OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej    134.000,00 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.   poz.  907 ze zm.).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  50 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.    1.  Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: „ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE  BEDLNO”.

 

2.  Rodzaj  zamówienia: dostawy

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie: Zakup i montaż elementów wyposażenia placów zabaw dla Szkół Podstawowych w Pniewie, Pleckiej Dąbrowie, Żeronicach i w Szewcach Nadolnych w Gminie Bedlno.

 

 

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):   37535200-9       -    wyposażenie placów zabaw

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

WYKONANIE  ZAMÓWIENIA   w  terminie do  dnia  20.08.2014 r.

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa    nakładają obowiązek ich posiadania,

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy.

 

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

   .

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

   

   

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

    złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej 

    ustawy.

 

2. Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do
    wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1
    ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w 
    dokumentów:

 

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w 

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych,

  b) aktualnego odpisu  z właściwego rejestru  lub z centralnej  ewidencji i  informacji  o  działalności  
     gospodarczej,   jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają   wpisu   do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu

     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego 
     nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

  .

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. VII  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

  -    oświadczenie  Wykonawcy,że spełnia  warunki  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

      zamówień  publicznych   -  druk  załącznika  Nr 2  do SIWZ,

 

      2. W  celu    potwierdzenia   braku  podstaw  do   wykluczenia  z   powodu   niespełnienia   warunków,   o   których  mowa  w  art.  24  ust. 1  ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych, Zamawiający   wymaga  złożenia   n/w   dokumentów:

 a)  oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w

      myśl  art. 24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych  -  wg.  załącznika  nr 3  do SIWZ,

  b) aktualnego odpisu  z właściwego rejestru  lub z centralnej  ewidencji i  informacji  o  działalności  
     gospodarczej,   jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają   wpisu   do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu

     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego 
     nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

 

 

   Jeżeli   wykonawca,  wykazując  spełnienie warunków,  o  których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

 polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26 ust. 2b ustawy,

zamawiający, w celu  oceny, czy wykonawca będzie dysponował  zasobami innych podmiotów w  stopniu   niezbędnym  dla   należytego  wykonania   zamówienia  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący   wykonawcę   z   tymi  podmiotami   gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich zasobów, dokumentów   dotyczących  w  szczególności:
a) zakresu dostępnych  wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu,

      b) sposobu wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez wykonawcę, przy  wykonywaniu   zamówienia,

c) charakteru  stosunku,  jaki  będzie łączył  wykonawcę  z innym  podmiotem,

d) zakresu i okresu  udziału innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia.

 

 

3. W  przypadku  składania  oferty  przez   wykonawców   występujących   wspólnie  (konsorcjum lub spółki cywilnej), oferta tych wykonawców musi spełniać następujące wymogi:

-   Oferta musi być przedstawiona jako jedna oferta uczestniczących podmiotów.

-  Oferta (wraz z załącznikami oświadczeniami i dokumentami) winna być podpisana przez upoważnionego Pełnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodącego). Dodatkowo oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje ten wykonawca, którego zostały dołączonej do oferty oświadczenie i dokumenty.

-   Pełnomocnik winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia funkcji Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie – upoważnienie / pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (oryginał).

 Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnych:

§  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu mogą być złożone oddzielnie lub jako wspólne – spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łączni

§  Oświadczenie i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w pkt. 7  SIWZ składają wszyscy Wykonawcy  składający ofertę wspólną.

    .                                              

4.  Jeżeli   Wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o  których  mowa  w  pkt. 7 SIWZ  składa dokument lub  dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie  otwarto  jego  likwidacji ani  nie ogłoszono  upadłości. Dokument  w  tym  zakresie  powinien   być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

 - nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne  albo że uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie   w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu. Dokument  w  tym  zakresie  powinien być wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem   terminu  składania  ofert.
-
nie orzeczono wobec  niego zakazu  ubiegania się  o zamówienie - Dokument  w  tym  zakresie  powinien   być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

.

Wykonawca   może   polegać   na   wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale   technicznym,   osobach zdolnych  do wykonania  zamówienia lub  zdolnościach finansowych  innych  podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji  zobowiązany jest   udowodnić   zamawiającemu,    będzie   dysponował   zasobami  niezbędnymi   do   realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych podmiotów  do oddania  mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania z  nich  przy wykonaniu zamówienia  (oryginał).

INFORMACJA  NA  TEMAT  WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wadium.

KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE:

Kryteria oceny  ofert:  najniższa  cena  - 100 %.

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:

1.Termin  składania  ofert:  02.06. 2014 roku  do godz. 9.30         

2.Miejsce:  w sekretariacie  Gminy  Bedlno,  Bedlno 24, 99-311  Bedlno

3.Otwarcie  ofert:   02.06..2014 roku  o  godz. 10.00   

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego  terminu składania ofert.

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy  ramowej.

INFORMACJA  O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ  ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego  systemu  zakupów.

INFORMACJA O  PRZEWIDYWANYM  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA  ELEKTRONICZNA:  Zamawiający  nie  będzie dokonywał wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z zastosowaniem  aukcji  elektronicznej.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje  zamówień  uzupełniających.

DATA ZAMIESZCZENIA  NINIEJSZEGO  OGŁOSZENIA W  BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:      22.05.2014 ROKU

 

WSZCZĘCIE  POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

GMINA  BEDLNO,  BEDLNO  24,  99-311  BEDLNO

 

z  dniem  zamieszczenia  ogłoszenia  tj.   22.05.2014 r.  wszczyna  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  dla  przedmiotu  zamówienia  pn.:

 

„Zakup i montaż elementów wyposażenia placów zabaw dla szkół podstawowych w Gminie Bedlno

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Teresa Kubica
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-22 11:54:33
  • Liczba odsłon: 357
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1658270]

przewiń do góry