OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej  5.000.000 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz.  759  ze zm.).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  50 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.    1.  Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: „Remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Orłów - Kolonia.

 

2.  Rodzaj  zamówienia: roboty  budowlane

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

Zamówienie obejmuje wykonanie: remontu  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Orłów - Kolonia   a  w szczególności:

- roboty  rozbiórkowe wewnętrzne,  stolarka  drzwiowa  wewnętrzna,  pokrycie  dachowe, obróbki  blacharskie,  elewacja,  stolarka  drzwiowa  zewnętrzna,  instalacja  odgromowa

 

 

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45000000-7 roboty budowlane,  45261210-9  wykonanie pokryć dachowych,   45111300-1  roboty rozbiórkowe.

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

WYKONANIE  ZAMÓWIENIA   w  terminie do  dnia  22.07.2014 r.

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa    nakładają obowiązek ich posiadania,

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy.

 

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:      

 wykazania się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał  jedno zamówienie  w zakresie  robót  remontowych  kubaturowych obiektów  użyteczności  publicznej  o wartości nie mniejszej niż 44.000 zł. brutto  wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem  dowodów określających, czy roboty  te  zostały  wykonane w  sposób należyty oraz  wskazujących,  czy zostały  wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

    wykazania,    osoba  która  będzie  kierować  robotami  budowlanymi  posiada  wymagane 

    uprawnienia  do   kierowania  robotami   ogólnobudowlanymi  oraz  jest   wpisana  na  listę   

    Okręgowej Izby Inżynierów  Budownictwa

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

    złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej  

    ustawy.

 

2. Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do
    wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1
    ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w  
    dokumentów:

 

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych,

  b) aktualnego odpisu  z właściwego rejestru  lub z centralnej  ewidencji i  informacji  o  działalności   
     gospodarczej,   jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają   wpisu   do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu

     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego  
     nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego, 

      że   Wykonawca    nie   zalega   z   opłacaniem    podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  

      przewidziane   prawem    zwolnienie,    odroczenie    lub    rozłożenie    na   raty   zaległych

      płatności,   lub   wstrzymanie   w  całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -

      wystawione   nie   wcześniej   niż  3   miesiące    przed   upływem   terminu   składania   ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenia   właściwego   oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych    

      lub   Kasy   Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie 

      zalega   z   opłacaniem    składek   na   ubezpieczenia    zdrowotne   i   społeczne   lub   

      potwierdzenia,   że   uzyskał    przewidziane      prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie 

     na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w   całości   wykonania   decyzji   właściwego 

     organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed      upływem  terminu  składania

      ofert.

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. VII  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

  a) oświadczenie  Wykonawcy,że spełnia  warunki  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

      zamówień  publicznych   -  druk  załącznika  Nr 3  do SIWZ,

b) wykaz   wykonywanych   robót   w   zakresie   niezbędnym  do  wykazania  spełnienia   warunku

    wiedzy  i  doświadczenia   w   okresie   pięciu   lat   przed   upływem    terminu   składania   ofert, 

    a   jeżeli  okres  prowadzenia  działalności jest  krótszy – w tym  okresie,  potwierdzających 

    wymóg   określony  w  pkt.  VI  1. b),   z podaniem  ich  rodzaju   i   wartości,  daty i   miejsca

    wykonania  oraz   załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,   że   roboty   zostały   wykonane

      w  sposób należyty oraz  wskazujących,  czy zostały  wykonane  zgodnie z zasadami sztuki
      budowlanej i prawidłowo ukończone
 - wg  załącznika nr 5 do  SIWZ.

      Dowodami są: a)poświadczenie, b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
     obiektywnym  charakterze wykonawca  nie jest  w stanie uzyskać  poświadczenia.

c)  wykaz  osób,  które  będą   uczestniczyć w  wykonaniu zamówienia,  w  szczególności

     odpowiadających za   kierowanie   robotami   budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu

     określonego w pkt. VI. 1 c),    wraz  z informacjami  na  temat  ich     kwalifikacji   zawodowych

     oraz doświadczenia  niezbędnych   do  wykonania  zamówienia,   a   także   zakresu  

     wykonywanych   przez    nie    czynności,   oraz  informacji  o   podstawie  do  dysponowania

     tymi   osobami   -  wg    załącznika   nr  6  do  SIWZ.

 d) oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadają

     wymagane    uprawnienia – wg załącznika nr 6.

 

2. W  celu    potwierdzenia   braku  podstaw  do   wykluczenia  z   powodu   niespełnienia   warunków,   o   których  mowa  w  art.  24  ust. 1  ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych, Zamawiający   wymaga  złożenia   n/w   dokumentów:

 a)  oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w

      myśl  art. 24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych  -  wg.  załącznika  nr 4  do SIWZ,

  b) aktualnego odpisu  z właściwego rejestru  lub z centralnej  ewidencji i  informacji  o  działalności   
     gospodarczej,   jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają   wpisu   do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu

     wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego  
     nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego,

      że Wykonawca   nie   zalega   z   opłacaniem   podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał

      przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych   płatności,  lub

      wstrzymanie  w całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -  wystawione   nie

      wcześniej   niż  3   miesiące   przed  upływem  terminu  składania  ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenia    właściwego   oddziału   Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych   lub

      Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega

     z  opłacaniem       składek   na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne  lub  potwierdzenia, że

      uzyskał   przewidziane       prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie  na  raty  zaległych 

      płatności  lub  wstrzymanie w       całości wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione

      nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed upływem  terminu  składania  ofert.

