OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Bedlno, 99 – 311 Bedlno, Bedlno 24

Tel. (024) 282 14 23, fax. (024) 282 17 50


OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:


Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 Euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).


ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: http://ugbedlno.bip.org.pl


ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SIWZ:


Gmina Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku o jej przekazanie. Opłata za przekazanie SIWZ wynosi 50 zł.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: “Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno”

2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno w zakresie rzeczowym jn.:


a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg poprzez profilowanie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco przy grubości warstwy do 10 cm – około 643 m 2

Wykonanie zamówienia polega na obcięciu krawędzi uszkodzenia, oczyszczeniu i wyrównaniu jego dna, spryskaniu emulsją asfaltową i uzupełnieniu masą mineralno- asfaltową oraz zasypanie krawędzi grysem asfaltowym.

b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg emulsją mineralno - asfaltową z grysem na zimno na głębokości do 5 cm – około 150 m 2WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 45233142-6 - roboty w zakresie naprawy dróg.

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Nie

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY WARIANTOWEJ: Nie

WYKONANIE ZAMÓWIENIA w terminie do dnia 25.07.2013 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

▪ złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.
1 wskazanej ustawy

▪ wykazania, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż wykonał najważniejsze roboty w zakresie co najmniej dwóch zadań w zakresie remontu cząstkowego dróg masą asfaltową i grysem o wartości nie mniejszej niż 110.000 zł. brutto, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

▪ złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.
1 wskazanej ustawy

▪ wskazanie , iż dysponują minimum po 1 sztuce następujących jednostek sprzętowych: układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym, walec drogowy wibracyjny, samochód samowyładowczy, skrapiarka do bitumu, przecinarka do nawierzchni, płyta wibracyjna, remonter drogowy.  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

złożenia oświadczenia, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.
1 wskazanej ustawy 1. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w dokumentów:  1. oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,

  2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego
na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w pkt. VII. SIWZ z których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę „spełnia – nie spełnia” wykonawca spełnił w/w warunki.VII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMIENIONYCH w pkt. VI:


 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej ustawy – wg załącznika nr 3,

b) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących dwóch najważniejszych robót w zakresie remontu cząstkowego dróg masą asfaltową i grysem o wartości nie mniejszej niż 110.000 zł brutto określających, czy roboty te wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załącznika nr 5;

Dowodami są: a) poświadczenie, inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia;

c) Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą się dysponowaniem minimum po 1 sztuce następujących jednostek sprzętowych: układarka mas bitumicznych ze sterowaniem elektronicznym, walec drogowy wibracyjny, samochód samowyładowczy, skrapiarka do bitumu, przecinarka do nawierzchni, płyta wibracyjna, remonter drogowy – wg załącznika nr 6.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał).


Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy

stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich

zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

  1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
   wykonywaniu zamówienia,

  3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

  4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:a) oświadczenia, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg. załącznika nr 4,

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp ( pkt. VI.1 SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie.

 1. Oferta wspólna:

3.1. W przypadku składania oferty przez wykonawców wy­stępujących wspólnie (konsorcjum lub spółka cywilna itp.), oferta tych wykonawców musi spełniać następujące wymogi:

 • Oferta musi być przedstawiona jako jedna oferta uczestniczących podmiotów.

 • Oferta (wraz z załącznikami oświadczeniami i dokumentami) winna być podpisana przez upoważnionego Pełnomocnika (np. Lidera / przedstawiciela / partnera wiodącego).

 • Pełnomocnik winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Upoważnienie do pełnienia funkcji Pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie – upoważnienie / pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (oryginał)

 • Oświadczenie i kopie dokumentów potwierdzające brak wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp podpisuje / są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, którego zostały dołączone do oferty oświadczenie i kopie dokumentów.3.2. Dokumenty wymagane w przypadku składania ofert wspólnych:

 • Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu mogą być złożone oddzielnie lub jako wspólne – spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

 • Oświadczenie i dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w pkt. VII.2. SIWZ składają wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

 • W przypadku spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt. VII.2.c i VII.2.d mają dotyczyć zarówno wspólników spółki cywilnej, jak również i samej spółki cywilnej. 1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt. VII ppkt.2 lit. b), c), d), SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt. 5.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 1. Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63, poz. 394 ze zm.).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał).

Inne dokumenty niewymienione wyżej:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5 ustawy Pzp wraz z informacją czy istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg załącznika nr 7.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 %.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.Termin składania ofert: 05.06. 2013 roku do godz. 9.00

2.Miejsce: w sekretariacie Gminy Bedlno, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

3.Otwarcie ofert: 05.06.2013 roku o godz. 9.15

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

INFORMACJE NA TEMAT UMOWY RAMOWEJ: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA: Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH: 21.05.2013 ROKUWSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA


Zamawiający:

GMINA BEDLNO, BEDLNO 24, 99-311 BEDLNOz dniem zamieszczenia ogłoszenia tj. 21.05.2013 r. wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego dla przedmiotu zamówienia pn.:


“Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysem na zimno na terenie gminy Bedlno”


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jadwiga Dałek
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-21 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-21 09:53:22
 • Liczba odsłon: 229
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry