofert wariantowych.

 

6. Termin wykonania zamówienia:

 do 15.11.2007r.

 

7. Warunku  udziału w postępowaniu:

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy  nie  wykluczeni na  podstawie  art. 24  ust. 1 i 2, spełniający  warunki   art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz dodatkowe  określone w SIWZ.

 

8. Wadium: nie dotyczy

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena       -100%

 

10. Miejsce i termin składania ofert:

 Urząd Gminy w  Bedlnie,

Bedlno  23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat,  do dnia 18.06.2007 r.  do godz. 9,00

 

 

 

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd  Gminy Bedlno

Bedlno 23D,  99-311  Bedlno

sala konferencyjna,  18.06.2007r.  godz. 9.15

 

12. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany  ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert.

 

13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

    

15. Informacja o  przewidywanej  aukcji  elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej .

 

16. Osoby uprawnione do porozumiewania  się  z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania  się z wykonawcami jest:

Jadwiga Dałek,  tel.  024  282-17-62, pok. 16.

 

 

 

    

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-05 13:32:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 13:32:30
  • Liczba odsłon: 262
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661743]

przewiń do góry