OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina  Bedlno,  99 – 311 Bedlno,  Bedlno 24

Tel. (024)  282 14 23,  fax.  (024)  282 17 50

 

OKREŚLENIE  TRYBU  ZAMÓWIENIA:

 

Niniejsze  postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie przetargu  nieograniczonego poniżej  5.000.000 Euro, na podstawie  art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz.  907).

 

ADRES STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  ZAMIESZCZONA  BĘDZIE  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl

 

ADRES  POD KTÓRYM  MOŻNA  UZYSKAĆ  SIWZ:

 

Gmina  Bedlno,  Bedlno 24,  99-311  Bedlno

Specyfikację istotnych  warunków  zamówienia Zamawiający  przekaże  w  terminie  5  dni  od  daty  otrzymania   wniosku  o  jej przekazanie.  Opłata  za  przekazanie  SIWZ  wynosi  50 zł.

 

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

 

1.    Nazwa  nadana  zamówieniu przez Zamawiającego: Wykonanie  nawierzchni  drogi  w Żeronicach.

2.  Rodzaj  zamówienia: roboty  budowlane

3.  Opis  przedmiotu  zamówienia:

     Przedmiotem  zamówienia   jest  wykonanie  nawierzchni   drogi   w   Żeronicach  o

     długości 370 mb.

     Zakres robót:  :   profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża   mechaniczne  1110 m²,    wyrównanie

     mechaniczne  podbudowy  z  destruktu  asfaltowego  z  zagęszczeniem  w  ilości  200  kg/m² -   

    222 t.

 

WSPÓLNY  SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45233120-2.

 CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY  DOPUSZCZA  SIĘ  ZŁOŻENIE  OFERTY  WARIANTOWEJ: Nie

WYKONANIE  ZAMÓWIENIA   w  terminie do  dnia  10.10.2013 r.

WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW:

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 a) posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa      nakładają obowiązek ich posiadania,

     W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.

 

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:      
   
▪ złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.  1 wskazanej   

      ustawy

▪ wykazania się, że w  okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności jest krótszy w tym  okresie, iż wykonał  najważniejsze roboty  w zakresie  co   najmniej  dwóch  zadań  typu budowa, przebudowa  lub  remont  drogi  o wartości nie  mniejszej  niż  26.000 zł. brutto,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania   oraz z  załączeniem  dowodów  określających, czy  roboty  te  zostały wykonane  w  sposób  należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  

    

c) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznych  oraz  osobami   zdolnymi  do  

    wykonania   zamówienia.

 

    W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

     ▪ złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.  1 wskazanej   

       ustawy

     wykazania,    osoba  która  będzie  kierować  robotami  budowlanymi  posiada  wymagane 

       uprawnienia  do   kierowania  robotami   w   zakresie  robót  drogowych  oraz że  jest  wpisana

       na  listę  członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

     W  ramach  tego  warunku  wykonawca  zobowiązany  jest  do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej

ustawy.

 

2.  Zamawiający   wymaga   potwierdzenia    przez    wykonawców    braku   podstaw    do       wykluczenia  z  powodu   niespełnienia   warunków,   o   których   mowa  w   art.  24  ust. 1     ustawy  – Prawo   Zamówień   Publicznych,   na   potwierdzenie   wymaga  złożenia    n/w      dokumentów:

 

  a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  

      myśl  art.  24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i   informacji o 

    działalności   gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru     lub 
    ewidencji, w celu   wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust. 1  

    pkt.  2   ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

    ofert,

  c) aktualnego   zaświadczenia   właściwego  naczelnika   urzędu   skarbowego   potwierdzającego, 

      że   Wykonawca    nie   zalega   z   opłacaniem    podatków,   lub  zaświadczenia,  że  uzyskał  

      przewidziane   prawem    zwolnienie,    odroczenie    lub    rozłożenie    na   raty   zaległych

      płatności,   lub   wstrzymanie   w  całości   wykonania   decyzji   właściwego   organu  -

      wystawione   nie   wcześniej   niż  3   miesiące    przed   upływem   terminu   składania   ofert,

  d) aktualnego   zaświadczenia   właściwego   oddziału   Zakładu   Ubezpieczeń   Społecznych    

      lub   Kasy   Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie 

      zalega   z   opłacaniem    składek   na   ubezpieczenia    zdrowotne   i   społeczne   lub   

      potwierdzenia,   że   uzyskał    przewidziane      prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie 

     na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w   całości   wykonania   decyzji   właściwego 

     organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed      upływem  terminu  składania

      ofert.

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  dokonana  będzie  przez  Zamawiającego  na  podstawie złożonych  przez  Wykonawców  dokumentów  i  oświadczeń  określonych  w  pkt. 9  SIWZ  z których  jednoznacznie  musi  wynikać,    stosując  formułę  „spełnia  -  nie  spełnia”  wykonawca  spełnił  w/w  warunki.        

WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU:

1. W  celu  potwierdzenia   spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oferta  musi  zawierać  następujące  dokumenty  i  oświadczenia:

  a) oświadczenie  Wykonawcy, że spełnia  warunki  określone w  art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo

      zamówień  publicznych   -  druk  załącznika  Nr 3  do SIWZ,

b) wykazu   robót  budowlanych, wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed upływem  

    terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym  okresie,

    wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania   oraz z  załączeniem   

    dowodów   dotyczących  dwóch  najważniejszych   robót   w   zakresie  budowy, przebudowy  

    lub   remontu   o  wartości  nie  mniejszej  niż  26.000 zł.  brutto   określających,  czy   roboty

    te  zostały  wykonane   w   sposób   należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane

    zgodnie z  zasadami  sztuki  budowlanej  i     prawidłowo   ukończone - wg   załącznika  nr 5

   do  SIWZ.

 c) wykaz   osób,  które   będą   uczestniczyć  w   wykonaniu   zamówienia,   w  szczególności

     odpowiadających za   kierowanie   robotami   budowlanymi (minimum potwierdzenie wymogu

     określonego w pkt. VI. 1 c),    wraz  z informacjami  na  temat  ich     kwalifikacji   zawodowych

     oraz  doświadczenia  niezbędnych   do  wykonania  zamówienia,   a   także   zakresu  

     wykonywanych   przez    nie    czynności,   oraz  informacji  o   podstawie  do  dysponowania

     tymi   osobami   -  wg    załącznika   nr  6  do  SIWZ.

 d) oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  posiadają

     wymagane    uprawnienia – wg załącznika nr 6.

 

2. W  celu    potwierdzenia   braku  podstaw  do   wykluczenia  z   powodu   niespełnienia   warunków,   o   których  mowa  w  art.  24  ust. 1  ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych, Zamawiający   wymaga  złożenia   n/w   dokumentów:

 a) oświadczenia,    nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w

      myśl  art. 24  ust.  1  ustawy Prawo  zamówień publicznych  -  wg.  załącznika  nr 4  do SIWZ,

  b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności

      gospodarczej, jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu   do   rejestru  lub  ewidencji,  

      w  celu wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust. 1