OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel:  24 282 14 20, 24 282 17 70  Faks:  24 282 17 50

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://ugbedlno.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie dowozu  i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  dowozie i odwozie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół w dni wynikające z organizacji roku szkolnego, z uwzględnieniem okazjonalnych zmian wynikających w szczególności z faktu uwzględnienia dni dodatkowo wolnych, których konieczność wynika z organizacji roku szkolnego – wg rozkładu okazjonalnego uzgodnionego z Zamawiającym. Dowóz realizowany będzie z wyznaczonych na terenie Gminy Bedlno przystanków do  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żeronicach, Szkoły Podstawowej im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. J. Poniatowskiego  w Pleckiej Dąbrowie, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pniewie i Filii Szkoły Podstawowej w Pniewie z siedzibą w Bedlnie  oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie  w okresie objętym umową.

Przebieg tras dowozu i odwozu  uczniów dojeżdżających do szkół określono w załączniku nr 1 do SIWZ zatytułowanym „Wykaz tras dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum”. Szczegółowe ustalenie tras dowozu i odwozu uczniów, godzin przyjazdu autobusów i ich odjazdu dokonane zostanie w uzgodnieniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieograniczania ilości dowozów i odwozów uczniów, zachowania wykazu tras dowozu i odwozu uczniów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Miesięcznie autobusy na trasach wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ pokonują  około 12.000 km.

Ilość uczniów dowożonych i odwożonych do szkół na dzień  ogłoszenia przetargu nieograniczonego wynosi 353. Ilość uczniów jest prognozowana i może ulec zmianie.

Jeżeli zaistnieje uzasadniona potrzeba zmiany trasy dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół  zgłaszana zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę,  ostatecznie zatwierdzona  przez Zamawiającego, zmiana tras i przystanków może zostać dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem – 3 dni, z zastrzeżeniem, że godzina odjazdu uczniów z miejsc przystankowych nie może być wcześniejsza niż 6:40, a godzina przyjazdu uczniów do szkoły nie może być późniejsza niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjum, zaś długość trasy nie wydłuży się więcej niż 10 km.

Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów wymaganych od przewoźnika wynikające z ustaw oraz innych przepisów szczególnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z przepisami świadczenia transportu zbiorowego, w szczególności podatek od środków transportowych. Wykonawca zobowiązany będzie do uregulowania opłaty związanej z podatkiem od środków transportowych  po otrzymaniu od Zamawiającego noty obciążeniowej w terminie wskazanym w nocie.

W roku szkolnym w okresie realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczyć również: nieodpłatnie usługę przewozu dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Bedlno, a zamieszkałych poza terenem Gminy Bedlno. Realizację tego obowiązku określa wykaz przystanków dla uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Bedlno zatytułowany „Wykaz przystanków, z których będzie następował przewóz uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Bedlno przewożonych do szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Bedlno”. Usługa w tym zakresie nie będzie finansowana w ramach oferowanej ceny ryczałtowej oraz odpłatnie w ramach opłat biletowych usługi transportowe na rzecz mieszkańców Gminy Bedlno, a w szczególności na rzecz młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych pod warunkiem dysponowania miejscami wolnymi. Odpłatność za wyżej wskazane usługi transportowe świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Bedlno, a w szczególności na rzecz młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych realizowana będzie indywidualnie z Wykonawcą, nie zobowiązuje i nie obciąża Zamawiającego. 

Wykonawca gwarantuje realizację dowozu na wyznaczonych trasach zgodnie z godzinami przyjazdu i odjazdu autobusów uzgodnionymi z Zamawiającym po zawarciu umowy na dowóz i odwóz uczniów, najpóźniej w terminie do 15 stycznia 2016 r. oraz do 15 września 2016 r. Odjazdy i przyjazdy będą realizowane przez Wykonawcę punktualnie na poszczególnych trasach i z poszczególnych przystanków z wyjątkiem przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym: niekorzystne warunki atmosferyczne, nieprzewidziane zdarzenia losowe na drodze, awaria autobusu. Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 10 do SIWZ – Projekt Umowy.

Wykonawca zapewni opiekę nad przewożonymi uczniami w formie stałej obecności co najmniej jednego opiekuna w każdym z autobusów. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu.

Wykonawca wydzierżawi od Gminy Bedlno trzy autobusy  szkolne marki Autosan o numerach rejestracyjnych: EKU C082 – rok produkcji 2000, PCL 0434 – rok produkcji 1998, EKU 16V2 – rok produkcji 2012 rok, którymi będzie świadczyć usługę dowozu i odwozu uczniów do szkół. Dzierżawa autobusów jest wraz z miejscami postojowymi wyznaczonymi w garażu, w miejscowości Bedlno, dla tych autobusów na cały okres trwania umowy. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte są w załączniku nr 11 do SIWZ – Projekt Umowy Dzierżawy.

Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków wykonania zamówienia (wizja lokalna) w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, w tym ocenę stanu technicznego autobusów wskazanych do dzierżawy.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

60.13.00.00-8. - Usługa w zakresie specjalistycznego transportu drogowego

60.10.00.00-9. - Usługa w zakresie  transportu drogowego

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.200,00 zł.

( słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)

2. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. nr 42, poz. 275).

4, Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek

bankowy Zamawiającego :  24 9021 0008 0010 6454 2000 0003

z dopiskiem „wadium - Świadczenie usług w zakresie dowozu  i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół”.

5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, do oferty należy załączyć kopię przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie innej niż pieniądz, zobowiązany jest on dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie,I piętro, pokój nr 14, a do oferty dołączyć kopię przedmiotowego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, oferent, którego oferta została wybrana traci wadium w przypadkach określonych w w/w art.46 ustawy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 – 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.       Spełniają  warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

posiadają wiedzę i doświadczenie z okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

·         posiadają lub mają zapewniony dostęp (umowa najmu, umowa leasingu) do w pełni sprawnych technicznie autobusów,

·         dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem – Wykonawcy muszą dysponować kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, oraz osobami, które mogą świadczyć  opiekę nad przewożonymi uczniami, osoby te muszą mieć odpowiednie przeszkolenie bhp, pierwszej pomocy.

c) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

·         posiadają licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób,

d) znajdują się w sytuacji ekonomiczno - finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

·         są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3.       Posiadają aktualne ubezpieczenie OC i NNW posiadacza pojazdu.

4.       Zaakceptują wzór umowy.

5.       Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.       Przedstawią aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.    Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy.

III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.3.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 

1.Wypełniony formularz ofertowy załącznik Nr 3 do SIWZ. wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia określonymi specyfikacji i załącznikach oraz że akceptuje je bez zastrzeżeń.

2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp – załącznik Nr 4  do SIWZ.

3. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 - 4 ustawy Pzp – załącznik Nr 5  do SIWZ.

4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – załącznik Nr 6 do SIWZ.

5. Oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik Nr 7 do  SIWZ.

W celu wykazania, iż spełniają wymagane warunki, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:

a)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności  gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert,

b)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d)       aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1 pkt 10-11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

e)       dokument pełnomocnictwa (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum), który  musi określać jego zakres, powinien być przedłożony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną),

f)        licencję (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

g)       wykaz wykonanych, niewykonanych lub wykonanych nienależycie usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik Nr 9 do SIWZ,

h)       wykaz udokumentowanego taboru będącego w dyspozycji Wykonawcy (własnego, wynajmowanego, w leasingu) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi pojazdami, niezbędnego do realizacji zamówienia, wykaz powinien zawierać niezbędną ilość taboru konieczną do należytego wykonania usługi  załącznik Nr 12 do SIWZ,

i)         kserokopie dowodów rejestracyjnych z aktualnym wpisem o sprawności każdego ze wskazanych w załączniku Nr 12 do SIWZ pojazdów, którymi może być realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

j)        kserokopie dowodu ubezpieczenia każdego wskazanego w Załączniku Nr 12 do SIWZ pojazdu w zakresie ubezpieczenia OC i NNW, którymi może realizowane zamówienie – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

k)       kserokopię opłaconej polisy, w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

l)         wykaz pracowników zdolnych do wykonania zamówienia wraz z podaniem kwalifikacji i uprawnień oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 8 do SIWZ ,

m)     kserokopie dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia do przewozu osób – kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

n)       zaakceptowane wzory umów – (załącznik Nr 10 i 11 do SIWZ) – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ,

o)       aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,

p)       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, że Wykonawca nie zalega z  opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,

q)       w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt 5 – 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nie odrzucone będą oceniane według następujących kryteriów i wag:

a) Kryterium będzie ogólna wartość brutto za wykonanie usługi w terminie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. – 95 punktów .

b) Kryterium będzie największa liczba wykonanych usług w zakresie dowozu zgodnie z załącznikiem 9 do SIWZ, potwierdzonych referencjami    5 punktów.

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 2 niniejszego rozdziału.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugbedlno.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) z oznaczeniem: „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół”. Termin składania ofert  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.12.2015 roku godz. 9:00, miejsce: Urząd Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno, sekretariat - I piętro pokój nr 14. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2015  r. godz. 9:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy – parter.

3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące wartości zamówienia zawartej w ofertach.

7. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 6 niniejszego rozdziału, przekazuje się  niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Janina Wawrzyńczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-27 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-27 18:45:50
  • Liczba odsłon: 215
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665013]

przewiń do góry