 

   Jeżeli   wykonawca,  wykazując  spełnienie warunków,  o  których  mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

 polega  na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26 ust. 2b ustawy,

zamawiający, w celu  oceny, czy wykonawca będzie dysponował  zasobami innych podmiotów w  stopniu   niezbędnym  dla   należytego  wykonania   zamówienia  oraz  oceny,  czy  stosunek  łączący   wykonawcę   z   tymi  podmiotami   gwarantuje  rzeczywisty  dostęp  do  ich zasobów, dokumentów   dotyczących  w  szczególności:
a) zakresu dostępnych  wykonawcy  zasobów  innego  podmiotu,

      b) sposobu wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez wykonawcę, przy  wykonywaniu   zamówienia,

c) charakteru  stosunku,  jaki  będzie łączył  wykonawcę  z innym  podmiotem,

d) zakresu i okresu  udziału innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia.

 

 

3. W  przypadku  składania  oferty  przez   wykonawców   występujących   wspólnie  (konsorcjum lub spółki cywilnej), oferta tych wykonawców musi spełniać następujące wymogi:

§  Oferta musi być przedstawiona jako jedna oferta uczestniczących podmiotów.

§  Oferta (wraz z załącznikami oświadczeniami i dokumentami) winna być podpisana przez upoważnionego Pełnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodącego). Dodatkowo oświadczenie i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje ten wykonawca, którego zostały dołączonej do oferty oświadczenie i dokumenty.

§  Pełnomocnik winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia funkcji Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie – upoważnienie / pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (oryginał).

 Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnych:

§  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu mogą być złożone oddzielnie lub jako wspólne – spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

§  Oświadczenie i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w pkt. VII.2. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy  składający ofertę wspólną.

W przypadku spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VII.2.c i VII.2.d mają dotyczyć zarówno każdego ze wspólników spółki cywilnej, jak również i samej spółki

4. Zamawiający  dopuszcza  także równoważne  kwalifikacje, zdobyte w innych  państwach, na zasadach określonych w art. 12a  ustawy  z  dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z  uwzględnieniem  postanowień  ustawy  z dnia  18 marca 2008 r. o zasadach  uznawania  kwalifikacji zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich Unii  Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).

5.  Jeżeli   Wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o  których  mowa  w  pkt. VII . 2  lit.  b, c, d  SIWZ  składa dokument lub  dokumenty,  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie  otwarto  jego  likwidacji ani  nie ogłoszono  upadłości. Dokument  w  tym  zakresie  powinien   być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

 - nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne  albo że uzyskał   przewidziane   prawem   zwolnienie,   odroczenie   lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie   w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu. Dokument  w  tym  zakresie  powinien być wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem   terminu  składania  ofert.
-
nie orzeczono wobec  niego zakazu  ubiegania się  o zamówienie - Dokument  w  tym  zakresie  powinien   być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.

6. Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub   w   kraju,   w   którym   wykonawca   ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o  których  mowa  w  w/w  pkt.5. zastępuje się  je dokumentem zawierającym  oświadczenie złożone przed  notariuszem,  właściwym  organem sądowym, administracyjnym albo  organem  samorządu   zawodowego  lub   gospodarczego   odpowiednio  miejsca   zamieszkania  osoby  lub kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  lub  przed  notariuszem.

Wykonawca   może   polegać   na   wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale   technicznym,   osobach zdolnych  do wykonania  zamówienia lub  zdolnościach finansowych  innych  podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej  sytuacji  zobowiązany jest   udowodnić   zamawiającemu,    będzie   dysponował   zasobami  niezbędnymi   do   realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych podmiotów  do oddania  mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania z  nich  przy wykonaniu zamówienia  (oryginał).

INFORMACJA  NA  TEMAT  WADIUM:

Zamawiający  wymaga  wraz  ze  składaniem  oferty  wniesienie  wadium w  wysokości 1.200,00 zł (słownie:  tysiąc dwieście  złotych )

KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE:

Kryteria oceny  ofert:  najniższa  cena  - 100 %.

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT:

1.Termin  składania  ofert:  14.05. 2014 roku  do godz. 9.00         

2.Miejsce:  w sekretariacie  Gminy  Bedlno,  Bedlno 24, 99-311  Bedlno

3.Otwarcie  ofert:   14.05.2014 roku  o  godz. 9.15    

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego  terminu składania ofert.

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy  ramowej.

INFORMACJA  O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ  ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego  systemu  zakupów.

INFORMACJA O  PRZEWIDYWANYM  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA  ELEKTRONICZNA:  Zamawiający  nie  będzie dokonywał wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z zastosowaniem  aukcji  elektronicznej.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje  zamówień  uzupełniających.

DATA ZAMIESZCZENIA  NINIEJSZEGO  OGŁOSZENIA W  BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ  PUBLICZNYCH:      29.04.2014 ROKU

 

WSZCZĘCIE  POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający:

GMINA  BEDLNO,  BEDLNO  24,  99-311  BEDLNO

 

z  dniem  zamieszczenia  ogłoszenia  tj.   29.04.2014 r.  wszczyna  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  dla  przedmiotu  zamówienia  pn.:

 

„Remont  poprzez  modernizację  świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości  Orłów-Kolonia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Pawlak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-29 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-29 12:33:35
  • Liczba odsłon: 320
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655302]

przewiń do góry