OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

 

Sprawa Nr 341/ 11 /2007                                                                                   

            

GMINA  BEDLNO

99 – 311 Bedlno,  Bedlno 23D

tel.  024  281 14 23,  fax.  024 282 17 50

http://ugbedlno.bip.org.pl

 

OGŁASZA  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości  kwoty  60.000 EURO  na:

 

 

„Remont   drogi    w  miejscowości   Orłów- Parcel  -  Potok”

 

1. Przedmiot i zakres  zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia są  roboty budowlane  związane z  remontem  drogi   w miejscowości Orłów- Parcel - Potok o długości 1960 mb, szerokości 3,00 m, polegające  na profilowaniu podłoża i wyrównaniu  podbudowy  destruktem  asfaltowym  z  materiału  Zamawiającego.

Przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  CPV:

 – 45233140-2 – roboty drogowe                         

 

2. Strona internetowa:

 www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania :  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   w godz. 7,30 do 15 ,00

                                  środa   w  godz. 7.30  do 17.30

 

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej : www.ugbedlno.bip.org.pl

 SIWZ można  odebrać  w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Bedlnie , Bedlno  23D, 99-311 Bedlno , pokój nr 16 lub  zostanie  przekazana  na  pisemny  wniosek  zainteresowanego, cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia  30 PLN.

Nie dopuszcza się  składania ofert   częściowych.

 

4.Możliwość złożenia oferty  wariantowej:

Nie  dopuszcza się  składania ofert wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia:

 do 30.08.2007r.

 

6. Warunku  udziału w postępowaniu:

W  przetargu  mogą  wziąć  udział  wykonawcy  nie  wykluczeni na  podstawie  art. 24  ust. 1 i 2, spełniający  warunki   art. 22  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz dodatkowe  określone w SIWZ.

 

7. Wadium.

Wadium w wysokości  800,00 zł

 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena       -100%

 

9. Miejsce i termin składania ofert:

 Urząd Gminy w  Bedlnie,

Bedlno  23D, 99-311 Bedlno

pokój nr 4 – sekretariat,  do dnia 26.06.2007 r.  do godz. 9,30

 

 

 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd  Gminy Bedlno

Bedlno 23D,  99-311  Bedlno

sala konferencyjna,  26.06.2007 r.  godz. 10.00

 

11. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany  ofertą przez okres  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu związania ofertą.

 

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

    

14. Informacja o  przewidywanej  aukcji  elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej .

 

15. Osoby uprawnione do porozumiewania  się  z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania  się z wykonawcami jest:

Jadwiga Pawlak,  tel.  024  282-17-62, pok. 16.

 

 

 

    

 

                                                                                      Wójt  Gminy  Bedlno

 

                                                                                mgr inż. Krzysztof  Kołach

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-01 12:49:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-01 12:49:13
  • Liczba odsłon: 252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661713]

przewiń do góry