OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Sprawa Nr 341/ 10 /2007

GMINA BEDLNO

99 – 311 Bedlno, Bedlno 23D

tel. 024 281 14 23, fax. 024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 60.000 EURO na:Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruszki”


1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruszki o długości 1970 mb, szerokości 3,00 m, polegające na profilowaniu podłoża i wyrównaniu podbudowy destruktem asfaltowym.

Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV:

45233140-2 – roboty drogowe


2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania : poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7,30 do 15 ,00

środa w godz. 7.30 do 17.30


3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno 23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub zostanie przekazana na pisemny wniosek zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia 30 PLN.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


4.Możliwość złożenia oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


5. Termin wykonania zamówienia:

do 20.08.2007r.


6. Warunku udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dodatkowe określone w SIWZ.


7. Wadium.

Wadium w wysokości 800,00 zł


8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena -100%


9. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat, do dnia 26.06.2007 r. do godz. 9,30
10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy Bedlno

Bedlno 23D, 99-311 Bedlno

sala konferencyjna, 26.06.2007 r. godz. 9.45


11. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu związania ofertą.


12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanej aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .


15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Jadwiga Pawlak, tel. 024 282-17-62, pok. 16.

Wójt Gminy Bedlno


mgr inż. Krzysztof KołachInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-01 13:12:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-01 13:12:55
  • Liczba odsłon: 240
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry