OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej  5.000.000 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze zm.).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  50 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.    1.  Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: „Remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Orłów - Kolonia.

 

2.  Rodzaj  zamówienia: roboty  budowlane

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie: remontu  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Orłów - Kolonia   a  w szczególności:

- roboty  rozbiórkowe wewnętrzne,  stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  pokrycie  dachowe, obróbki  blacharskie,  elewacja,  stolarka  drzwiowa  zewnętrzna,  instalacja  odgromowa

 

 

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45000000-7 roboty budowlane,  45261210-9  wykonanie pokryć dachowych,   45111300-1  roboty rozbiórkowe.

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

WYKONANIE  ZAMÓWIENIA   w  terminie do  dnia  04.08.2014 r.

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa    nakładają obowiązek ich posiadania,

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy.

 

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:      

 wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał  jedno zamówienie  w zakresie  robót  remontowych  kubaturowych obiektów  użyteczności  publicznej  o wartości nie mniejszej niż 44.000 zł. brutto  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem  dowodów określających, czy roboty  te  zostały  wykonane w  sposób należyty oraz  wskazujących,  czy zostały  wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

    wykazania,    osoba  która  będzie  kierować  robotami  budowlanymi  posiada  wymagane 

    uprawnienia  do   kierowania  robotami   ogólnobudowlanymi  oraz  jest   wpisana  na  listę   

    Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

    złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej  

    ustawy.

 

2. Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do
    wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1
    ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w  
    dokumentów:

 

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych,

  b) aktualnego odpisu  z właściwego rejestru  lub z centralnej  ewidencji i  informacji  o  działalności   
     gospodarczej,   jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają   wpisu   do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu

     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego  
     nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego, 

      że   Wykonawca    nie   zalega   z   opłacaniem    podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  

      przewidziane   prawem    zwolnienie,    odroczenie    lub    rozłożenie    na   raty   zaległych

      płatności,   lub   wstrzymanie   w  całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -

      wystawione   nie   wcześniej   niż  3   miesiące    przed   upływem   terminu   składania   ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenia   właściwego   oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych    

      lub   Kasy   Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie 

      zalega   z   opłacaniem    składek   na   ubezpieczenia    zdrowotne   i   społeczne   lub   

      potwierdzenia,   że   uzyskał    przewidziane      prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie 

     na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w   całości   wykonania   decyzji   właściwego 

     organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed      upływem  terminu  składania

      ofert.

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. VII  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

  a) oświadczenie  Wykonawcy,że spełnia  warunki  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

      zamówień  publicznych   -  druk  załącznika  Nr 3  do SIWZ,

b) wykaz   wykonywanych   robót   w   zakresie   niezbędnym  do  wykazania  spełnienia   warunku

    wiedzy  i  doświadczenia   w   okresie   pięciu   lat   przed   upływem    terminu   składania   ofert, 

    a   jeżeli  okres  prowadzenia  działalności jest  krótszy – w tym  okresie,  potwierdzających 

    wymóg   określony  w  pkt.  VI  1. b),   z podaniem  ich  rodzaju   i   wartości,  daty i   miejsca

    wykonania  oraz   załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,   że   roboty   zostały   wykonane

      w  sposób należyty oraz  wskazujących,  czy zostały  wykonane  zgodnie z zasadami sztuki
      budowlanej i prawidłowo ukończone
 - wg  załącznika nr 5 do  SIWZ.

      Dowodami są: a)poświadczenie, b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
     obiektywnym  charakterze wykonawca  nie jest  w stanie uzyskać  poświadczenia.

c)  wykaz  osób,  które  będą   uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia,  w  szczególności

     odpowiadających za   kierowanie   robotami   budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu

     określonego w pkt. VI. 1 c),    wraz  z informacjami  na  temat  ich     kwalifikacji   zawodowych

     oraz doświadczenia  niezbędnych   do  wykonania  zamówienia,   a   także   zakresu  

     wykonywanych   przez    nie    czynności,   oraz  informacji  o   podstawie  do  dysponowania

     tymi   osobami   -  wg    załącznika   nr  6  do  SIWZ.

 d) oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadają

     wymagane    uprawnienia – wg załącznika nr 6.

 

2. W  celu    potwierdzenia   braku  podstaw  do   wykluczenia  z   powodu   niespełnienia   warunków,   o   których  mowa  w  art.  24  ust. 1  ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych, Zamawiający   wymaga  złożenia   n/w   dokumentów:

 a)  oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w

      myśl  art. 24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych  -  wg.  załącznika  nr 4  do SIWZ,

  b) aktualnego odpisu  z właściwego rejestru  lub z centralnej  ewidencji i  informacji  o  działalności   
     gospodarczej,   jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają   wpisu   do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu

     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego  
     nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego,

      że Wykonawca   nie   zalega   z   opłacaniem   podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał

      przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych   płatności,  lub

      wstrzymanie  w całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -  wystawione   nie

      wcześniej   niż  3   miesiące   przed  upływem  terminu  składania  ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenia    właściwego   oddziału   Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych   lub

      Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega

     z  opłacaniem       składek   na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne  lub  potwierdzenia, że

      uzyskał   przewidziane       prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych