OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Bedlno, 99 – 311 Bedlno, Bedlno 24

Tel. 24 282 14 20, 24 282 17 71 fax. 24 282 17 50


OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:


Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.186.000 Euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).


ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl


ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:


Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 50 zł.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:


 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych .


2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia : remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych, polegający na przywróceniu funkcjonalności drogi i uzupełnienie dziur w nawierzchni bitumicznej i destruktowej mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco.

- ilość m2 na drogach o nawierzchni bitumicznej ok. – 116,8 m2

_ilość m2 na drogach o nawierzchni destruktowej ok. – 94,2 m2

Wykonanie zamówienia polega na obcięciu krawędzi uszkodzonej nawierzchni bitumicznej (dziury),oczyszczeniu i wyrównaniu dna, uzupełnieniu masą mineralno-asfaltową , skropieniu krawędzi emulsją asfaltową i zagęszczeniu grysem.

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45233142-6.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: nie

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: nie

WYKONANIE ZAMÓWIENIA w terminie do - 31.07.2016r

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.


b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
▪ złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy

wykazania się, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał najważniejsze roboty w zakresie co najmniej dwóch zadań typu budowa, przebudowa lub remont drogi o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł. brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznych oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia.


W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy

wykazania, iż osoba która będzie kierować robotami budowlanymi posiada wymagane

uprawnienia do kierowania robotami w zakresie robót drogowych oraz że jest wpisana

na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.


2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w

myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1

pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert.

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. 8 SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia - nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

zamówień publicznych - druk załącznika Nr 3 do SIWZ,

b) wykazu robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem

dowodów dotyczących dwóch najważniejszych robót w zakresie budowy, przebudowy

lub remontu drogi o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł. brutto określających, czy roboty

te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 5 do SIWZ.

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności

odpowiadających za kierowanie robotami budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu

określonego w pkt. VI. 1 c), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych

oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania

tymi osobami - wg załącznika nr 6 do SIWZ.

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia – wg załącznika nr 6 do SIWZ.


2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:

a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w

myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg. załącznika nr 4 do SIWZ,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. VI 1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt VIII SIWZ, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum lub spółka cywilna itp.),
3.1 Oferta tych wykonawców musi spełniać następujące wymogi:

 • Oferta musi być przedstawiona jako jedna oferta uczestniczących podmiotów.

 • Oferta (wraz z załącznikami oświadczeniami i dokumentami) winna być podpisana przez upoważnionego Pełnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodącego).

 • Pełnomocnik winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia funkcji Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie – upoważnienie / pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (oryginał)

 • Oświadczenie i kopie dokumentów potwierdzające brak wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje / są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, którego zostały dołączone do oferty oświadczenie i kopie dokumentów.3.2. Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnych:

 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu mogą być złożone oddzielnie lub jako wspólne – spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

 • Oświadczenie i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w pkt. VII.2. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

 • W przypadku spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VII.2.c i VII.2.d mają dotyczyć zarówno wspólników spółki cywilnej, jak również i samej spółki cywilnej.4. Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).


5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII . 2 lit. b, c, d SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał).

Inne dokumenty niewymienione wyżej:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Pzp wraz z informacją czy istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7 do SIWZ.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wraz ze składaniem oferty wniesienia wadium .

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: cena - 96 % , okres gwarancji 4%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Termin składania ofert: 07.07.2016 roku do godz. 10,00

2.Miejsce: w sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

3.Otwarcie ofert: 07.07.2016 roku o godz. 10,15

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA: Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 22.06.2016 ROKU


WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA


Zamawiający:

GMINA BEDLNO, BEDLNO 24, 99-311 BEDLNO


z dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 22.06.2016 r. wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i destruktowych dróg gminnych”.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-22 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-22 13:38:58
 • Liczba odsłon: 289
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655190]

przewiń do góry