OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel: 24 282 14 20, 24 282 17 70 Faks: 24 282 17 50

Adres strony internetowej: http://ugbedlno.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie i odwozie uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do ośrodków-placówek opiekuńczo- wychowawczych : Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej , ul. Przemysłowa 6, 99-300 Kutno, Ośrodka Rehabilitacyjnego –Edukacyjno -Wychowawczego „NIEZABUDKA” w Kutnie, ul. 29 Listopada 27, 99-300 Kutno, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 , ul. Kościuszki 24,99-300 Kutno w dni wynikające z organizacji roku szkolnego 2016/2017. Wykaz ośrodków może ulec zmianie w przypadku konieczności zorganizowania dodatkowego dowozu do innego ośrodka -placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dowóz realizowany będzie z miejsca zamieszkania ucznia w okresie objętym umową.

Ilość uczniów dowożonych i odwożonych do ośrodków - placówek opiekuńczo -wychowawczych na dzień ogłoszenia przetargu nieograniczonego wynosi 6 osób – Wykaz miejscowości z których mogą być dowożeni uczniowie niepełnosprawni z miejsc zamieszkania do ośrodków-placówek szkolno-wychowawczych zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ. Ilość uczniów jest prognozowana i może ulec zmianie.

Odjazdy i przyjazdy będą realizowane przez Wykonawcę : dojazd rano po ucznia do jego miejsca zamieszkania nie wcześniej niż o godz. 6:30 i zabranie ucznia z placówki-ośrodka nie później niż o godz. 15:00 i z powrotem dowiezione do miejsca zamieszkania, z wyjątkiem przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym: niekorzystne warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zdarzenia losowe na drodze, awaria pojazdu, która nie zwalnia Wykonawcy ze zorganizowania i wykonania dowozu. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 10 do SIWZ – Projekt Umowy.

Zamawiający zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty.

Wykonawca zapewni opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w formie stałej obecności opiekuna posiadającego niezbędne kwalifikacje oraz ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda z osób wykonujących usługę musi posiadać środek łączności (np. telefon, radio CB). Opiekunem uczniów nie może być kierowca pojazdu.

W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy środek transportu, spełniający warunki SIWZ i w umowie w taki sposób, aby nie powodować zbyt dużych opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi, a kosztami obciąży Wykonawcę .


Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków wykonania zamówienia (wizja lokalna) w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

60.13.00.00-8. - Usługa w zakresie specjalistycznego transportu drogowego

60.10.00.00-9. - Usługa w zakresie transportu drogowego

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 01.09.2016 r. - 31.12.2016 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 – 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

       Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

wykazania, że posiada wiedzę i doświadczenie z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum jedną usługę polegającą na dowozie osób niepełnosprawnych,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

         posiadają lub mają zapewniony dostęp (umowa najmu, umowa leasingu) do w pełni sprawnych technicznie pojazdów,

         dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem – Wykonawcy muszą dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, oraz osobami, które mogą świadczyć opiekę nad przewożonymi uczniami, osoby te muszą mieć niezbędne kwalifikacje oraz ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia/kursy BHP.

c) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

         posiadają licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób,

d) znajdują się w sytuacji ekonomiczno - finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

         są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

              Zaakceptują wzór umowy.

       Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.5    Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 

1.Wypełniony formularz ofertowy załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji i załącznikach oraz że akceptuje je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp – załącznik Nr 2 do SIWZ.

3. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 - 4 ustawy Pzp – załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – załącznik Nr 4 do SIWZ.

5. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 6 do SIWZ.

W celu wykazania, iż spełniają wymagane warunki, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:

a)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert,

b)       dokument pełnomocnictwa (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum), który musi określać jego zakres, powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną),

c)        licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

d)       wykaz wykonanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik Nr 8 do SIWZ,

e)       wykaz udokumentowanego taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy (własnego, wynajmowanego, w leasingu) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, niezbędnego do realizacji zamówienia, wykaz powinien zawierać niezbędną ilość taboru konieczną do należytego wykonania usługi – załącznik Nr 9 do SIWZ,

f)         kserokopie dowodów rejestracyjnych z aktualnym wpisem o sprawności każdego ze wskazanych w załączniku Nr 9 do SIWZ pojazdów, którymi może być realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

g)        kserokopie dowodu ubezpieczenia każdego udokumentowanego taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy dostosowanego do realizacji zamówienia wskazanego w wykazie w Załączniku Nr 9 do SIWZ pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC i NNW, którymi może realizować zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

h)       kserokopię opłaconej polisy, w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

i)         wykaz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia wraz z podaniem kwalifikacji i uprawnień oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 7 do SIWZ ,

j)     kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do przewozu osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

k)       zaakceptowanie wzoru umowy – załącznik Nr 10 do SIWZ ,

l)       aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,

m)       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,

n)       w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

a) Kryterium będzie ogólna wartość brutto za wykonanie usługi w terminie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. – 95 punktów .

b) Kryterium będzie największa liczba wykonanych usług w zakresie dowozu zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ, potwierdzonych referencjami – 5 punktów.

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 2 niniejszego rozdziału.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugbedlno.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) z oznaczeniem: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką z terenu Gminy Bedlno”.

Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10. 08. 2016 roku godz. 9:00, miejsce: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, sekretariat - I piętro pokój nr 14. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10. 08. 2016 r. godz. 9:15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy – parter.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące wartości zamówienia zawartej w ofertach.

7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-26 13:14:05
  • Liczba odsłon: 239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665277]

przewiń do góry