ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


GMINA BEDLNO

99 – 311 Bedlno, Bedlno 24

tel. 024 282 17 70, fax. 024 282 17 71

http://ugbedlno.bip.org.pl


Zaprasza do składania ofert na dowóz i opiekę podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy - pzp:
1. Przedmiot i zakres zamówienia: dowóz i opieka podczas dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół :Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kutnie ,ul. Przemysłowa 6, Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno-Wychowawczego „NIEZABUDKA” w Kutnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 , ul. Kościuszki 24 dzieci niepełnosprawnych z miejscowości znajdujących na terenie Gminy Bedlno.

Liczba osób do przewozu :ca 8 osób.


2. Strona internetowa:

www.ugbedlno.bip.org.pl

e-mail : ug@bedlno.pl

godz. urzędowania : od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 do 15 ,30


3. Termin wykonania zamówienia:

do 01.09.2014r.do 30.06.2015r.


4. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają niżej wymienione warunki:

- posiadają środki transportu odpowiadające wymogom określonym w ustawie o transporcie drogowym,

- osoby ,które będą wykonywać usługę posiadają ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Każda z osób wykonujących usługę musi posiadać środek łączności (np. telefon, radio CB).

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy,

- w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Wykonawcy realizację usługi jest on zobowiązany na własny koszt i ryzyko zapewnić zastępcze wykonanie usługi przez innego koncesjonowanego przewoźnika, który spełni podstawowe wymagania stawiane Wykonawcy,

- zapewni opiekę podczas przewozu uczniów oraz przestrzega podczas przewozu przepisów bhp i p. poż,

- posiadać wymagane ubezpieczenia pojazdu i osób na czas przewozu,

- dojazdy rano po ucznia do jego miejsca zamieszkania nie wcześniej niż o godz.6.30 i zabranie ucznia ze szkoły nie później niż o godz.15.00 i powrotnie dowiezienie do miejsca zamieszkania.5. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Bedlnie,

Bedlno 24, 99-311 Bedlno

pokój nr 27, do dnia 14.08.2014 r. do godz. 9,00
6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Janina Wawrzyńczak, tel. 024 282-17-83, pok. 27.

Wójt Gminy Bedlno


mgr inż. Krzysztof Kołach

FORMULARZ OFERTY__________________________

(pieczęć wykonawcy)


GMINA BEDLNO

BEDLNO 24


Nazwa przedmiotu zamówienia:________________________________________________


1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- cenę ryczałtową netto: ____________________________________________ złotych miesięcznie

( słownie:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ złotych netto)


- cenę ryczałtową brutto: __________________________________________ złotych miesięcznie

( słownie:________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ złotych brutto)


- podatek VAT : _________________________________________ złotych,

( słownie: _________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ złotych VAT)


2. Deklarujemy ponadto:


a) termin wykonania zamówienia:___________________________________________________


b) warunki płatności: _____________________________________________________________


d) _______________________________________________________________

3. Oświadczamy, że:

a) zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu.


4. Ofertę niniejszą składamy na kolejno _______ ponumerowanych stronach.

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:


1. _________________________________________

2. _________________________________________

3. _________________________________________


_______________________, dnia _______________________


_________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy)
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-08 15:06:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-08 15:06:49
  • Liczba odsłon: 250
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry